Systemy monitorowania przeżuwania pomagają zarządzać zdrowiem krów

Przeżuwanie jest niezwykle ważnym wskaźnikiem zdrowia krów mlecznych, którego analiza pomaga lekarzom weterynarii, specjalistom ds. żywienia oraz producentom mleka ocenić stan zdrowia stada.

tekst: lek. wet. Malwina Jażdż, MSD Animal Health

Dlaczego przeżuwanie jest tak ważne? Po pierwsze, rozdrabnia pokarm i ułatwia mu przedostanie się do żwacza. Po drugie, zwiększa produkcję śliny, która powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanego w procesie trawienia kwasu.

Krowy mleczne na przeżuwanie poświęcają średnio około 8–9 godzin na dobę, a skrócenie tego czasu może wskazywać na problemy ze zdrowiem, takie jak osłabiona praca żwacza czy niskie pobieranie paszy. Wykorzystując inteligentną technologię, która na bieżąco monitoruje wzorce przeżuwania, można wcześniej i szybciej zdiagnozować chorobę, by opracować skuteczniejszy plan leczenia, a także rozwiązać problemy związane z paszą i żywieniem stada. Jak jeszcze monitorowanie przeżuwania pomaga w zarządzaniu zdrowiem krów?

Wczesne wykrycie choroby

Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na jej skuteczne leczenie i szybszy powrót zwierzęcia do zdrowia. Często skrócenie długości cyklu przeżuwania następuje tuż przed spadkiem wydajności mleka, nie pozostawiając hodowcom czasu na działanie. Podczas gdy tradycyjne metody pomiaru i obserwacji wydajności mlecznej wolniej wykrywają potencjalne choroby, system monitorowania krów pomaga ujawnić niepokojące symptomy niemal natychmiast po ich wystąpieniu.

Jest to szczególnie istotne w przypadku zapalenia gruczołu mlekowego. Krowa mleczna z mastitis przez pewien czas będzie bowiem nadal prawidłowo produkować mleko pomimo spadku czasu przeżuwania. Inteligentny system zarządzania stadem, monitorując ten parametr w czasie rzeczywistym, umożliwia zidentyfikowanie problemu na długo przed tym, zanim rolnik zauważy go podczas doju. Taka technologia umożliwia więc hodowcom i lekarzom weterynarii bieżącą ocenę zdrowia krów i zlecenie natychmiastowego leczenia.

Precyzyjna ocena skuteczności leczenia

System monitorowania zdrowia stada dostarcza także kluczowych i precyzyjnych informacji na temat przebiegu leczenia. Ponieważ przeżuwanie może powrócić do normy, jeszcze zanim wydajność mleka się ustabilizuje, aktualna ocena tego parametru jest niezbędna do potwierdzenia skuteczności prowadzonej terapii lub jej zmodyfikowania.

Monitorowanie zdrowia krów po wycieleniu

Monitorowanie czasu przeżuwania pomaga również określić stan zdrowia krów po wycieleniu. Wszelkie nieprawidłowości mogą bowiem doprowadzić do problemów z laktacją czy poważnych chorób klinicznych, a ostatecznie do spadku produktywności stada.

U krów, u których po wycieleniu pojawią się problemy z pobieraniem paszy, mogą rozwinąć się poważne choroby poporodowe, takie jak zapalenie macicy (metritis) czy ketoza. Raport stanu zdrowia w systemie monitorowania analizuje wskaźnik zdrowia zwierząt w pierwszym tygodniu po wycieleniu, pozwalając hodowcom szybko dostrzec problemy z odżywianiem i skupić się na tych krowach, które wymagają większej uwagi, jeszcze zanim pojawią się u nich ciężkie schorzenia.

Monitorowanie żywienia

Kolejną zaletą inteligentnego systemu monitorowania bydła jest to, że umożliwia hodowcom dokładniejszą kontrolę żywienia stada. Proces przeżuwania jest bezpośrednio związany z rodzajem paszy, jaką jedzą krowy – włókniste elementy są rozdrabniane, co ułatwia bakteriom żwacza trawienie błonnika. Ponieważ większa ilość włókna oznacza dłuższy czas przeżuwania, monitorowanie tego parametru może pomóc we wprowadzeniu zmian w składzie paszy.

Hodowcy przestrzegają stałego harmonogramu żywienia w stadzie, który ma zapewnić odpowiedni czas przeżuwania. Wszelkie zarejestrowane nieprawidłowości będą więc sugerować problem z żywieniem – nieodpowiedni rodzaj lub skład paszy, źle dobraną porcję lub konieczność zmian w systemie zarządzania paszą.

Analiza systemowego raportu spójności grupy ułatwia monitorowanie tych wskaźników i poszukiwanie przyczyn nieprawidłowości, takich jak utrudniony dostęp do paszy i wody czy zbyt dużą gęstość obsady.

Wnioski

Rozwiązania do zarządzania stadem są kluczowym narzędziem w ocenie stanu zdrowia krów na co dzień i po wycieleniu. Jednym z takich systemów jest SenseHub®, który pozwala natychmiast wykryć wszelkie odchylenia od wzorców przeżuwania, a następnie rozpocząć precyzyjne leczenie czy zmodyfikować dotychczasowy schemat żywienia. Wykorzystanie takich rozwiązań to gwarancja dobrostanu całego stada. 

Nadchodzące wydarzenia