Oszacowano straty nawałnic

18 sierpnia 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie, której przewodniczył minister Krzysztof Jurgiel. Podczas spotkania przedstawiony został bilans strat, jakie poczyniły przechodzące nad Polską burze, którym towarzyszył porywisty wicher.

Ze wstępnych szacunków, zaprezentowanych na spotkaniu, wynika, że w czterech województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko‑pomorskim, poszkodowanych zostało ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych. Szacuje się, że w uprawach rolnych szkody dotyczą powierzchni ok. 32 tys. hektarów. W skali produkcji zwierzęcej zidentyfikowane straty dotyczą ok. 700 świń, 24 krów, ok. 200 gęsi i ok. 450 kg ryb. Oprócz tego Inspekcja Weterynaryjna oszacowała, że wskutek nawałnicy zniszczeniu lub pogorszeniu jakości uległo ponad 51 tys. kg mięsa i wędlin.

Wobec takich zniszczeń resort rolnictwa podjął wszystkie możliwe działania, aby jak najlepiej pomóc poszkodowanym. Minister Jurgiel wystąpił z pismem do wojewodów: wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, o zintensyfikowanie działań w zakresie powoływania i prac komisji do szacowania strat w rolnictwie. Poszkodowani rolnicy – po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej – będą mogli, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, ubiegać się o kredyt preferencyjny obrotowy m.in. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, inwentarza żywego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, a także o kredyt preferencyjny na odbudowę lub remonty zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej oraz na remont lub zakup – w miejsce zniszczonych – ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, będzie udzielał pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek. Pracownicy placówek terenowych KRUS będą docierać do poszkodowanych rolników, informując ich o takich możliwościach.

Oprócz tego poszkodowani rolnicy mogą występować z wnioskami do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, a od 1 września 2017 r. do dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także o umorzenie czynszu z tytułu umów dzierżawy. Na wniosek producenta rolnego złożony do urzędu gminy mogą być także udzielane ulgi w podatku rolnym. mu. (na podstawie informacji MRiRW)

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl