close

Leszek Hądzlik prezydentem PFHBiPM na kadencję 2019–2023

15 Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, wybrali nowe władze i wprowadzili zmiany w Statucie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Prezydentem Polskiej Federacji na czteroletnią kadencję ponownie został
Leszek Hądzlik.

 

tekst: Radosław Iwański, zdjęcia: Mateusz Uciński

 

Na ten dzień czekali hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka w całej Polsce. Część z nich – delegaci na Walny Zjazd – zjechała do Ożarowa Mazowieckiego, żeby w imieniu reszty wybrać władze PFHBiPM na kolejną czteroletnią kadencję, która będzie trwała do 2023 r. Na przewodniczącego XII Walnego Zjazdu wybrano Wojciecha Jończyka, a sekretarzem spotkania mianowano Zbigniewa Młyńskiego.

Hądzlik prezydentem na kolejną kadencję
Kulminacyjnym momentem Zjazdu były wybory prezydenta. Delegaci – zgodnie ze swoim sumieniem, w odosobnieniu, za utworzonym parawanem – pojedynczo oddali swoje głosy. Ich wybór był jednoznaczny. Stosunkiem głosów 69 do 41 Leszek Hądzlik, urzędujący prezydent Polskiej Federacji, pokonał Rafała Stachurę, prezesa Lubelskiego Związku Hodowców Bydła. Tym samym zdecydowana większość głosujących, obdarzając swoim zaufaniem po raz kolejny Leszka Hądzlika, nie dała wiary temu, co mówił Rafał Stachura.

Członkowie Zarządu kadencji 2019–2023 wybrani podczas Walnego Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
(lista alfabetyczna)

Krzysztof Banach, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Adam Bartman, Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Koszalinie
Edgar Beneš, Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego w Odrzechowej
Ryszard Bober, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła
Witold Chabuz, Polski Związek Hodowców Bydła Białogrzbietego
Zbigniew Chwastek, Śląski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Bogusław Ciupiński, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Jarosław Cudnowski, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Janusz Czubski, Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka
Piotr Doligalski, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła
Wacław Drożdż, Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego
Zbigniew Dworecki, Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Ireneusz Dymarski, Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Tadeusz Dymarski, Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Leszek Hądzlik (prezydent PFHBiPM), Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Przemysław Jagła, Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Wilhelm Marek Juniewicz, Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
Eugeniusz Królikowski, Galicyjski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Wiesław Kulesza, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Zbigniew Młyński, Małopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Michał Matuszczyk, Świętokrzyski Związek Hodowców Bydła
Marek Niestępski, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Dariusz Piątek, Łódzki Związek Hodowców Bydła
Felicjan Pikulik, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła
Waldemar Plantowski, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Krzysztof Pogorzelski, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Przemysław Sawicki, Lubuski Związek Hodowców Bydła w Zielonej Górze
Rafał Stachura, Lubelski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Andrzej Steckiewicz, Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
Andrzej Syczewski, Szczeciński Związek Hodowców Bydła
Daniel Śliński, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Józef Warunek, Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
Leszek Wojciechowski, Regionalny Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka we Wrocławiu
Waldemar Wojciechowski, Łódzki Związek Hodowców Bydła
Martin Ziaja, Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu

Absolutorium ustępujących władz
Zanim doszło do wyboru Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Leszek Hądzlik przedstawił działania ustępującego Zarządu w minionych czterech latach i zwrócił się do delegatów o udzielnie mu absolutorium. O to samo prosili delegatów, po zdaniu sprawozdania, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Delegaci bez wahania uznali, że wszystkie organy władz Polskiej Federacji działały zgodnie z jej Statutem i zgodnie z prawem. Za przyjęciem sprawozdania Zarządu było 88 delegatów, 21 wstrzymało się od głosu, 1 był przeciw. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przeszło głosami: 86 – za, 0 – przeciw, 21 – wstrzymało się od głosu. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przyjęto głosami: 79 – za, 23 – przeciw, 8 – wstrzymało się od głosu.

