Wyniki kolejnej kontroli KCHZ – cała prawda o działalności Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W dniu 30.06.2023 roku zakończyła się czteromiesięczna nadzwyczajna kontrola prowadzona przez KCHZ – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Kontrolą objęto okres od 01.01.2022 do 27.02.2023. Działania kontrolne prowadzone były na zlecenie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego. Celem kontroli było sprawdzenie rzetelności rozliczenia przez PFHBiPM zadań finansowanych z budżetu państwa, a także prawidłowości realizacji przez PFHBiPM programów hodowlanych w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i ksiąg hodowlanych bydła ras mlecznych. Działania Polskiej Federacji związane z realizacją ww. zadań sprawdzono pod względem ich zgodności z programami hodowlanymi dla bydła obowiązującymi w badanym okresie, z wymogami unijnego rozporządzenia (UE) 2016/1012 oraz wytycznymi International Committe for Animal Recording (ICAR). Kontrola miała charakter kompleksowy i wielowątkowy.
W protokole pokontrolnym przedstawionym w siedzibie PFHBiPM dnia 05.07.2023 roku stwierdzono, że „w wyniku kontroli prawidłowości realizacji programów hodowlanych w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i ksiąg hodowlanych bydła ras polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz simentalskiej nie stwierdzono uchybień”. Kontrolujący nie dopatrzyli się także żadnych uchybień w dysponowaniu przez PFHBiPM środkami z dotacji budżetowych udzielonych w 2022 roku. 

Nadchodzące wydarzenia