Zarząd PFHBiPM – kluczowe decyzje

18 października br. spotkali się w Warszawie, w siedzibie Polskiej Federacji, na swoim posiedzeniu członkowie zarządu PFHBiPM.

Tekst: Radosław Iwański

Zarząd PFHBiPM podjął uchwały w kilku kluczowych sprawach
Zdecydował o zmianie cennika usług świadczonych przez PFHBiPM dotyczących oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno‑mlecznego w zakresie cech produkcji mleka. Poza tym zostały ustalone wysokości opłat dla prowadzenia pełnej oceny typu i budowy krów pierwiastek. O wchodzących od nowego roku zmianach obszernie poinformuję w kolejnym wydaniu „Hodowli i Chowu Bydła”. Przyjęte zmiany są zgodne z programem rozwoju Polskiej Federacji, realizowanym w ramach strategii „Horyzont 2020” przez dyrektora PFHBiPM Stanisława Kautza.

Zarząd zdecydował, że Polska Federacja zakupi, na potrzeby działalności dwóch związków regionalnych, nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0828 ha, zabudowaną domem o powierzchni około 250 m2, położoną w Koszalinie, w woj. zachodniopomorskim. Dotychczas PFHBiPM wynajmowała powierzchnię biurową na swoją działalność od nieistniejącej już Agencji Nieruchomości Rolnych, która wypowiedziała jej umowę najmu.

Członkowie zarządu dyskutowali także o przyszłości Polskiej Federacji Sp. z o.o., której właścicielem jest PFHBiPM. Przebieg dyskusji pokazał, że rozwój jej działalności, choćby pod kątem wydawniczym, ale nie tylko, leży na sercu polskim hodowcom bydła mlecznego i producentom mleka.

Informacja o sprzedaży Polskiej Federacji Sp. z o.o.
Do 30 września br. związki regionalne i rasowe tworzące PFHBiPM miały czas na przekazanie wstępnej pisemnej deklaracji zakupu udziałów Polskiej Federacji Sp. z o.o. Chęć zakupu udziałów zgłosiło 15 związków, w tym m.in. największe, te z Podlasia i Wielkopolski.

Pomysł sprzedaży Polskiej Federacji Sp. z o.o., której właścicielem jest PFHBiPM, zrodził się 20 czerwca br. Tego dnia, podczas posiedzenia zarządu, wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Sylwester Mierzejewski zgłosił wniosek, który dotyczył sprzedaży udziałów spółki.
Sprzedaż spółki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom niektórych prezesów związków regionalnych, którzy mówili wprost, że chcieliby uczestniczyć w rozwoju firmy i czerpać z tego tytułu zyski.

„Podstawowym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której związki tworzące PFHBiPM staną się wspólnikami (udziałowcami) Polskiej Federacji Sp. z o.o. Cel ten będzie osiągnięty przez sprzedaż 70% udziałów należących do PFHBiPM” – zaznaczał prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik w piśmie skierowanym do związków regionalnych tworzących PFHBiPM.

Wycena spółki
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wybrany w drodze konkursu ofert, dokonał dogłębnego audytu spółki. Jego wynikiem było ustalenie wartości wszystkich udziałów oraz jednego udziału spółki Polska Federacja Sp. z o.o., w związku z zamiarem sprzedaży części udziałów tejże spółki związkom regionalnym hodowców bydła, które tworzą Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wycena wartości spółki została dokonana metodą skorygowanych aktywów netto, uwzględniającą wartości księgowe i rynkowe, oraz metodą dochodową, opartą na zdolności spółki do kreowania przyszłych dochodów (zysków, przepływów pieniężnych, dywidend), dyskontowanych według stopy procentowej uwzględniającej ryzyko. Poszczególnym wycenom przypisano wagi. Przy ich ustalaniu biegły rewident kierował się zasadą, że decydującym czynnikiem kreującym wartość spółki są ludzie, kontrakty i ugruntowana pozycja na rynku, a nie jej majątek. Podstawą do sporządzenia obliczeń, przedstawionych przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, były dostarczone przez Polską Federację Sp. z o.o. niezbędne dokumenty, w tym m.in. sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu z działalności spółki, bilans i rachunek zysków i strat.

Audytor określił wartość spółki na ponad 1,6 mln zł. Od momentu powstania wzrosła ona o 2000%, bowiem wartość jednego udziału (których jest 160), wynosząca w momencie założenia spółki 500 zł, obecnie kształtuje się na poziomie ponad 10 tys. zł.

