ZGŁOŚ STADO DO KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO

O zasadach realizacji rozporządzenia o zwalczaniu IBR/IPV oraz BVD MD w Polsce informuje lekarz weterynarii Tomasz Wielich, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu.

ROZMAWIAŁ: RYSZARD LESIAKOWSKI

Od 1 stycznia 2018 r. rusza w Polsce dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (IBR, IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD i MD). Czy wiadomo, jaka jest skala występowania tych schorzeń w Wielkopolsce?
Na terenie woj. wielkopolskiego prowadzony jest monitoring występowania IBR/IPV. W ubiegłym roku przebadano 87 stad, w 3 z nich stwierdzono wyniki serologiczne dodatnie. W tym czasie przebadano łącznie 490 zwierząt, wśród których wykryto 10 sztuk serododatnich, co stanowi ok. 2% przebadanego bydła. Natomiast nie monitorujemy występowania BVD MD, ponieważ nie wymagają tego przepisy weterynaryjne. Z tych dwóch chorób tylko IBR/IPV podlega urzędowej rejestracji.

Ile stad bydła mlecznego uwolniło się od tych chorób w ostatnim czasie w Wielkopolsce?
Stada, w których przeprowadzano programy pozbycia się IBR/IPV i BVD MD, były prywatnymi inicjatywami hodowców i nie mieli oni obowiązku informowania o tym służb weterynaryjnych. Takie inicjatywy mogły podejmować m.in. gospodarstwa zainteresowane wywozem żywych zwierząt do dalszej hodowli do krajów trzecich, które wymagały sprowadzenia zwierząt ze stad wolnych od wspomnianych chorób.

Czy przewiduje się opracowanie planu zwalczania chorób IBR/IPV oraz BVD MD w Wielkopolsce, wraz z określeniem terminów jego wdrożenia w poszczególnych powiatach?
Realizacja programu zwalczania ww. chorób rozpocznie się jednocześnie na terenie całego województwa wielkopolskiego, a wszyscy hodowcy, którzy zgłoszą chęć realizacji programu, będą nim objęci. W myśl rozporządzenia MRiRW program jest dobrowolny, zatem hodowcy sami zgłaszają zamiar uczestnictwa lekarzowi weterynarii, który opiekuje się stadem. Z kolei lekarz weterynarii przekazuje tę informację powiatowemu lekarzowi weterynarii. Stado trzeba zgłosić do programu przed końcem roku kalendarzowego, aby od 1 stycznia następnego roku mógł być realizowany.

Jak duże może być zainteresowanie hodowców programem zwalczania chorób IBR/IPV i BVD MD?
Kluczem są koszty, a te w 100% pokrywa hodowca. Orientacyjne wydatki podaje ww. rozporządzenie. Obejmują one pobranie prób, ich dostarczenie do laboratorium, koszty wykonania badań, koszty weterynaryjnej kontroli urzędowej oraz koszty wydania decyzji administracyjnej. Przykładowe wyliczenia kosztów dostępne są w rozporządzeniu. Na koszty programu w przypadku wyników dodatnich składają się również wydatki z tytułu przeprowadzenia szczepień oraz eliminacji zakażonych sztuk. Moim zdaniem uwalnianie stad od tych chorób jest w dłuższej perspektywie opłacalne oraz znacznie zwiększa konkurencyjność stada na rynku krajowym i możliwości wysyłki bydła za granicę. Może być to interesujące zwłaszcza dla gospodarstw oferujących materiał hodowlany.

Co będzie podstawą do uznania stada za wolne od ww. chorób?
Decyzję o uznaniu stada za wolne od IBR/IPV i BVD MD wydaje powiatowy lekarz weterynarii na podstawie dokumentacji poszczególnych sztuk objętych programem oraz przeprowadzonej kontroli realizacji programu. Sprawdzi między innymi, w jakich okresach były przeprowadzane badania laboratoryjne, jakie były ich wyniki, czy ze stada wyeliminowano zwierzęta trwale zakażone. Okoliczności, w jakich można uznać stado za wolne od powyższych chorób, szczegółowo określa rozporządzenie.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl