V Rada Programowa PFHBiPM

4 kwietnia br. w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie odbyła się V Rada Programowa Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W spotkaniu uczestniczyli stali członkowie Rady oraz przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

tekst: Agnieszka Nowosielska

Podczas obrad poruszono następujące tematy:
• Realizacja porozumienia zawartego 15 września br. pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka a Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym, dotyczącego oceny wartości hodowlanej dla bydła ras mlecznych.
Według informacji przedstawionych przez dyrektora Centrum Genetycznego PFHBiPM współpraca pomiędzy dwoma zespołami układa się pomyślnie i realizacja harmonogramu założonych działań przebiega prawidłowo. Wszystko wskazuje na to, że od 2024 roku ocena wartości hodowlanej dla bydła ras mlecznych będzie realizowana nowoczesną metodą, tzw. jednego kroku, co będzie dużym, wspólnym sukcesem.

• Ocena wartości hodowlanej dla nowych cech w Polsce.
Wszyscy członkowie Rady Programowej uznali, że jest to temat bardzo ważny, dlatego należy mu poświęcić całe kolejne posiedzenie Rady. Do tego czasu powinno się odbyć posiedzenie Rady Hodowlanej, na którym wskazane jest, aby hodowcy zarekomendowali, jakie cechy są dla nich ważne w selekcji zwierząt. Liczące się w hodowli bydła kraje europejskie bardzo mocno rozwijają zbieranie informacji fenotypowych na temat cech zdrowotnych, funkcjonalnych czy też mających wpływ na środowisko. Dzięki temu w przyszłości będą mogły doskonalić genetycznie zwierzęta pod kątem tych cech i być bardziej konkurencyjne na rynku.

• Import nasienia buhajów o niskiej wartości hodowlanej.
Według różnych analiz, między innymi publikowanych na łamach „Hodowli i Chowu Bydła”, od kilku lat wzrasta import do Polski nasienia buhajów. Ponadto część użytkowanego w inseminacji nasienia pochodzi od buhajów o bardzo niskiej wartości hodowlanej. W związku z tym na jednym z pierwszych posiedzeń członkowie Rady Programowej zgłosili temat, aby się zastanowić, czy możemy ograniczyć import nasienia i użytkowanie słabego materiału genetycznego. Niestety, według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 roku, handel materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu nie może być zakazywany, ograniczany ani utrudniany z przyczyn zootechnicznych lub genealogicznych innych niż przyczyny wynikające z zasad przewidzianych w tym rozporządzeniu. Zgodnie z art. 21 tego rozporządzenia powinno być dopuszczone do sztucznego unasieniania nasienie pozyskane od zwierząt hodowlanych czysto rasowych gatunku bydło, które przeszły ocenę genetyczną zgodnie z art. 25. Tak więc, jeżeli materiał biologiczny zaopatrzony jest w stosowne świadectwo zootechniczne i spełnia wymogi rozporządzenia, to nie można wprowadzać żadnych dodatkowych ograniczeń, co potwierdził również przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Możemy jedynie dostarczać hodowcom rzetelnych, wiarygodnych i kompletnych informacji o dostępnych na rynku buhajach i uświadamiać, jakie są konsekwencje użytkowania rozpłodników o niskiej wartości hodowlanej, a ostateczną decyzję podejmuje hodowca, i ma do tego pełne prawo.

Należy przypomnieć, że Rada Programowa przy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka została powołana Uchwałą Prezydium Zarządu PFHBiPM w lipcu 2019 roku i jest organem doradczym i opiniodawczym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w zakresie optymalizacji realizacji programów hodowlanych bydła ras mlecznych. Współpraca osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację programów hodowlanych daje możliwość konstruktywnej dyskusji i podejmowania istotnych działań na rzecz rozwoju polskiej hodowli. 

Nadchodzące wydarzenia