close

Sprawozdanie finansowe PFHBiPM za 2018 rok zatwierdzone!

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej PFHBiPM, które miało miejsce 24 kwietnia 2019 r., jej członkowie jednogłośnie podjęli decyzję o zatwierdzeniu przedłożonego sprawozdania finansowego PFHBiPM za 2018 r.

Obecny podczas posiedzenia Komisji biegły rewident poinformował, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Federacji. Sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jak również jest zgodne z wpływającymi na jego treść przepisami prawa i postanowieniami statutu Polskiej Federacji.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 154 321 627,88 PLN. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wykazała za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zysk netto w wysokości 3 690 780,82 PLN, który, zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą, Komisja Rewizyjna przeznaczyła w całości na zwiększenie funduszu statutowego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 513 887,64 PLN (słownie: dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 64/100 PLN).

Komisja Rewizyjna obradowała w pełnym składzie.

Sprawozdanie finansowe Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka za 2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie złożone do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwego Urzędu Skarbowego. Ponadto, jak corocznie, zostanie udostępnione członkom Zarządu Federacji. red

Story Page