Druga edycja TOP jałowic ocenionych genomowo

Tekst: Anna Siekierska

Ocenie genomowej w sezonie 2016.3 zostało poddanych blisko 9850 sztuk samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, będących pod kontrolą użytkowości mlecznej. Stosunek samic odmiany HO do samic odmiany RW kształtował się jak 9:1. Wśród ocenionych na podstawie genomu samic ok. ¾ stanowią jałowice hodowlane, pozostałe z nich to krowy. Na stronie www.pfhb.pl zamieszczono już po raz drugi ranking najlepiej ocenionych jałowic w podziale na odmiany barwne HO i RW. Jałowice zostały uszeregowane według genomowego indeksu gPF. Warunkiem umieszczenia jałowicy na liście jest brak informacji o ubyciu ze stada i brak wycielenia zarejestrowanego w systemie SYMLEK do dnia 5.01.2017 roku. Część jałowic jest ocenionych po raz pierwszy, natomiast większość ocen zostało zaktualizowanych według oszacowań w sezonie 2016.3. Po raz pierwszy w historii polskiej oceny genomowej Instytut Zootechniki wykonał genomowe oszacowania z zastosowaniem dużo szerszej niż dotychczas bazy referencyjnej buhajów. Nasz kraj uczestniczy bowiem w pracach europejskiej spółdzielni EuroGenomics i dzięki temu uzyskano dostęp do bazy buhajów liczącej ponad 25 tysięcy rozpłodników, które brały udział w genomowej ocenie we wszystkich krajach członkowskich EuroGenomics. Doliczając do tego polską bazę referencyjną tworzoną od 2008 roku, którą obecnie dysponuje konsorcjum Genomika Polska, wycena 2016.3 była wykonana w odniesieniu do blisko dziesięciokrotnie większej grupy buhajów. Wpłynęło to przede wszystkim na wzrost dokładności ocen, widoczny zarówno w przypadku buhajów, jak i samic. Przyrost tego ważnego parametru genetycznego, jakim jest powtarzalność oceny, w przypadku cech mlecznych wyniósł ok. 10% w porównaniu do sezonu letniego 2016.2, co jest niezwykle korzystne z hodowlanego punktu widzenia. [O innych zmianach w metodyce szacowania genomowych wartości hodowlanych w szczegółach informuje prof. dr Wojciech Jagusiak w artykule zamieszczonym w tym wydaniu HiChB. Gorąco zachęcam Czytelników do zapoznania się z tym opracowaniem]. W obecnym sezonie zauważalne jest zmniejszenie wartości oszacowanych indeksów gPF i podindeksów. Biorąc pod uwagę bezwzględne wartości genomowego indeksu, w przypadku najwyżej ocenionych sztuk różnica jest stosunkowo duża w porównaniu do ich gPF w letniej ocenie. Jednakże dzięki temu, że mamy jałówki ze zaktualizowaną oceną (czyli ocenione zarówno w sezonie 2016.2, jak i w 2016.3), możemy dokonać porównania, które prowadzi do wniosku, że to nie powinno nas niepokoić, gdyż najwyżej ocenione sztuki w sezonie 2016.2 ponownie znalazły się w czołówce rankingu 2016.3, choć ze znacznie niższym indeksem gPF. Musimy zatem tę zmianę przyjąć do wiadomości i z nią się oswoić, ponieważ zawsze bardziej istotne jest miejsce danej sztuki w rankingu niż wartość bezwzględna indeksu, jaki dla niej wyznaczono.

Przygotowując artykuł, szczegółowej analizie poddałam, mimo nazwy rankingu, jedynie 88 jałowic, których indeks gPF zawiera się w przedziale od 137 do 128. Uwzględnienie sztuk z gPF=127 rozszerzyłoby listę do 143 sztuk. Wszystkie zaprezentowane jałowice są odmiany HO. Oszacowania najlepiej ocenionych jałowic odmiany RW rozpoczynają się od wartości gPF=122. W tabeli podano liczbę córek ojców najliczniej reprezentowanych w zestawieniu od 1 do 88 miejsca:

Nazwa ojca Liczba córek na miejscach od 1–88
SILVER 16
SUPERSHOT 7
BACKGRAUND 6
DANNO 5
JOSUPER 5
GILLESPY 4
ALTAGREATEST 3
CINEMA 3
LOPTIMUM 3
BALTIKUM 2
COMMANDER 2
FACEBOOK 2
MOCON 2
ROCKY 2
SUPERSTYLE 2

Córki 24 innych buhajów w prezentowanym rankingu występują pojedynczo.


LISTA NAJLEPSZYCH JAŁÓWEK
RASY POLSKIEJ HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ USZEREGOWANYCH WEDŁUG INDEKSU gPF – OCENIONYCH W SEZONIE 2016.3 NA PODSTAWIE GENOMU

Zbliżające się wydarzenia