DUMNI I NOWOCZEŚNI, CZYLI JAK WYGLĄDA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 750x100.jpg

Spiszmy się,
jak na rolników przystało!

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020 realizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Na wypełnienie obowiązku spisowego rolnicy mają czas do końca listopada. Spisać się można przez Internet lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99*.

Duma z bycia rolnikiem

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku pokazały, jak wielkie zmiany strukturalne zaszły w polskim rolnictwie przez okres 10 lat od poprzedniego spisu. Obserwujemy wzrost liczby gospodarstw o znacznie większych areałach. Pojawia się coraz więcej dużych gospodarstw z określoną specjalizacją, dobrze wyposażonych w urządzenia wspomagające produkcję rolniczą. Pojawiły się nowe formy działalności na wsi, takie jak przetwórnie i obiekty usługowe, co było możliwe dzięki inwestycjom. Jak te zmiany dalej zachodziły, jaki jest dzisiejszy obraz polskiego rolnictwa, dowiemy się dzięki realizacji najnowszego Powszechnego Spisu Rolnego.

Potrzeba zmian

Powszechny Spis Rolny ma służyć właśnie lepszemu rozpoznaniu aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa. Informacje zebrane podczas spisu będą wykorzystane do opracowania dalszej polityki rolnej przez rząd oraz Unię Europejską. Na tej podstawie kształtowana jest polityka rolna i żywnościowa na wiele kolejnych lat.

O co zapytają w spisie?

W formularzu spisowym znajdują się pytania podzielone na 11 działów: użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochrona roślin, budynki gospodarskie, ciągniki i maszyny rolnicze, działalność gospodarcza, struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczna, chów i hodowla ryb. Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. 

Takich pytań nie będzie

W Powszechnym Spisie Rolnym nie ma pytań o majątek ani o zarobki rolników czy wartość przychodów. Zbierane są informacje dotyczące wkładu pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz faktu prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej, a także dane o strukturze dochodów gospodarstwa domowego, tj. jaką część dochodów (w %) stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. Nie ma również pytań o ilość i wartość sprzedawanych przez gospodarstwa produktów rolnych, a tylko o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż takich produktów.

Jak się spisać?

Powszechny Spis Rolny będzie realizowany przede wszystkim poprzez samospis internetowy (spisrolny.gov.pl). Można także spisać się za pośrednictwem infolinii spisowej dzwoniąc pod numer 22 279 99 99*. Będą również dwie metody uzupełniające realizowane przez rachmistrzów: wywiad telefoniczny i wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza wyposażonego w przenośne urządzenie mobilne.

Samospis internetowy

Spisanie się przez Internet to najwygodniejsza forma. Wystarczy zalogować się na stronie spisrolny.gov.pl i wypełnić dostępny formularz. Spis internetowy jest bezpieczny, nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Jest też najwygodniejszy – formularz można wypełnić o wybranej, dogodnej  porze dnia. Do formularza można logować się wielokrotnie w ciągu 2 dni. W razie problemów i wątpliwości można poprosić o pomoc konsultanta z infolinii spisowej.

Dane podane przez Internet są chronione na równi z tymi podanymi rachmistrzowi podczas wizyty domowej i przez telefon.

Inne metody spisu

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię i poprosić o spisanie gospodarstwa rolnego.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy się nie spiszą samodzielnie (samospis, infolinia), skontaktują się telefonicznie lub bezpośrednio (o ile sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli) rachmistrzowie spisowi.

Po czym można poznać rachmistrza?

W przypadku obaw przed przyjęciem w domu rachmistrza, możemy skorzystać z możliwości sprawdzenia jego tożsamości i uprawnień do wykonywania swojej funkcji. Każdy rachmistrz powinien mieć przy sobie identyfikator z pieczątką Wojewódzkiego Biura Spisowego oraz swoimi danymi osobowymi. W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99* lub na spisrolny.gov.pl.

Bezpieczne dane

Podane dane są poufne, chroni je ustawa i obowiązująca tajemnica statystyczna. Przekazane informacje posłużą wyłącznie do analizy sytuacji w regionie czy gminie. Dane indywidualne i adresowe, takie jak PESEL, adres zamieszkania użytkownika czy adres siedziby gospodarstwa rolnego są niezbędne do identyfikacji gospodarstwa, przy czym na etapie przetwarzania ulegają one anonimizacji – nie jest możliwe ich przyporządkowanie do określonej osoby fizycznej czy konkretnego adresu.

Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99*

*Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

Zbliżające się wydarzenia