Dostawcy mleka do „Bielmlek” SM otrzymają wsparcie rządu

5 sierpnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021,  na mocy którego możliwe będzie udzielenie pomocy finansowej dostawcom mleka, którzy w latach 2019 i 2020 nie otrzymali zapłaty za surowiec z powodu upadłości podmiotu skupowego.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: Radosław Iwański

W Dzienniku Ustaw z datą 30 lipca 2021 roku pod pozycją 1387 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W myśl tego rozporządzenia (Dz.U. 2021.1387) wspomniana Agencja w 2021 roku udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu:

* któremu nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

* będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzanie nr 702/2014;

* który w 2019 lub 2020 roku przynajmniej przez rok utrzymywał bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

* który w 2019 lub 2020 roku co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, którem to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu.

Termin na składnia wniosków mija 15 sierpnia 2021 r.

Pomoc dla producenta, który nie otrzymał zapłaty za mleko i spełnia ww. kryteria jest udzielana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji na wniosek zainteresowanego złożony do dnia 15 sierpnia 2021 roku na formularzu dostępnym na stornie internetowej ARiMR. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W myśl rozporządzenia wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka w 2019 i 2020 r. Na pomoc tę przeznaczono 10 mln zł. Jeżeli wnioski będą opiewały na wyższa kwotę, to zastosowany zostanie współczynnik korekcyjny. To finansowe wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielane zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Pomoc w uregulowaniu niezapłaconych udziałów w spółdzielni

Członkowie upadłych spółdzielni mleczarskich są podwójnie poszkodowani, nie otrzymali zapłaty za odstawione mleko oraz odpowiadają za długi spółdzielni do wysokości udziałów określonych w jej statucie. W praktyce oznacza to, że rolnicy nie mogą odzyskać swoich udziałów w upadłej spółdzielni, a jeżeli są one niższe niż  zapisane w statucie, to muszą tę różnicę wpłacić na wezwanie syndyka.

Wspomniane rozporządzenie (Dz.U. 2021.1387) zmniejsza obciążenia członków upadłych spółdzielni. W myśl zamieszczonym w nim zapisów, Agencja w 2021 roku udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Wysokość tej pomocy na jednego producenta rolnego nie może być wyższa niż 40 tys. zł. Na pomoc tę przeznaczono łącznie 20 mln zł, gdy zapotrzebowanie przekroczy tę kwotę, to będzie obowiązywał współczynnik korekcyjny. Formularze wniosków udostępnionych na stronie internetowej ARiMR należy złożyć do 15 sierpnia 2021 r. Podobnie jak wsparcie dla producenta, który nie otrzymał zapłaty za mleko, pomoc ta jest udzielana w ramach de minimis w rolnictwie.

Wąski krąg odbiorców pomocy

Szkoda, że pomoc jest skierowana tylko do dostawców mleka do upadłych podmiotów skupowych, którzy nie otrzymali zapłaty za mleko w latach 2019 i 2020, a czas składania wniosków to niespełna dwa tygodnie. Przecież wcześniej też upadały spółdzielnie mleczarskie i nie ma pewności, czy nie będzie kolejnych upadłości po 2021 roku. Wymienione terminy oraz specyfika rozwiązywanych problemów wskazują na głośną upadłość spółdzielni mleczarskiej w Bielsku Podlaskim, zarządzanej wiele lat przez byłego wiceministra rolnictwa Tadeusza Romańczuka. O problemach dostawców mleka do „Bielmlek” SM  informowaliśmy wielokrotnie na naszych łamach (np. 5/2021). Dobrze byłoby, aby prawo chroniło dochody szerszej grupy producentów mleka.

Nadchodzące wydarzenia