Zestawienie pokorekcyjne – istotny krok na drodze do zdrowych racic

Podstawą każdego działania powinna być rzetelna informacja. Myślę, że te słowa poprze zdecydowana większość hodowców bydła mlecznego. Dlaczego więc dokładna informacja o diagnozach stwierdzonych podczas korekcji racic jest nadal bardzo często traktowana jako zbędny dodatek? Przecież schorzenia racic to jeden z najbardziej kosztownych problemów dotykających producentów mleka!

 

TEKST: KRZYSZTOF BĄCZKIEWICZ, KATARZYNA RZEWUSKA, CENTRUM GENETYCZNE PFHBiPM; ZDJĘCIE: KONRAD WIENCZATEK

 

Docierają do nas głosy, że wielu hodowcom brakuje wskazówek dotyczących możliwości praktycznego wykorzystania informacji pozostawianych przez korektora po wizycie. Z tego powodu nie wymagają tworzenia takich raportów. Z drugiej strony nie jest rzadkością sytuacja, gdy to korektor uważa tego typu zapisy za zbędne. Na takim podejściu tracą obie strony: hodowca przez pogorszenie wyniku finansowego stada, a korektor przez zwiększenie liczby zwykle problematycznych interwencji. W niniejszym artykule chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom obu stron i zaprezentować możliwości wykorzystania informacji zawartych w podsumowaniach. Jako przykład posłuży zestawienie pokorekcyjne, generowane automatycznie po każdej wizycie korektora przez aplikację „CGen korekcja” opracowaną w Centrum Genetycznym PFHBiPM.

Zestawienie składa się z dwóch zasadniczych części: wykazu wszystkich zwierząt poddanych korekcji (rys. 1) oraz podsumowania wizyty (rys. 2). Pierwsza część zawiera szczegółowe dane dla każdego zgłoszenia. Najważniejszy element zestawienia to przypisany do każdej nogi wykaz diagnoz, zabiegów i innych informacji. Należy w tym miejscu zauważyć, że przy zabiegach wymagających działania w późniejszym terminie, np. zdjęcia opatrunku, zamieszczony jest termin, w którym należy to zrobić. Analiza tej części zestawienia pozwala łatwo wyszukać zwierzęta dotknięte danym problemem, dzięki czemu można planować przyszłe działania ich dotyczące. Łatwo jest kierować pewne osobniki na profilaktyczną korekcję racic z większą częstotliwością niż inne, np. po stwierdzeniu występowania skręconych racic lub zmian poochwatowych. Informacje zawarte w zestawieniu można też traktować jako wskazówkę do sprawdzenia pełnej historii wybranych sztuk, która jest dostępna w aplikacji „CGen korekcja” (rys. 3). Dzięki temu wiadomo, które zwierzęta należy baczniej obserwować i które wymagają od hodowcy więcej pracy i nakładów. Może to mieć duże znaczenie przy planowaniu brakowania, a w przyszłości także podczas podejmowania decyzji selekcyjnych.

Wszystkie te informacje są bardzo ważne na poziomie pojedynczego zwierzęcia, jednak bardzo istotnym elementem, dostępnym w tak łatwy sposób tylko dzięki aplikacji „CGen korekcja”, jest podsumowanie wizyty. Jak sama nazwa wskazuje, jest to element, który pozwala na zapoznanie się z ogólnym obrazem stanu zdrowia zwierząt poddanych korekcji podczas danej wizyty. Oprócz tak oczywistych elementów, jak liczba zgłoszeń, zastosowanych opatrunków czy bloków, wyliczana jest liczba chorych krów i nóg. Te dwie ostatnie wartości podawane są nie tylko liczbowo, ale także jako procent wszystkich zgłoszeń podczas danej wizyty. Ułatwia to monitorowanie bieżącej sytuacji w stadzie, a porównanie wartości z kolejnych podsumowań pozwala śledzić tendencje dotyczące zdrowotności racic. Oprócz tego w zestawieniu znajduje się lista chorób zarejestrowanych podczas danej wizyty wraz z liczbą oraz procentem krów i nóg, których poszczególne schorzenia dotyczą. Wszystkie te informacje pozwalają na szybką identyfikację najczęściej występujących problemów i odpowiednie ukierunkowanie działań zapobiegawczych. Na przykład informacja o dużym procencie chorych krów i wysokim udziale Dermatitis digitalis (DD), jest wskazówką do oceny prowadzonej w stadzie profilaktyki i zwiększenia częstotliwości kąpieli racic (rys. 2). Informacje w zestawieniu opisywane są za pomocą przyjaznych skrótów, jednakże (szczególnie w początkowym okresie pracy z zestawieniami) przydatna okazuje się legenda zawierająca rozwinięcia tylko tych skrótów, które pojawiły się w zestawieniu. Na końcu znalazło się też miejsce na „uwagi i podsumowanie wizyty” oraz „zalecenia i proponowane działania”, które to pola pozwalają korektorowi na zamieszczenie odpowiednich informacji i wskazówek dla hodowcy bezpośrednio po wizycie.

