Zdrowe racice = zysk

Schorzenia racic są jednym z najkosztowniejszych problemów w produkcji mleka. Monitoring prowadzony w krajach europejskich wykazał, że całkowity koszt pojedynczego przypadku chorobowego może przekraczać 1000 euro. Mimo to kwestiom związanym ze zdrowiem racic nadal nie poświęca się należytej uwagi. Nie mamy też klarownego obrazu dotyczącego skali problemu w naszym kraju. Obecną sytuację zmienić ma realizacja projektu „CGen korekcja”, prowadzonego przez Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Rzewuska, CGen PFHBiPM

Projekt jest ukierunkowany na zredukowanie strat finansowych ponoszonych przez polskich hodowców na skutek występowania schorzeń racic. Za cel przyjęto poprawę zdrowotności racic poprzez efektywne zarządzenie, a w dalszej perspektywie prowadzenie oceny wartości hodowlanej tej cechy.

Informacje rejestrowane za pomocą aplikacji „CGen korekcja” będą służyły do prowadzenia monitoringu zdrowotności stada, a w niedalekiej przyszłości staną się także podstawą do przeprowadzenia oceny wartości hodowlanej.

Bezpieczeństwo danych to podstawa
W ramach projektu „CGen korekcja” opracowana została aplikacja internetowa przeznaczona do rejestrowania wyników korekcji racic. Jest ona udostępniana przez PFHBiPM nieodpłatnie, zarówno hodowcom, jak i obsługującym stada korektorom, po podpisaniu umowy. Umowa zawarta pomiędzy hodowcą a PFHBiPM stanowi nie tylko podstawę do korzystania z aplikacji „CGen korekcja”, ale także warunkuje jej prawidłowe działanie, gdyż umożliwia pobranie informacji z systemu Symlek, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo danych. Hodowca udostępnia informacje o swoim stadzie firmie wykonującej korekcję racic, udzielając jej upoważnienia, które w każdej chwili może zostać przez niego odwołane. Uzyskanie przez korektora upoważnienia umożliwia mu wyszukanie w aplikacji poszczególnych zwierząt z danej obory (na podstawie numeru kolczykowego lub oborowego), a następnie wprowadzenie informacji o wykonanej korekcji, rozpoznanych schorzeniach i podjętych działaniach interwencyjnych (np. założonych opatrunkach). Korektorzy uczestniczący w projekcie docierają z informacjami o aplikacji do coraz większej liczby hodowców. Dzięki podpisywanym umowom korzystają z nowoczesnego narzędzia do rejestracji podczas kolejnych wizyt w stadach.

Warto wykorzystywać informacje z korekcji
Aplikacja internetowa umożliwia przetwarzanie informacji, a także skuteczne ich wykorzystanie zarówno przez korektora, jak i przez hodowcę. Na podstawie wprowadzonych danych korektor może bezpośrednio po zakończeniu wizyty wygenerować zestawienie pokorekcyjne. Zawiera ono listę zarejestrowanych zwierząt wraz z kompletem zgłoszeń dotyczących zdiagnozowanych schorzeń i wykonanych zabiegów dla każdej z nóg. W zestawieniu tabelarycznym znajduje się kod schorzenia, jednak pełna nazwa każdej ze stwierdzonych przez korektora chorób zamieszczona jest w legendzie, stanowiącej integralną część podsumowania. Dzięki temu wykaz jest czytelny, a jednocześnie zakres zamieszczonych w nim informacji kompletny i łatwy do interpretacji. Z tego też względu w przypadku każdej z diagnoz oznaczony jest także stopień nasilenia choroby. Najczęściej kody będą zapisane pomarańczową czcionką, oznaczającą średni stopień zaawansowania. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na diagnozy oznaczone „+” i zapisane kolorem czerwonym, gdyż wskazują one na znaczne nasilenie choroby. Często interwencja podejmowana przez korektora wiąże się z założeniem opatrunku lub bloku, co także znajduje odzwierciedlenie w zestawieniu. Przy skrócie oznaczającym wykonanie każdego z tych zabiegów pojawia się sugerowana przez korektora data zdjęcia lub zmiany opatrunku, pozwalająca na prowadzenie stałego nadzoru nad procesem leczenia. Jednocześnie w zestawieniu można znaleźć uwagi zanotowane dla danej krowy, nawet w odniesieniu do konkretnej nogi. Dodatkową informacją jest typ zgłoszenia, pozwalający odróżnić korekcję rutynową (R) od interwencyjnej (I) czy jedynie wykonania zabiegu (np. zmiany opatrunku, terapia T). Automatycznie wyliczana jest liczba założonych opatrunków oraz procent krów z chorymi racicami. Raport może zostać uzupełniony przez korektora o uwagi podsumowujące wizytę oraz zalecenia sugerowane hodowcy na podstawie poczynionych obserwacji i postawionych diagnoz.

