Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka skreślony z listy członków PFHBiPM

5 grudnia podczas posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, na wniosek Komisji Rewizyjnej PFHBiPM, Sadu Koleżeńskiego, oraz z rekomendacją Prezydium PFHBiPM z listy członków Federacji skreślony został Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku. Powodem takiej decyzji było działanie na szkodę PFHBiPM. Za usunięciem PZHBiPM ze struktur Federacji głosowało 21 członków Zarządu, głosy przeciwko oddało 7 (z czego 4 reprezentujący Podlasie).

W uzasadnieniu do powyższej decyzji Zarządu PFHBiPM czytamy:

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (dalej Federacja lub PFHBiPM) jest podmiotem dobrowolnym, samodzielnym i samorządnym co oznacza, że obecność w jej strukturach  nie ma charakteru obligatoryjnego, a wolą Związku który nie zgadza się z działaniami władz Federacji może być opuszczenie jego struktur.

Za dotychczasową formułą funkcjonowania Federacji opowiedziało się prawie 2/3 delegatów zebranych na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 12 lipca 2023 roku w Ożarowie Mazowieckim. Mandat władz został powierzony znaczną większością głosów, brak zgody delegatów spowodował nieuchwalenie zmian w statucie co oznacza, że zasady demokratycznego funkcjonowania Federacji były i są przestrzegane.

Federacja respektuje uprawnienia podmiotowe i procesowe przysługujące poszczególnym Związkom Hodowców, ich delegatom i przedstawicielom działającym we władzach. Jednak uprawnienia te powinny być wykorzystane dla dobra Federacji lub ochrony praw Związku, a nie w celu działania na szkodę i wywołania destabilizacji w funkcjonowaniu PFHBiPM.

Złożenie przez pełnomocnika Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka (dalej Związek Podlaski) w dniu 12 października 2023 roku wniosku o uchylenie niektórych uchwał Zarządu PFHBiPM oraz uchwał Walnego Zjazdu Delegatów dotyczących wyboru władz PFHBiPM wraz z żądaniem udzielenia zabezpieczenia nie służyło zabezpieczeniu praw Związku Podlaskiego lecz wywołaniu zamętu organizacyjnego w strukturach Federacji i dlatego musi zostać potraktowane jako działanie na szkodę PFHBiPM.

Związek Podlaski był reprezentowany na Walnym Zjeździe Delegatów przez 20 delegatów, tak jak inne duże związki hodowców. Nie kwestionowano wyboru jego delegatów pomimo, że był on obciążony istotną wadą prawną. W trakcie obrad Delegaci Związku Podlaskiego, w tym osoby podpisujące pełnomocnictwo dla pełnomocnika procesowego, nie zgłaszały żadnych wniosków formalnych: czy to o odwołanie zjazdu, zawieszenie obrad czy innych o podobnym charakterze. Przeciwnie delegaci Związku Podlaskiego  czynnie brali udział w pracach Zjazdu, zgłosili swoich przedstawicieli do Zarządu, którzy następnie wzięli udział  w pierwszym posiedzeniu Zarządu decydując się nawet na prace w komisji mandatowo-skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyborów wiceprezydentów sekretarza i członków prezydium Zarządu. Osoby te w żadnym momencie nie zgłaszały uwag wskazujących na wadliwość wyboru czy udziału w pracach zarządu nieuprawnionych osób.

Związek Podlaski  w składanym pozwie pominął szereg istotnych okoliczności w szczególności tę, że Walny Zjazd Delegatów czyli najwyższa władza Federacji odrzucił zdecydowaną większością głosów zastrzeżenia dotyczące „procedury wyboru delegatów, udziału delegatów z nowych związków,  a zatem te uwagi na których Związek Podlaski opiera swoje żądania procesowe.

Związek Podlaski  bezpośrednio po Walnym Zjeździe Delegatów nie kwestionował jego ustaleń, nie skierował do Federacji przedsądowego wniosku wskazującego na ewentualne nieprawidłowości, tylko od razu zdecydował się na kroki procesowe.

Dopiero 12 października 2023 roku, a zatem trzy miesiące po wyborach, już po zarejestrowaniu zmian w KRS zwrócił się z pozwem o uchylenie części uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, w tym uchwał za którymi głosowali jego delegaci oraz uchwał Zarządu pomijając okoliczność, że za przedmiotowymi uchwałami głosowali jego  przedstawiciele. Składając pozew Związek Podlaski domagał się zabezpieczenia polegającego na przywróceniu poprzednich władz Federacji.

W ocenie Zarządu Federacji działanie takie nie służy ochronie praw Związku Podlaskiego, a jest skierowane wyłącznie przeciwko funkcjonowaniu Federacji. Okolicznością nie budzącą wątpliwości jest konflikt we władzach Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka i angażowanie w ten konflikt Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Osoby sprzyjające działaniom Federacji i jej władz są konfrontowane z przeciwnikami takiego stanu rzeczy. Federacja jako podmiot reprezentujący hodowców z całej Polski, staje się instrumentem do rozgrywek w Związku Podlaskim.

Podkreślając merytoryczny i organizacyjny dorobek Federacji członkowie zarządu uznali, że nie mogą biernie akceptować takiego działania Związku Podlaskiego i w takim stanie rzeczy uznali podjęcie uchwały za konieczne.

Na marginesie  należy wskazać, że rozwiązanie to uwzględnia stanowisko przekazane Prezydentowi PFHBiPM, przez w pełni umocowanych do działania, przedstawicieli  statutowych władz Związku Podlaskiego.”

Należy tutaj podkreślić, iż działanie Zarządu PFHBiPM, nie powinno nikogo zdziwić, ani zaskoczyć, skoro pierwszym działaniem nowo wybranych członków z woj. podlaskiego, było skierowanie do sądu sprawy przeciwko Federacji. Reprezentantów PZHBIPM nie interesowała merytoryczna dyskusja na tematy, którymi zajmuje się PFHBiPM, od lat wspierając hodowców, lecz de facto z marszu wybrali obszar konfliktu. Jak widać, takich działań, nowo wybrany Zarząd PFHBiPM nie zamierza tolerować!

Nadchodzące wydarzenia