WYZNACZAMY NOWY KIERUNEK

Kto się nie rozwija, ten się cofa. To stare powiedzenie w ogromnym stopniu determinuje działania Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Tym razem nasz kolejny projekt nie jest nową usługą, a pewnym uporządkowaniem i sklasyfikowaniem oferty, co w efekcie pozwoli maksymalizować korzyści dla klienta. Od nowego roku wprowadzamy wspólny pakiet usług, łączący zarówno korzyści, jakie niesie ze sobą ocena wartości użytkowej, jak i wsparcie działań hodowlanych.

tekst: Joanna Pośniak, zdjęcia: Mateusz Uciński

PAKIETY NA SUKCES!
Czas na zmiany, w naszej opinii wyjątkowo dla hodowców korzystne. Mamy nadzieję na Państwa pozytywną ocenę, ponieważ proponujemy nowe, gruntowne i przemyślane podejście do kwestii nowoczesnej hodowli bydła i produkcji mleka. Jak wszyscy doskonale wiemy, PFHBiPM jest organizacją, w której strukturach są realizowane dwa istotne dla hodowcy zadania. To wielki atut, na którym budujemy swoją ofertę. Dlatego od stycznia 2020 r. rozpoczynamy proces grupowania usług w pakiety i taryfikacji, dając tym samym hodowcy wolny wybór modelu pracy w stadzie, a dzięki temu profilowanie własnej działalności. Jak zatem będzie to wyglądało? Spokojnie, to raczej ewolucja oferty niż rewolucja, warto jednak poznać naszą koncepcję, by móc z niej efektywnie skorzystać.

Uważamy, że w obecnej rzeczywistości rynkowej PFHBiPM powinna się skupić na budowie partnerskiej, a przy tym trwałej relacji z hodowcą. Oferować mu taki produkt, którego naprawdę będzie chciał używać i który będzie na bieżąco rozwiązywał jego problemy. Do tego winniśmy aktywnie reagować na potrzeby klienta, a w konsekwencji wzbogacać ofertę o kolejne użyteczne opcje. Ważne, aby nasza oferta była dla Państwa zrozumiała i wiarygodna, a jej wybór stanowił Państwa autonomiczną decyzję. Takie właśnie możliwości daje pakietowość, którą w jak największym stopniu dostosowaliśmy do indywidualnych potrzeb każdej hodowli bydła w kraju.

PAKIET SKROJONY NA MIARĘ
Jak wspomnieliśmy na początku, tym co wyróżnia naszą organizację na tle analogicznych podmiotów na terenie Europy, jest naprawdę szeroki wachlarz usług, które dotychczas dość restrykcyjnie podzieliliśmy na dwa odrębne działy – ocenę wartości użytkowej bydła i na hodowlę. Teraz jednak postanowiliśmy, że obydwie te dziedziny można ze sobą skutecznie połączyć, udostępniając polskim hodowcom możliwość wszechstronnego korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje PFHBiPM, a które przecież doskonale ze sobą współgrają. W ten sposób dostarczamy naprawdę potężny pakiet narzędzi przydatnych, by nie rzec – niezbędnych w każdym gospodarstwie mlecznym. O czym tak naprawdę mówimy?

Prezentujemy Pakiet OCENA + HODOWLA!
W jednym, wyjątkowo atrakcyjnym cenowo, pakiecie produktów otrzymujecie Państwo dwie istotne i realnie powiązane ze sobą usługi – ocenę i hodowlę. Ponadto wsparcie doświadczonych specjalistów, którzy wspólnie będą pracować na sukces i mocną pozycję rynkową naszego klienta. Do tego dochodzi dostępność wielu usług celowanych, których wykorzystanie zależy od preferencji i potrzeb samego hodowcy. W ramach opłaty za usługę można korzystać z kojarzenia za pomocą programu DoKo, specjalistycznego doradztwa zootechnicznego i hodowlanego, użytecznych raportów, profesjonalnej oceny typu i budowy, bilansu genetycznego, Indeksu Ekonomicznego oraz wielu innych.

