Fundusz Promocji Mleka – Nowa komisja zarządzająca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało skład nowej komisji zarządzającej Funduszu Promocji Mela na na lata 2021-2025.

Autor: Mateusz Uciński

Fundusz Promocji Mleka jest prowadzony przez Komisję Zarządzającą, składającą się z 9 członków z których 5. to reprezentanci ogólnokrajowych organizacji zrzeszających producentów mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko, 3. to przedstawiciele ogólnokrajowych organizacji zrzeszających podmioty skupujące i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka oraz 1 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych. Kadencja członków komisji trwa 4 lata.

Warto przypomnieć, iż do zadań komisji zarządzających należy m.in.:

  • reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
  • ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;
  • opracowywanie planu finansowego funduszu;
  • sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;
  • uchwalanie regulaminu danej komisji;
  • opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji.

Skład nowo powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka na lata 2021-2025 wygląda następująco:

Członkowie Komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko:

1) Pan Wawrzyniec Maziejuk
2) Pan Zbigniew Chwastek
3) Pan Krzysztof Zdzisław Pogorzelski
4) Pan Aleksander Tadych
5) Pan Waldemar Jan Wojciechowski


Członkowie Komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty skupujące i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka:

1) Pani Agnieszka Maliszewska
2) Pan Stanisław Aleksander Wieczorek
3) Pan Marcin Hydzik

Członek Komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:

1) Pan Stanisław Stanik

Serdecznie wszystkim gratulujemy

Nadchodzące wydarzenia