XIII Walny Zjazd Delegatów PFHBiPM

XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbył się w dniach 26–27 kwietnia bieżącego roku.

tekst: Radosław Iwański

Zjazd został zwołany prawidłowo, za pośrednictwem listów poleconych. Na podstawie przesłanych przez delegatów kart do głosowania ustalono, że w obradach drugiego dnia, gdy były głosowane uchwały, na 111 uprawnionych do głosowania udział wzięło 93 delegatów (83,78% wszystkich uprawnionych do głosowania).

Sprawozdanie z działalności

Delegaci nie mieli żadnych zastrzeżeń do działalności Polskiej Federacji oraz do jej finansów. Zdecydowaną większością głosów (82 za, 10 przeciw i 1 wstrzymujący się) przyjęli wspomniane sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w latach 2019 i 2020. Zdecydowaną większością głosów zatwierdzili także sprawozdanie finansowe PFHBiPM za 2020 r. (83 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Klęska prezesa LZHBiPM

Delegaci PFHBiPM zdecydowaną większością głosów (74%) postanowili utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Koleżeńskiego i odrzucić odwołanie od jego decyzji pana Rafała Stachury, prezesa Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Prezes LZHBiPM, zgodnie ze Statutem Polskiej Federacji, mógł się odwołać od skazującego go orzeczenia Sądu Koleżeńskiego właśnie podczas Walnego Zjazdu, prosząc delegatów o uniewinnienie. Delegaci, jak podkreślono, negatywnie ocenili powyższy wniosek, wobec czego pan Stachura pozostanie zawieszony w prawach członka Zarządu PFHBiPM do końca kadencji. Za utrzymaniem w mocy orzeczenia głosowało 69 delegatów, 22 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka został zwołany przez Zarząd PFHBiPM. Za jego zwołaniem w powyższym terminie (26–27.04 br.) zagłosowało 29 na 32 uprawnionych członków Zarządu. Wszystkie uchwały, które były przedmiotem obrad, zostały przyjęte.

W związku ze stanem epidemii COVID-19, na podstawie art. 15 zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.), Zjazd odbył się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności obecności delegatów w wyznaczonym miejscu. 

Nadchodzące wydarzenia