Zasady zbycia udziałów
Sprzedaż udziałów poszczególnym związkom nastąpiłaby z zachowaniem zasady proporcjonalności, to znaczy danemu związkowi zostanie zaproponowana do nabycia taka ilość udziałów, która odzwierciedla liczbę jego członków w ogólnej liczbie członków wszystkich związków należących do PFHBiPM. Sprzedaż udziałów będzie miała charakter dobrowolny, a udziały niezakupione przez związki pozostaną w dalszym ciągu własnością PFHBiPM.

Stała dla wszystkich cena sprzedaży jednego udziału została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwe, zgodne z przepisami, rozwiązania to sprzedaż udziałów po wartości rynkowej ustalonej na zasadzie wyceny jednego udziału metodą porównawczą wraz z możliwością rozłożenia zapłaty ceny sprzedaży przez związki na raty.

Wraz z nabyciem udziałów dany związek stałby się wspólnikiem Polskiej Federacji Sp. z o.o. i tym samym uzyskałby prawo do dywidendy wypracowanej przez spółkę.

W celu ochrony interesów związków nabywających mniejszą ilość udziałów w umowie spółki zostanie zaproponowane wprowadzenie ograniczenia w zakresie zmiany umowy spółki, podniesienia kapitału założycielskiego, obowiązku dopłat, nałożenia obowiązku świadczeń na wspólników, czy wreszcie kwestie umorzenia udziału.

Stanisław Kautz, dyrektor PFHBiPM, a także prezes zarządu Polskiej Federacji Sp. z o.o., zaproponował związkom alternatywną możliwość współpracy ze spółką, jeśli zarząd PFHBiPM zdecydowałby o nie przejmowaniu odpłatnym udziałów Polskiej Federacji Sp. z o.o. Tą alternatywną metodą jest zawarcie umów dystrybucyjno-prowizyjnych między związkami a spółką. Związki regionalne tworzące PFHBiPM czerpałyby zyski z działalności spółki, które byłyby uzależnione od ich zaangażowania w sprzedaż usług oferowanych przez spółkę oraz w jej promocję. Prezesi związków regionalnych do końca stycznia przyszłego roku mają zdecydować o formie „wejścia” do Polskiej Federacji Sp. z o.o. Otrzymali propozycję zmian w umowie spółki, które będą analizowali. Propozycje są wyważone i uwzględniają interesy mniejszych związków regionalnych, których przedstawiciele zasiadaliby w przyszłości w radzie nadzorczej spółki PFHBiPM.

Działalność spółki
Polska Federacja Sp. z o.o. istnieje od 2008 r. Działa głównie w trzech obszarach:
1. Sprzedaż kolczyków ULTRA PLUS i ULTRA LOOK dla bydła, wykonanych z wysokiej jakości materiałów zapewniających elastyczność, bezpieczeństwo i, co najważniejsze, praktycznie nierozerwalność po prawidłowym zakolczykowaniu.
2. Świadczenie specjalistycznych usług przygotowania bydła mlecznego do wystaw, pokazów i zdjęć.
3. Wydawanie miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła” – profesjonalnego, wyspecjalizowanego poradnika, zajmującego się pełną gamą zagadnień związanych z hodowlą bydła mlecznego i szeroko pojętą produkcją mleka.

Polska Federacja Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Funkcję najwyższego organu, czyli Zgromadzenia Wspólników, pełni Leszek Hądzlik, z racji powołania go na funkcję Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zysk wypracowany przez spółkę trafia do PFHBiPM w formie dywidendy i obecnie, co wynika z przepisów prawa (Kodeks spółek handlowych), nie może być dzielony na członków Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, tylko wykorzystywany do działania PFHBiPM.

PS
Prezes LZHBiPM opuścił zarząd
Na środowym posiedzeniu pojawił się Rafał Stachura, który decyzją Sądu Koleżeńskiego PFHBiPM został ukarany półrocznym zawieszeniem w prawach członka zarządu i nie może uczestniczyć w jego obradach. Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik zgodził się jednak, aby prezes Lubelskiego Związku Hodowców Bydła uczestniczył w obradach, jednak bez prawa głosu, aby mógł powiadomić hodowców ze swojego regionu o decyzjach, jakie zapadły. Rafał Stachura nie skorzystał z tej propozycji i opuścił salę obrad, zwracając się do zgromadzonych słowami: „Panie prezydencie spotkamy się w sądzie”.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl