Indeks Ekonomiczny wpisany do programu hodowlanego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców, Centrum Genetyczne PFHBiPM opracowało indeks ekonomiczny (IE). Obecnie trwają przygotowania do udostępnienia tego użytecznego narzędzia wszystkim zainteresowanym.

Za przełomowe należy uznać zamieszczenie w programie hodowlanym dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej zapisu dotyczącego IE, który podkreśla: „indeks wychodzi naprzeciw hodowcom, którzy zwracają uwagę na koszty produkcji i wymierne efekty ekonomiczne w hodowli bydła mlecznego”.

Istotnym wyróżnikiem IE jest to, że „wagi dla poszczególnych cech wynikają z ich uwarunkowań ekonomicznych”. Natomiast dla hodowców najistotniejszą kwestią ułatwiającą stosowanie IE jako nowego kryterium selekcyjnego jest fakt, że „wartości indeksu są wyrażane w polskich złotych”. Ułatwi to ocenę zysków wynikających z wyboru danego buhaja i porównania ich do ceny jego nasienia.

Hodowcy coraz liczniej dopytują o termin udostępnienia IE. Spodziewamy się, że informacja na ten temat zostanie opublikowana już wkrótce na stronie: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny.

Z pełną treścią aktualnego programu hodowlanego można się zapoznać na stronie www.pfhb.pl, w zakładce Hodowla – Programy hodowlane. Indeks ekonomiczny powstał przy współudziale hodowców bydła i producentów mleka, a opracowany został, jak wspomniano, przez Centrum Genetyczne, jednostkę badawczo-naukową Polskiej Federacji. Projekt, który doprowadził do stworzenia IE, ruszył w drugiej połowie 2017 r. na wyraźną prośbę hodowców. Przez ten czas gromadzone były informacje na temat uwarunkowań, w jakich prowadzone są stada mleczne, w tym szereg informacji związanych z ich ekonomiką. Ankiety dotyczące tych zależności wypełniali sami zainteresowani i producenci. W ten sposób zostały poznane ich preferencje, bo to właśnie oni najlepiej wiedzą, jakie są silne i słabe strony ich stad oraz jakie cele w perspektywie kilku czy kilkunastu lat chcieliby osiągnąć. W realizacji projektu, którego efektem jest powstanie indeksu ekonomicznego, uczestniczyli również eksperci z AbacusBio, doświadczeni we wdrażaniu wielu indeksów ekonomicznych na całym świecie. O jego stronę ekonomiczną zadbali także polscy naukowcy.

Według dr hab. Tomasza Strabla, prof. UP w Poznaniu i dyrektora Centrum Genetycznego, wdrożenie indeksu ekonomicznego przyniesie szereg wymiernych korzyści polskiej hodowli bydła mlecznego, dzięki czemu uczyni ją bardziej konkurencyjną. Do spodziewanych efektów, które wynikną z wdrożenia i konsekwentnego stosowania indeksu ekonomicznego, należy zaliczyć:
• poprawę bilansu ekonomicznego gospodarstw produkujących mleko;
• lepsze utożsamianie się z nim dzięki zaangażowaniu hodowców w tworzenie indeksu;
• maksymalizację zysków hodowców dzięki optymalnej selekcji w warunkach, w jakich prowadzi się hodowlę;
• łatwiejsze zrozumienie znaczenia pracy hodowlanej, zwłaszcza selekcji;
• lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej dzięki możliwości przełożenia ich na złotówki;
• łatwiejsze korzystanie z możliwości, jakie dają najnowsze osiągnięcia genetyki, zwłaszcza selekcja genomowa, dzięki łatwiejszej ocenie efektywności jej stosowania.

Dwukrotnie już na łamach „Hodowli i Chowu Bydła” szeroko informowaliśmy hodowców i producentów mleka o postępach w budowaniu indeksu. Federacja wraz ze swoim Centrum Genetycznym zorganizowała 1 października minionego roku Forum Genetyczne poświęcone temu niesamowitemu instrumentowi, na który oczekują mleczarze. W końcu – z czego niezmiernie się cieszymy – indeks ekonomiczny wpisano do programu hodowlanego. Oczekujcie kolejnych informacji na ten temat. Na pewno nikt nie przeoczy momentu wejścia indeksu ekonomicznego do gospodarstw i praktyki hodowlanej. Będzie o tym głośno jeszcze w tym roku! ri, cg

Nadchodzące wydarzenia