ZAKRES PRAC W RAMACH PAKIETU OCENA + HODOWLA
dotyczy stad:

 bez dofinansowania z budżetu państwa (duże przedsiębiorstwa)
 z dofinansowaniem z budżetu państwa (MŚP)

1. Pomiar wydajności mlecznej i pobranie próbki mleka indywidualnie od każdej krowy (próbny dój)

2. Analiza laboratoryjna parametrów mleka:
– tłuszcz [%]
– białko [%]
– kazeina [%]
– sucha masa [%]
– mocznik [mg/l]
– liczba komórek somatycznych [tys. kom./ml]
– stosunek tłuszczu do białka
– wskaźnik zagrożenia subkliniczną ketozą

3. Rejestracja, przetwarzanie i przechowywanie danych

4. Rejestracja zdarzeń w stadzie z okresu między próbami

5. Ocena użytkowości rozpłodowej i ustalenie pary rodzicielskiej (wg wewnętrznych procedur PFHBiPM)

6. Raporty analityczne STADO i PRÓBA – pełna informacja wraz z informacjami z zakresu hodowli

7. Dokument KARTA JAŁÓWKI-KROWY – pełna informacja wraz z informacjami z zakresu hodowli

8. Dostęp do programu Stado OnLine (SOL), moduł Podstawowy i Inseminator – pełna informacja jw.

9. Dostęp do doradztwa zootechnicznego

10. Transport próbek mleka po próbnym doju do laboratorium (skrzynki)

11. Pobranie, na zlecenie hodowcy, materiału biologicznego do ustalenia pochodzenia w oparciu o badania markerów DNA (opłata za ekspertyzę zgodnie z cennikiem opłat laboratorium wykonującego badanie)

12. Wpis do ksiąg hodowlanych cieliczki lub krowy spełniającej warunki wpisu do sekcji i klasy danej księgi

13. Weryfikacja pochodzenia zgodnie z zapisami programu hodowlanego dla danej rasy

14. Dostęp do doradztwa hodowlanego

15. Dostęp do następujących informacji, pod warunkiem, że są one możliwe do uzyskania:
– pełne dane rodowodowe (przodkowie sztuki)
– wartości hodowlane i indeksy selekcyjne, w tym Indeks Ekonomiczny
– inbred
– wady genetyczne i cechy jednogenowe
– indeksy rodowodowe do preselekcji zwierząt

16. Możliwość udziału w programie selekcji buhajów, wybór matek buhajów spośród samic kandydatek

17. Możliwość niezależnego doradztwa z wykorzystaniem programu do kojarzeń DoKo

18. Dostęp do bilansu genetycznego

19. Podstawowe raporty i wykazy hodowlane

20. Możliwość udziału w programach ochrony zasobów genetycznych

21. Możliwość udziału zwierząt w wystawach i pokazach bydła hodowlanego

Jak widać, prezentowany powyżej pakiet jest naprawdę imponujący! Tak naprawdę zawiera on wszystko, co może być przydatne w nowoczesnej hodowli bydła mlecznego.

ZASADA PIĘCIU KROKÓW
Wysokość stawki jednorazowej za usługę w powyższym pakiecie opiera się na kilku prostych zasadach. Przypominamy tryb kalkulacji kosztów, prosimy o przegląd możliwości wpływających na cenę końcową.

Krok 1
Klasyfikacja przedsiębiorstw. Dla PFHBiPM jest to jednak pierwszy etap na ścieżce wyceny oferty. Twoją kwalifikację określają przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1).

Uwaga, jesteś hodowcą z kategorii dużych przedsiębiorstw? Przekalkuluj, jak niewielka jest obecnie Twoja opłata jednostkowa za sztukę. Dotychczasową usługę wpisu do ksiąg hodowlanych cieliczki lub krowy, czyli kwotę 37,00 zł, włączyliśmy w cenę Pakietu Ocena + Hodowla. Od stycznia 2020 r. dostęp do informacji z zakresu hodowli to dla Ciebie dodatkowy koszt w wysokości zaledwie 1,20 zł netto do sztuki ocenianej.

Krok 2
Własność sprzętu pomiarowego. Kwalifikacja stawki zmienia się w zależności od tego, czy właścicielem sprzętu pomiarowego jest hodowca czy PFHBiPM. Jeżeli usługę „próbne doje” prowadzimy za pomocą urządzeń pomiarowych należących do Ciebie, to kalkulowana stawka jednorazowa jest niższa o wartość użyczenia nam sprzętu.

Pamiętaj jednak, że pomiaru ilości udojonego mleka dokonujemy urządzeniami (robot udojowy z własnym samplerem, hala udojowa z automatycznym systemem rejestracji mleka, mlekometry) posiadającymi akceptację ICAR, które podlegają systematycznemu sprawdzaniu lub kalibracji.

Krok 3
Metoda oceny. Na tym etapie posiadasz już realny wpływ na następny krok i wysokość ceny. Jeżeli nie możesz się zdecydować, która opcja będzie dla Ciebie najbardziej efektywna i ekonomiczna, nasi specjaliści omówią z Tobą wszystkie dostępne warianty, uzasadniając wszystkie za lub przeciw.