Sąd Koleżeński
Wojciech Jończyk (przewodniczący), Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
Tomasz Radziszewski (zastępca przewodniczącego), Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Wiesław Konarczak (sekretarz), Wielkopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Władysław Brejta, Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego w Odrzechowej
Wojciech Kostro, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Hądzlik kontra Stachura
Prezydent Leszek Hądzlik po ogłoszeniu wyników podziękował za wybór, pogratulował wyniku swojemu kontrkandydatowi i zaprosił wszystkie Związki do konstruktywnej współpracy w kolejnej kadencji. Zanim do tego doszło, przekonywał delegatów do głosowania właśnie na niego. – Stworzyliśmy organizację, która ma ogromną wartość, stanowi wyjątkową wspólnotę idei oraz dążeń zarówno dla hodowców, jak również pracowników. Polska Federacja to licząca się w branży, przynosząca zysk i przyjazna hodowcom organizacja. Połączyliśmy sukces komercyjny z misją. Bo śmiało można nazwać misją fakt, że od prawie 25 lat pomagamy i pracujemy na rzecz hodowców – mówił Hądzlik.
– Tym, co nas czeka w przyszłości, jest standaryzacja i wykorzystanie danych napływających z różnego rodzaju urządzeń i systemów monitorujących zwierzęta i stworzenie jak największej bazy danych. Pozwoli to pomóc hodowcom w analizie i wykorzystaniu tych wartościowych informacji do optymalizacji kosztów produkcji, ponieważ – jak sami wiemy z wieloletniego doświadczenia – rynek, którego jesteśmy częścią, nie zawsze bywa stabilny i dlatego musimy odpowiednio szybko reagować na jego wahania – kontynuował.

Według Hądzlika Polski nie stać na tworzenie nowych struktur hodowlanych czy też polsko-polskiej konkurencji, jeżeli chcemy wygrać konkurencję z firmami zagranicznymi na naszym rynku. – Stworzenie silnej bazy referencyjnej zfenotypowanych i zgenotypowanych samic dla nowych cech na przykładzie Niemiec, Irlandii czy Francji jest nie tylko konieczne, ale powinno być zrealizowane jak najszybciej, we współpracy wszystkich organizacji hodowlanych. Bez tego działania nie będzie można mówić o polskim programie hodowlanym, gdyż nasi hodowcy będą użytkować zagraniczną genetykę, dysponującą oceną wartości hodowlanej dla dużo większej liczby cech – mówił.

Z kolei Rafał Stachura, przedstawiając swoją kandydaturę, skupił się jedynie na finansach Polskiej Federacji, uznając, że jawność wynagrodzeń jest najważniejsza. Mówił o ewolucji, a nie rewolucji, odnosząc się do działań powyborczych w organizacji. Nie wspomniał o wyzwaniach czekających hodowlę bydła mlecznego w Polsce. Nie pogratulował dotychczasowych osiągnięć pracownikom Polskiej Federacji – co zrobił Leszek Hądzlik.

Komisja Rewizyjna
Dariusz Burzyński (przewodniczący), Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Mirosław Borowski (zastępca przewodniczącego), Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
Henryk Olejniczak (sekretarz), Wielkopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Piotr Depta, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła
Wiesław Pachota, Małopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Zmiany w Statucie
W Statucie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka dokonano kilku kluczowych zmian. Członkiem władz Polskiej Federacji nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo karne lub przestępstwo skarbowe na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, a zakaz ten obowiązuje do daty zatarcia skazania. Prezydent i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mają prawo żądać, w uzasadnionych przypadkach, od członka władz przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Poza tym delegaci uznali, że nie wolno łączyć członkostwa w Zarządzie z funkcją członka Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego oraz członka Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Będzie się odbywał tzw. połówkowy Zjazd. Nowy paragraf Statutu brzmi: „Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbywa się raz na cztery lata, natomiast Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy odbywa się raz na 2 lata. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów będzie rozpatrywał tylko sprawy, dla których został zwołany, może jednak także rozpatrzyć inne sprawy, o ile zostaną one zgłoszone przez co najmniej 1/3 obecnych na Zjeździe Delegatów”. Poza tym przyjęto, że członek Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać w organach ani też być zatrudniony w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Polską Federację. To samo dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego.

Prezydium PFHBiPM
Krzysztof Banach (wiceprezydent PFHBiPM)
Andrzej Steckiewicz (wiceprezydent PFHBiPM)
Dariusz Piątek (sekretarz)
Edgar Beneš
Przemysław Jagła
Krzysztof Pogorzelski

Prezydium PFHBiPM
Delegaci wybrali również Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. A zaraz po zakończeniu Walnego Zjazdu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Polskiej Federacji. Zarząd, zgodnie z postanowieniami Statutu PFHBiPM, wyłonił członków Prezydium. Podczas tego posiedzenia Leszek Hądzlik, Prezydent PFHBiPM, wskazał swoich zastępców i sekretarza Prezydium, którzy w jawym głosowaniu przeszli zdecydowaną większością głosów (25 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące się). Zarząd także zdecydowaną większością głosów, w tajnym głosowaniu, uzupełnił skład Prezydium. Członkami tego geremium zostali: Krzysztof Banach, Andrzej Steckiewicz, Dariusz Piątek, Edgar Beneš, Przemysław Jagła i Krzysztof Pogorzelski. 

 

 

 

 

 

Story Page