Nie zwlekaj z podejmowaniem działań:
• Zgłoś chęć przyłączenia się do projektu.
• Porozmawiaj ze swoim zootechnikiem oceny, doradcą lub selekcjonerem.
• Wypełnij formularz, zamieszczony pod adresem www.cgen.pl/korekcja/dolacz.
• Podpisz umowę.

Wygenerowane podsumowanie obrazuje status zdrowotny stada i dostarcza zestaw informacji przydatnych zwłaszcza podczas monitorowania prawidłowości żywienia czy oceny warunków higienicznych w oborze. Może on także ułatwić podejmowanie decyzji zarządczych wpływających na zdrowie racic. W ramach aplikacji możliwe jest wyświetlenie pełnej historii zgłoszeń dla poszczególnych zwierząt. Dostęp do informacji o wykonanych korekcjach oraz zarejestrowanych dla danego zwierzęcia schorzeniach pozwala na indywidualne podejście do każdego przypadku, a także kontrolę podejmowanych przez korektora działań i weryfikację skuteczności zastosowanego leczenia. Dodatkowo historia zgłoszeń może stanowić wsparcie podczas podejmowania decyzji o brakowaniu, prowadząc do poprawy efektywności zarządzania.

Przyłącz się do projektu „CGen korekcja”:
• Korzystaj z czytelnych podsumowań pokorekcyjnych.
• Korzystaj z dostępu do historii korekcji i leczenia.
• Współpracuj z korektorami rejestrującymi dane za pomocą aplikacji.
• Twórz obraz polskiej hodowli.

Doskonalenie genetyczne to możliwość wyboru dla hodowcy
Stosowanie aplikacji internetowej do rejestrowania wyników korekcji umożliwi pozyskanie znacznej liczby obserwacji niezbędnych do genetycznego doskonalenia populacji krajowej pod kątem poprawy zdrowotności racic. Wprowadzenie oceny wartości hodowlanej dla tej cechy umożliwi hodowcom wybór zwierząt wyróżniających się większą odpornością na choroby racic, a w efekcie doprowadzi do ograniczenia występowania schorzeń i zwiększenia zysków osiąganych przez hodowców. Z tego względu niezwykle istotna jest jakość danych gromadzonych przy użyciu aplikacji.

Sprawdź, czy obsługujący Cię korektor jest uczestnikiem projektu. Lista korektorów biorących udział w projekcie znajduje się na stronie www.cgen.pl/korekcja/szkolenia:
• Jeśli tak => upoważnij go do korzystania z aplikacji w swoim stadzie.
• Jeśli nie => poinformuj go o projekcie i przekaż mu kontakt do zespołu „CGen korekcja”.

Stało się to przesłanką do zastosowania standardu nazewnictwa, opracowanego i rekomendowanego przez ICAR (Międzynarodowy Komitet do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt), oraz przeszkolenia korektorów uczestniczących w projekcie z rozpoznawania schorzeń racic zgodnie z wytycznymi zawartymi w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Kolejnym elementem prowadzącym do zapewnienia wiarygodności spływających danych jest prowadzenie stałego nadzoru i wnikliwej analizy, pozwalającej na wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Dalsza realizacja projektu obejmuje cykl szkoleń aktualizujących wiedzę z zakresu dbania o zdrowie racic dla profesjonalnych korektorów, a także warsztaty z wykonywania korekcji i cięć terapeutycznych racic. W ramach projektu prowadzona będzie okresowa weryfikacja prawidłowego rozpoznawania schorzeń oraz ocena umiejętności wykonywania korekcji racic. W ten sposób korektorzy uczestniczący w projekcie będą mogli stale podnosić swoje kwalifikacje, aby świadczyć hodowcom usługi najwyższej jakości, a także służyć wiedzą o działaniach profilaktycznych wspomagających zdrowotność racic.

Więcej informacji o projekcie „CGen korekcja” uzyskają Państwo na stronie www.cgen.pl/korekcja.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem
tel. 732 430 624 i adresem e-mail: korekcja@cgen.pl.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl