Posiedzenie Rady Hodowlanej PFHBiPM

17 marca br. w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie odbyło się, już drugie w tym roku, posiedzenie Rady Hodowlanej.

tekst: dr Agnieszka Nowosielska

Rada Hodowlana PFHBiPM jest organem opiniodawczym w zakresie realizacji programów hodowlanych. W jej skład wchodzą hodowcy różnych ras bydła mlecznego, zarówno najliczniejszej w Polsce rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, jak i simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej. Polska Federacja odpowiada za realizację programów hodowlanych dla bydła ras mlecznych, które powinny odpowiadać oczekiwaniom hodowców, dlatego ich opinie są niezwykle istotne.

Podczas ostatniego posiedzenia omówiono trzy zagadnienia:
• Przedstawiono analizę buhajów pochodzących z polskich hodowli;
• Dyskutowano o poziomie maksymalnego wskaźnika spokrewnienia par rodzicielskich;
• Podsumowano dotychczasową działalność Rady Hodowlanej kadencji 2019–2023.

Analiza buhajów rasy PHF pochodzących z polskich hodowli pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży postęp genetyczny, co jest wynikiem głównie selekcji genomowej. Pozycja polskich buhajów w porównaniu z buhajami innych krajów biorących udział w ocenie międzynarodowej wyraźnie się poprawiła.

Zaprezentowano listę hodowców, z których stad pochodzą buhaje znajdujące się w ostatniej publikacji oceny wartości hodowlanej (grudzień 2022). Mamy w Polsce wybitnych hodowców, którzy wyhodowali nawet po kilkanaście buhajów inseminacyjnych, urodzonych w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest to ogromny sukces i najwyższa miara oceny pracy hodowlanej. Członkowie Rady byli pod dużym wrażeniem i poprosili o publikację danych z analizy na łamach czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”, co uczynimy w najbliższym czasie.

Drugim ważnym zagadnieniem omawianym podczas posiedzenia był poziom maksymalnego wskaźnika spokrewnienia par rodzicielskich w programie do kojarzeń DoKo. Dotychczas maksymalny wskaźnik spokrewnienia był na poziomie 6,25%. Jednak w związku z planowaną zmianą metodyki liczenia (będzie ona dostosowana do tej, która od kilku lat jest stosowana w Centrum Genetycznym) wskaźnik większości kojarzonych par rodzicielskich osiągnie znacznie wyższą wartość. Wynika to ze wzrostu poziomu spokrewnienia w całej populacji, co jest konsekwencją nowej metodyki obliczeniowej. Pracownicy Centrum Genetycznego przedstawili szereg analiz, które były wsparciem dla Rady Hodowlanej w podjęciu decyzji. Zwrócono również uwagę, że najistotniejszym wskaźnikiem w ocenie inbredu jest jego przyrost w czasie w danej populacji. Rada Hodowlana zaopiniowała maksymalny wskaźnik spokrewnienia w programie DoKo na poziomie 12,5%, zaznaczając, że w miarę możliwości powinien on być jak najniższy. Wprowadzona zmiana powinna być poprzedzona kompleksowym wyjaśnieniem podjętej decyzji szerokiemu gronu odbiorców programu do kojarzeń DoKo oraz hodowcom.

Ciekawym punktem obrad było podsumowanie dotychczasowej działalności Rady Hodowlanej kadencji 2019–2023. Rada Hodowlana składa się z dziewięciu osób, a przewodniczą jej panowie Ireneusz Dymarski i Dariusz Piątek. Dotychczas odbyło się dziewięć posiedzeń Rady Hodowlanej w ciągu jedenastu dni obrad. Najistotniejsze omawiane tematy to:
• Zmiany w Wystawowym Kodeksie Etycznym;
• Regulamin określający prawa i obowiązki hodowców bydła uczestniczących w programach hodowlanych realizowanych przez PFHBiPM oraz praw i obowiązków PFHBiPM związanych z realizacją programów hodowlanych;
• Analiza użytkowania nasienia buhajów;
• Analiza Indeksu Ekonomicznego;
• Przyszłość oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego w Polsce;
• Ocena wartości hodowlanej dla tzw. nowych cech;
• Ograniczenie czasu na rejestrację zabiegów inseminacyjnych w systemie teleinformatycznym;
• Zmiany w programach hodowlanych;
• Możliwości współpracy w zakresie genomowej oceny wartości hodowlanej dla rasy SM, RP i BG z jednostkami obliczeniowymi z innych krajów;
• Ocena wartości hodowlanej realizowana przez zespół CGen-IZ PIB;
• Publikacja rankingów top dla rasy simentalskiej;
• Rekomendacja sędziego na wystawy o zasięgu krajowym;
• Projekty genotypowania samic;
• Wiek buhajów w oficjalnej ocenie wartości hodowlanej;
• Publikacja danych w biuletynie rocznym;
• Analiza trendów genetycznych w populacji bydła rasy PHF;
• Analiza indeksów syntetycznych użytkowanych w innych krajach;
• Strategia wdrożenia zmian w indeksach selekcyjnych dla rasy PHF;
• Aktualizacja Regulaminów Oceny Typu i Budowy.

Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim członkom Rady Hodowlanej za dotychczasowe zaangażowanie, bardzo merytoryczną dyskusję podczas obrad i poświęcony czas. 

Nadchodzące wydarzenia