close

Ręce precz od naszych zwierząt!

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wyraziły swoje zaniepokojenie poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

Hodowcy nie zgadzają się na zapisy ustawowe, które umożliwiają przedstawicielom organizacji społecznych wejście w asyście policji na teren gospodarstwa rolnego bez zgody jego właściciela, pod pretekstem ochrony praw zwierząt i ich odbierania. Wprowadzenie w art. 7, ust. 3a brzmienia: „W przypadku wskazanym w ustępie 3, na żądanie upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, policja lub straż gminna zapewnia asystę przy odbiorze zwierzęcia. Policji, straży gminnej lub przedstawicielowi organizacji społecznej w asyście policji lub straży gminnej przysługuje prawo wejścia na teren prywatnej posesji bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela”, da organizacjom społecznym praktycznie nieograniczone możliwości odbierania zwierząt. Zapis ten może prowadzić do istotnych nadinterpretacji i nadużyć w tym zakresie ze strony organizacji społecznych.

Poza tym, wg organizacji producentów rolnych i hodowców, niewłaściwe są zapisy mówiące o konieczności utrzymywania zwierząt wyłącznie w pomieszczeniach.

Wprowadzenie w pkt. 20, art. 6, ust. 2 brzmienia: „20) utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami lub opadami atmosferycznymi”, spowoduje, że zostanie ograniczona możliwość utrzymywania zwierząt w systemie otwartym (w tym w systemie rezerwatowym), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Taki system jest często spotykany, zwłaszcza w chowie i hodowli koni oraz bydła mięsnego. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia (§2, ust. 2) zwierzętom utrzymywanym w takim systemie należy zapewnić możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadrzewienie miejsc ich utrzymywania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem. Proponowana zmiana narzuci obowiązek budowy dodatkowych pomieszczeń gospodarskich, co spowoduje wzrost kosztów utrzymywania takich zwierząt, bez gwarancji poprawy warunków ich dobrostanu. red, ri

Story Page