Łączymy siły! SM Mlekpol i PFHBiPM podpisały Kartę Współpracy

Wspieranie działalności polskich hodowców i producentów mleka oraz rozwój sektora mleczarskiego zarówno dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jak i dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie jest priorytetem. Dlatego zapadła decyzja o wspólnych działaniach, której ukoronowaniem było podpisanie dokumentu o nazwie Karta Współpracy.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Spotkanie przedstawicieli SM Mlekpol i PFHBiPM odbyło się 23 czerwca w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie. Z ramienia Federacji uczestniczyli w nim prezydenci PFHBiPM Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, zastępca dyrektora Ewa Kłębukowska, dyrektor ds. oceny Elżbieta Matuszewska, dyrektor ds. hodowli Agnieszka Nowosielska, dyrektor Regionu Oceny Centrum zs. w Parzniewie Adam Kamiński, kierownik Laboratorium Genetyki Bydła Dariusz Kamola oraz kierownik Laboratorium Mleka w Parzniewie Monika Mikołajczak.

Spółdzielnię reprezentowali prezes Zarządu SM Mlekpol w Grajewie Edmund Borawski, przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Przytuła, członkowie Rady Nadzorczej Robert Chmielewski, Janusz Wielbut i Mirosław Siwicki, dyrektor Wydziału Skupu Kazimierz Czernewski oraz prezes Zarządu IIPM w Mrągowie prof. Andrzej Babuchowski.

Gości powitał prezydent Leszek Hądzlik, który wskazał na istotne przemiany technologiczne, gospodarcze, społeczne i ekologiczne w sektorze produkcji mlecznej. Następujące obecnie zmiany skłaniają obie firmy do ściślejszej współpracy w celu poszukiwania nowych rozwiązań, produktów czy usług, jakie można zaoferować hodowcom bydła i producentom mleka.

Uczestnicy spotkania w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie. Od lewej: kierownik Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM Dariusz Kamola, dyrektor Regionu Oceny Centrum PFHBiPM Adam Kamiński, członek Rady Nadzorczej SM Mlekpol Robert Chmielewski, zastępca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska, członek Rady Nadzorczej SM Mlekpol Janusz Wielbut, prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz, dyrektor ds. hodowli PFHBiPM Agnieszka Nowosielska, prezes Zarządu SM Mlekpol Edmund Borawski, prezes Zarządu IIPM w Mrągowie Andrzej Babuchowski, dyrektor ds. oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska, przewodniczący Rady Nadzorczej SM Mlekpol Sławomir Przytuła, dyrektor Wydziału Skupu SM Mlekpol Kazimierz Czernewski, członek Rady Nadzorczej SM Mlekpol Mirosław Siwicki

Zdaniem prezesa Edmunda Borawskiego takie porozumienie może się stać mocnym impulsem dla rozwoju obydwu stron oraz pobudzić gospodarstwa mleczne do jeszcze większej aktywności gospodarczej. Wspomniane wspólne działania o charakterze innowacyjno-doradczo-informacyjnym zależą, naturalnie, od woli obu stron i są szansą na efektywną budowę mocnej pozycji na rynku polskiego mleczarstwa.

Podczas kolejnej części spotkania zaprezentowano usługi świadczone przez PFHBiPM oraz wynikające z nich możliwości. Prezentację poprowadziły dyrektor ds. oceny Elżbieta Matuszewska i dyrektor ds. hodowli Agnieszka Nowosielska. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i sprowokowała dyskusję dotyczącą przyszłej współpracy. Platforma działań PFHBiPM z podmiotami skupującymi mleko obejmuje przede wszystkim budowę mocnej rynkowej pozycji polskiego mleczarstwa, wsparcie doradcze producentów mleka, transfer wiedzy dla dostawców oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, produktów i usług dla producentów mleka.

Po prelekcji nastąpiło podpisanie Karty Współpracy. Z ramienia Federacji podpis złożył prezydent Leszek Hądzlik, SM Mlekpol reprezentowali prezes Edmund Borawski i przewodniczący Sławomir Przytuła.

Współpraca między podmiotami będzie polegała na wsparciu doradczym oraz edukacji hodowców bydła mlecznego i producentów mleka, jej celem jest poprawa kondycji gospodarstw mlecznych. Zgodnie z założeniami będzie realizowana przede wszystkim poprzez publikację materiałów o charakterze merytorycznym, tworzonych przez Federację lub SM Mlekpol (po akceptacji stron) w czasopismach wydawanych przez strony, oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu transfer wiedzy dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka, szkolenia z zakresu użytkowania narzędzi służących do poprawy zdrowotności stada i opłacalności produkcji mleka. W przyszłości współpraca może być poszerzona o inne obszary, jeśli będzie to zasadne.

Powołano Komitet Koordynacyjny, składający się z dwóch zespołów reprezentujących każdą ze stron, odpowiedzialny za ustalenie obszarów i szczegółowego zakresu współpracy oraz prowadzenie wspólnie podjętych działań i analizowanie uzyskanych wyników. W jego skład weszli, ze strony PFHBiPM: wiceprezydent Andrzej Steckiewicz – przedstawiciel strategiczny, zastępca dyrektora Ewa Kłębukowska, dyrektor ds. oceny Elżbieta Matuszewska i dyrektor ds. hodowli Agnieszka Nowosielska. Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol w Grajewie reprezentować będą: prezes Zarządu SM Mlekpol Edmund Borawski – przedstawiciel strategiczny, prezes Zarządu IIPM w Mrągowie Andrzej Babuchowski, prezes Zarządu CBAM w Grajewie Krzysztof Jaślarz oraz dyrektor Wydziału Skupu Kazimierz Czernewski.

Ustalono, że dla każdego realizowanego działania zostanie przygotowana i podpisana przez obie strony umowa szczegółowa określająca przedmiot działań w ramach danego obszaru współpracy oraz harmonogram prac i konieczne do poniesienia nakłady, a także wskazująca osoby odpowiedzialne za jego realizację, tworzące grupę roboczą.

Umowa między SM Mlekpol a PFHBiPM została zawarta na okres trzech lat. W ostatnim roku jej obowiązywania strony podejmą decyzję dotyczącą kontynuowania współpracy i określenia jej zakresu.

Ostatnim etapem spotkania było oprowadzenie przedstawicieli SM Mlekpol po Laboratorium Genetyki Bydła i Laboratorium Oceny Mleka, gdzie zaprezentowano metodykę badawczą i możliwości obydwu działów badawczych.  

Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik i Prezes SM Mlekpol Edmund Borawski po podpisaniu Karty Współpracy

Nadchodzące wydarzenia