Generowanie zestawienia za pomocą aplikacji „CGen korekcja” daje również wiele korzyści profesjonalnie traktującemu swoją pracę korektorowi racic. Oprócz tego, że zwróci on uwagę na wiele elementów opisanych powyżej, korzystanie z aplikacji przyniesie dodatkowe korzyści. Rejestracja danych za jej pomocą trwa tyle samo czasu, co zapis informacji w tradycyjny sposób – na kartce papieru. Oszczędności pojawiają się w momencie przekazywania zestawienia hodowcy. Aplikacja generuje gotowe podsumowanie, które oczywiście można uzupełnić o komentarz, ale nie ma konieczności przepisywania danych ani tworzenia żadnych statystyk – one już są. Gotowe zastawienie hodowca może przejrzeć z własnego konta w aplikacji. Alternatywnie korektor może je też przekazać w formie pliku pdf lub wydrukować. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji hodowcy. Zestawienie jest przecież podstawą komunikacji korektora z hodowcą. Zdecydowanie łatwiej rozmawia się o problemach i strategiach ich rozwiązywania, kiedy dokładnie wiemy, jak dany problem wygląda i jakie są nasze cele z nim związane.

Zestawienie pokorekcyjne jest bardzo ważne, ale nie jest to jedyna korzyść z używania aplikacji internetowej „CGen korekcja”. Rejestracja schorzeń jest możliwa bezpośrednio podczas korekcji racic. Wtedy też dostępna jest cała historia kończyn danego zwierzęcia (rys. 3), co ułatwia podejmowanie decyzji przez korektora. Dzięki współpracy z systemem Symlek w aplikacji znajdują się dane umożliwiające szybką identyfikację zwierzęcia, takie jak nr kolczyka, oborowy, nr laktacji czy dzień laktacji. Podczas zgłoszenia automatycznie zapisywane są też informacje o korektorze oraz typie zgłoszenia (rutynowe, interwencja czy terapia). Ilościowa prezentacja tej ostatniej informacji pozwala na ocenę skuteczności prowadzonej w stadzie profilaktyki. Ponadto istnieje możliwość dodania innych komunikatów w formie notatki. Wyszczególniona jest też data zgłoszenia, która ma duże znaczenie w przypadku wizyt trwających kilka dni w jednym stadzie, gdyż umożliwia podsumowanie ich jako całości. Należy nadmienić, że istnieje możliwość przedstawienia podsumowania pracy kilku zespołów w jednym stadzie w formie jednego zestawienia.

Hodowca biorący udział w projekcie „CGen korekcja” otrzymuje bardzo ważne narzędzie do zarządzania zdrowotnością racic. Należy zauważyć, że ilość informacji, które można uzyskać z pojedynczego zestawienia generowanego przez aplikację „CGen korekcja”, jest naprawdę duża i przydatna w codziennej pracy w stadzie. W celu ułatwienia hodowcom długoterminowego planowania i zarządzania zdrowotnością racic Centrum Genetyczne PFHBiPM opracowuje raporty, dzięki którym analiza aktualnej sytuacji w stadzie oraz wskazywanie przyczyn problemów będzie możliwe w sposób dużo łatwiejszy niż dotychczas. Hodowcy biorący udział w projekcie „CGen korekcja” otrzymają takie raporty w formie podsumowania roku w okresie publikacji wyników kontroli użytkowości mlecznej za rok 2018. 

Każdy hodowca mający stado objęte kontrolą użytkowości może bezpłatnie przyłączyć się do projektu „CGen korekcja” i korzystać z opisanych powyżej zestawień pokorekcyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie www.cgen.pl/korekcja, pod adresem mailowym korekcja@cgen.pl lub numerem telefonu 732 430 624.

 

Nadchodzące wydarzenia