Rada Hodowlana rekomenduje ograniczenie czasu na rejestrację zabiegów inseminacyjnych.

18 marca bieżącego roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Hodowlanej, które ze względu na sytuację epidemiologiczną przybrało formę spotkania on-line. Uczestniczyli w niej członkowie tego gremium, czyli Ireneusz Dymarski, Dariusz Piątek, Marek Niestępski, Wacław Drożdż, Felicjan Pikulik, Bogusław Ciupiński, Wilhelm Marek Juniewicz, Witold Chabuz oraz Edgar Beneṡ. Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka reprezentowali dyrektorzy Ewa Kłębukowska, Agnieszka Nowosielska i Sebastian Mucha, oraz Kierownik Wydziału ds. Strategii Oceny – Rafał Morawski. W spotkaniu brał również udział dr. Tomasz Krychowski – doradca PFHBiPM.

Autor: Mateusz Uciński

Podczas obrad poruszono min. temat ograniczenia czasu na rejestrację zabiegów inseminacyjnych w systemie teleinformatycznym. Zwrócono uwagę, iż aktualnie zabiegi inseminacyjne mogą być rejestrowane do wycielenia pokrytej samicy, a nawet po wycieleniu, co niesie ze sobą ryzyko rejestracji tylko skutecznych pokryć, oraz pojawienia się błędnych danych do szacowania wartości hodowlanej i wskaźników rozrodu, oraz zafałszowania w rodowodach.

Rozważając ten problem, zaakcentowano mocno fakt, iż USTAWA z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich jasno określa w Art. 30. 1. iż podmiot wykonujący usługi w zakresie sztucznego unasienniania: (…) przekazuje związkowi hodowców prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub innemu podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia tej oceny informacje o zabiegach sztucznego unasienniania wykonanych w stadach bydła ras mlecznych objętych oceną wartości użytkowej, niezwłocznie po ich wykonaniu, w sposób ustalony przez ten związek lub podmiot.

Właśnie kwestia tej „niezwłoczności” była głównym obiektem dyskusji uczestników spotkania. Ostatecznie rekomendację Rady zyskała propozycja, aby czas na rejestrację zabiegów inseminacyjnych w systemie teleinformatycznym wynosił 180 dni, do momentu wycielenia istniała możliwość korekty, a po wycieleniu nie było już takiej możliwości.
Teraz ten postulat zostanie skierowany do Zarządu i Prezydium Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, które zadecydują o dalszych pracach nad tym projektem.

Nadchodzące wydarzenia