Walny Zjazd Delegatów przesunięty

Wspólne dobro wszystkich członków Federacji, wyjaśnienie nieścisłości związanych z liczbą delegatów, a także ryzyko uchylania uchwał były przesłankami do podjęcia przez Zarząd PFHBiPM decyzji o czasowym odroczeniu terminu zwołanego na 23 marca 2023 roku Walnego Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

tekst: Mateusz Uciński

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Federacji, które zwołano w trybie pilnym na 7 marca br., odbyło się w ostatnim możliwym terminie umożliwiającym Mazowieckiemu Związkowi Hodowców Bydła i Producentów Mleka udział w Walnym Zjeździe Delegatów PFHBiPM zwołanym na 23 marca 2023 roku. Niestety, do 7 marca 2023 roku nie wpłynęło żadne pismo od Mazowieckiego Związku wyjaśniające i uprawdopodabniające liczbę członków Związku wynikającą z dokonanej 17 stycznia 2023 roku wpłaty składki członkowskiej na rzecz PFHBiPM w kwocie 33 925 zł, tj. za 6785 członków, podczas gdy za 2021 rok wpłacono składkę w kwocie 9905 zł, tj. za 1981 członków. Ponadto, pomimo przekazanego pouczenia, ze strony MZHBiPM nie wpłynął wniosek o uchylenie uchwały nr 29/2023 Zarządu PFHBiPM z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie skreślenia MZHBiPM z listy członków Polskiej Federacji.
Warto w tym miejscu zauważyć, że w mediacjach pomiędzy Federacją a MZHBiPM czynnie uczestniczył pan Rafał Romanowski, poseł na Sejm RP, pełniący funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W zaistniałej sytuacji Prezydium Zarządu PFHBiPM – mając na uwadze wspólne dobro wszystkich członków Federacji, a także uwzględniając wnioski złożone między innymi przez Wielkopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców Bydła Białogrzbietego i prezesa Lubuskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka – zaproponowało Zarządowi zmianę terminu XIV Walnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM. Ponadto poddano pod rozwagę przeprowadzenie przez Zarząd PFHBiPM lustracji we wszystkich związkach wchodzących w skład Polskiej Federacji w celu weryfikacji liczby delegatów zgłaszanych przez poszczególne związki hodowców i zapewnienia udziału delegatów wszystkich związków reprezentowanych na Walnym Zjeździe Delegatów w 2019 roku. Działania takie skutkowałyby uniknięciem ryzyka związanego z uchyleniem przez Sąd uchwał podjętych przez Walny Zjazd Delegatów zaplanowany na 23 marca 2023 roku.
Należy mocno zaakcentować, że ryzyko uchylenia uchwał Walnego Zjazdu wynika między innymi ze wskazania przez Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka liczby delegatów niezgodnie z treścią uchwały nr 30/2023 Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z dnia 3 lutego 2023 roku oraz z publicznie stawianych zarzutów o zawyżanie liczby członków związków w celu uzyskania większej liczby delegatów na zjazd.
Bardzo istotne jest również to, że podjęta uchwała uwzględnia oczekiwania wyrażone przez wspomnianego ministra Rafała Romanowskiego dotyczące pełnej reprezentacji hodowców na Walnym Zjeździe, ponieważ sprawne przeprowadzenie lustracji umożliwi określenie właściwej liczby delegatów uprawnionych do udziału w XIV Walnym Zjeździe Delegatów PFHBiPM.

Podczas posiedzenia Zarządu PFHBiPM 7 marca br. wnikliwie przedyskutowano propozycje przedstawione przez Prezydium Federacji i przegłosowano (24 głosami za i jednym wstrzymującym) podjęcie uchwały nr 31/2023, w której, na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Zarząd uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się odroczyć termin zwołanego na dzień 23 marca 2023 roku Walnego Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka na termin późniejszy, lecz nie dłuższy niż do końca listopada 2023 roku.
§ 2. Zarządza się przeprowadzenie lustracji we wszystkich Związkach członkowskich PFHBiPM w celu zweryfikowania liczby członków danego Związku, wpłaconych składek członkowskich na rzecz danego Związku oraz składek członkowskich wpłacanych przez Związek na rzecz PFHBiPM.
Zobowiązuje się Prezydium Zarządu do przeprowadzenia lustracji na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 27, poz. 132 ze zm.).
§ 3. Po przeprowadzeniu lustracji Zarząd ustali liczbę delegatów reprezentujących dany Związek i wyznaczy termin zwołania Walnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Zarządu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Po przyjęciu opisanej uchwały prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik poinformował zgromadzonych, że w najbliższym czasie zostanie zainicjowane rozpoczęcie prac nad utworzeniem specjalnej komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie lustracji w związkach hodowców współtworzących Federację oraz przygotowanie wszystkich założeń tego procesu. Jednocześnie prezydent zapewnił o transparentności wszystkich podejmowanych w tym celu działań. 

Nadchodzące wydarzenia