Tłuszcze chronione w żywieniu krów

Dodatek tłuszczu do diety zwierząt mlecznych może poprawić bilans energetyczny krów w okresie laktacji, a tym samym poprawić płodność, produkcję mleka i inne funkcje biologiczne. Korzyści płynące ze zwiększenia gęstości energetycznej diet bez zmniejszania strawności można osiągnąć, jeśli tłuszcz w diecie jest chroniony przed uwodornieniem w żwaczu.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Jak informuje dr Salah Hamed, piszący dla portalu Dairy Global, początkowo tłuszcze dietetyczne zabezpieczano przez powlekanie ich białkiem, które następnie traktowano formaldehydem, aby nie uległo rozkładowi w żwaczu. Produkt ten nie stał się komercyjnie opłacalny z powodu jego ingerencji w fermentację w żwaczu, wysokich kosztów wytwarzania, trudności w wytwarzaniu niezawodnego produktu w sposób ciągły oraz braku aprobaty rządu na stosowanie formaldehydu. W związku z tym poczyniono postępy w opracowywaniu chronionych tłuszczów, które są nie tylko obojętne w żwaczu, ale także skutecznie wchłaniane z jelita cienkiego. Obecnie do tych celów stosuje się takie technologie jak:

  • Krystaliczne lub granulowane kwasy tłuszczowe, które są wytwarzane przez upłynnianie i natryskiwanie nasyconych kwasów tłuszczowych pod ciśnieniem w schłodzonej atmosferze, dzięki czemu temperatura topnienia kwasów tłuszczowych wzrasta i nie topią się w temperaturze żwacza, dzięki czemu są odporne na hydrolizę żwacza.
  • Tłusty amid acylowy, który składa się z FA połączonego chemicznie przez amid związany z aminą. Ta technologia ochrony została wykorzystana do wytworzenia w żwaczu ominięcia metioniny, ponieważ wiązanie amidowe między grupą karboksylową kwasu stearynowego lub innymi grupami acylowymi a aminą metioniny jest odporne na rozkład przez bakterie żwacza.
  • Tłuszczowe żele kompozytowe, gdzie kropelki tłuszczu osadzają się tutaj w zżelowanej matrycy białkowej, w której lipidy są chronione przed degradacją, modyfikacją lub usunięciem z żelu podczas przechodzenia przez żwacz.
  • Sole wapniowe długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, powstające w wyniku reakcji grupy karboksylowej długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCFA) i soli wapnia (Ca++). Mają najwyższą strawność jelitową i służą jako dodatkowe źródło wapnia.

Pobieranie chronionego tłuszczu i suchej masy

Włączenie tłuszczu do diety negatywnie wpływa na pobór suchej masy przez krowy ze względu na następujące czynniki, których można przynajmniej częściowo uniknąć poprzez żywienie chronionymi tłuszczami:

  • Wydłużenie czasu przeżuwania z powodu negatywnego wpływu na trawienie żwacza;
  • Spowolnienie opróżniania żwacza z powodu metabolicznego efektu LCFA;
  • Wydzielanie niezidentyfikowanych mediatorów chemicznych w odpowiedzi na napływ do dwunastnicy; oraz
  • Efekt sytości polegający na zmniejszeniu motoryki przewodu pokarmowego w wyniku wydzielania jelitowego peptydu.

Wpływ na strawność składników odżywczych

Nie stwierdzono wpływu suplementacji tłuszczem chronionym na strawność większości składników pokarmowych paszy, ale strawność EE znacznie wzrosła z 73% do 85,5% po uzupełnieniu diety zwierząt mlecznych tłuszczem chronionym. Wzrost strawności tłuszczu wskazuje, że dodany tłuszcz jest bardziej strawny niż tłuszcz w diecie podstawowej lub suplementacja tłuszczem rozcieńcza endogenne wydzielanie lipidów, co skutkuje dokładniejszym oszacowaniem rzeczywistej strawności lipidów. Przyswajalność białka wzrasta również wraz z suplementacją tłuszczu chronionego, ale w innych przypadkach nie odnotowano wzrostu strawności białka. Strawność błonnika zmieniała się wraz z poziomem suplementacji tłuszczu chronionego w diecie i nie zmieniała się przy niskim poziomie suplementacji.

Rozród

Powszechnie przyjmuje się, że suplementacja tłuszczem chronionym w żwaczu korzystnie wpływa na wydajność rozrodczą stada, minimalizując utratę masy ciała i przyspieszając przyrost masy ciała po wycieleniu. Ponadto badania silnie sugerują, że nienasycone kwasy tłuszczowe roślinne mogą mieć addytywny wpływ na parametry rozrodu u krów, w tym na wielkość pęcherzyków i wzorce hormonalne. Kwas linolowy został zidentyfikowany jako jeden z niezbędnych kwasów tłuszczowych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na funkcje rozrodcze. Wyższy poziom kwasu linolowego jest podstawą co najmniej jednego produktu tłuszczowego chronionego w żwaczu, który jest promowany w przemyśle paszowym ze względu na jego rzekomą zdolność do poprawy wydajności reprodukcyjnej.

Produkcja mleka

Według wielu doniesień zaobserwowano znaczny wzrost o 5,5–24,0% wydajności mlecznej zwierząt mlecznych żywionych suplementowanym tłuszczem omijającym. Etap laktacji wpływa na uzupełniający wpływ tłuszczu omijającego na wydajność mleczną i wydajność FCM, który na ogół jest zwiększony we wczesnej i szczytowej laktacji, prawdopodobnie ze względu na wyższe spożycie energii, bardziej efektywne wykorzystanie tłuszczu przez gruczoł sutkowy i zwiększenie mobilizacji tkanek przed szczytową produkcją. Doniesiono, że wydajność FCM krów w okresie laktacji wzrosła, gdy Ca-LCFA była uzupełniona do 6% sm diety, ale spadła do 9% sm diety. Suplementacja tłuszczu obejściowego niekorzystnie wpływa na zawartość procentową białka mleka.

Wpływ na zwierzęta pod wpływem stresu cieplnego

Sensowne jest, że zwiększenie gęstości energetycznej racji żywnościowej poprzez wykorzystanie tłuszczów może być szczególnie korzystne podczas upałów. Jednak badania nad skutkami karmienia wysokotłuszczowych racji żywnościowych podczas upałów przyniosły niespójne wyniki. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że bardzo łatwo jest przekarmić niezabezpieczone źródła tłuszczu, takie jak całe nasiona oleiste, gdy spożycie paszy przez krowy jest znacznie zmniejszone z powodu stresu cieplnego. Jeśli tłuszcz jest przekarmiony, negatywny wpływ tłuszczu na strawność błonnika zniweluje wszelkie możliwe przyrosty przy zwiększonej gęstości racji. Ponieważ tłuszcze obejściowe nie wpływają na fermentację w żwaczu, prawdopodobnie powinny stanowić większy procent całkowitego tłuszczu zawartego w racji w czasie upałów.

Korzyści ekonomiczne

Wykazano, że karmienie zwierząt mlecznych chronionym tłuszczem przynosi zysk w wysokości 1,3 USD na krowę dziennie, oprócz poprawy wydajności reprodukcyjnej i zdrowia zwierząt. Dodatkowy zysk w wysokości 0,6 USD na zwierzę dziennie można uzyskać karmiąc białko obejściowe wraz z chronionym tłuszczem.

Nadchodzące wydarzenia