Krok 4
Wielkość stada. Trudno nam oceniać, jaki możesz mieć wpływ na ten element liczenia stawki. Pewne jest jednak, że im większe masz stado, tym Twoja opłata za usługę jest niższa.

Uwaga, jesteś dużym przedsiębiorcą? W styczniu 2020 r. wprowadzamy segmentację cennika ze względu na liczebność stada. Teraz wysokość stawki jednorazowej za sztukę ocenianą będzie zależeć od wielkości Twojego stada, opłata jest mniejsza im większe stado posiadasz.

Krok 6
Rabat. To już finał i ostatni moment na obniżenie kosztów usługi. Zsumuj rabaty i płać mniej! Proponujemy Ci trzy możliwości, które mogą istotnie wpłynąć na końcową wartość Twojego rachunku: e-dokumenty PFHBiPM, rezygnacja z Karty Jałówki-Krowy, opcja „aktywny użytkownik programu SOL”. Pamiętaj, możesz zaoszczędzić aż 72 grosze od sztuki ocenianej.

NIKT Z NAS NIE LUBI PODWYŻEK CEN!
Doskonale wiemy, że zadowolony klient to jednocześnie dobre warunki współpracy i okazja budowania trwałej relacji, za możliwość nawiązania której – serdecznie dziękujemy! Widzimy i rozumiemy potrzeby naszych klientów, każdego dnia staramy się sprostać ich oczekiwaniom w sposób satysfakcjonujący obie strony. Stawiamy na partnerstwo i wzajemne zaufanie, w efekcie spodziewamy się długoletniej formy pozytywnej współpracy. Wzrost stawki za ocenę wprowadzony w II połowie 2019 r. był podyktowany drastycznym ograniczeniem przez MRiRW dofinansowania państwa do realizowanych przez naszą organizację zadań z zakresu oceny wartości użytkowej i prowadzenia ksiąg hodowlanych. Jednocześnie dostrzegając obecną trudną sytuację na rynku mleka, została podjęta decyzja o przesunięciu w czasie kolejnej podwyżki cen usług. Wzrost od 1 stycznia stawki jednorazowej za sztukę ocenianą o wartość 2,5% to jedynie skutek rosnącej inflacji, a praktyka waloryzacji cen jest dla nas jedynie ustawowym narzędziem dostosowawczym do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

NIE SPOCZYWAMY NA LAURACH
– NOWE METODY OCENY
Kompleksowość pakietu to maksymalizacja korzyści dla naszego klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji jego wymagań – dotyczy to zarówno kosztów, jakie musi ponieść, jak i jego czasu oraz rezultatów, które chce i może osiągnąć.

W 2020 r. możesz oczekiwać:
• Nowych metod oceny: A6, AT6, AR6, AZ6
– To odpowiedź na zróżnicowane potrzeby hodowców, wsparcie efektywności prowadzonej przez nich działalności rolniczej czy wręcz ułatwienie pracy.

WAŻNE! Zasada co do prowadzenia usługi jest niezmienna, natomiast istotna jest częstotliwość prowadzenia próbnych dojów, a co za tym idzie związana z tym wysokość opłaty jednostkowej za sztukę. Dla metod przewidziano częstotliwość na poziomie ośmiu próbnych dojów (wymagana minimalna ilość), z którymi automatycznie wiąże się regularność otrzymywania wyników prowadzonej oceny.

• Nowych raportów analitycznych i wykazów wyników: stado, próba i somatyka
– Świeże spojrzenie na wyniki oceny, a przy tym konkretna dawka wiedzy o stadzie i duża użyteczność w codziennej pracy ze zwierzętami. Postawiliśmy na przejrzystą prezentację danych, czytelne tabele i grafiki, zwięzłe opisy, a nawet wskazówki. Wszystko to ma ułatwiać intuicyjną analizę danych liczbowych bez zbytniego ryzyka dla interpretującego.

Podsumowując, pozostaje nam tylko zaprosić hodowców do skorzystania z naszej oferty. Uważamy, że jest ona nie tylko przemyślana i bardzo atrakcyjna, ale także naprawdę użyteczna w stadach zarówno hodowlanych, jak i produkcyjnych, obojętnie jakiej są one liczebności, czy do jakiej kategorii przedsiębiorców należą. Pamiętajmy, że wiedza i informacja to bezcenne wartości we współczesnym świecie, a nasza organizacja dostarcza jednej i drugiej w ogromnej ilości. Jak pisaliśmy wcześniej, aby je uzyskać, wystarczy pięć prostych kroków! 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
ORAZ DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY!
Więcej o ofercie w Pakiecie Ocena + Hodowla
na stronie internetowej www.pfhb.pl

Nadchodzące wydarzenia