Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Pragniemy poinformować wszystkich członków Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, że w dniu 23 marca 2023 roku zostało podpisane przez Prezydium, a następnie w dniu 4 kwietnia 2023 zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną, sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

tekst: Monika Dulny

Pełna wersja sprawozdania wraz z opinią firmy audytorskiej i uchwałami zatwierdzającymi jest dostępna na stronie ekrs.ms.gov.pl w funkcji „Przeglądarka dokumentów finansowych”.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

 • Bilans
 • Rachunek Zysków i Strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale.

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamknęła się na dzień 31 grudnia 2022 kwotą 14 416 818,69 zł, co stanowi wzrost o 0,3% wobec roku poprzedniego.

AKTYWA STAŁE

Aktywa trwałe, stanowiące trwały majątek PFHBiPM, wyniosły 77 550 508,73 zł (wzrost o 5,7% wobec 2022 roku). Udział majątku trwałego we wszystkich aktywach stanowi 53,79%, czyli ponad połowę składników majątku. Udział ten wzrósł o 2,76% w porównaniu z rokiem poprzednim, co świadczy o umacnianiu pozycji majątkowej Polskiej Federacji.

Najważniejsze elementy składowe aktywów trwałych to:

 • Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje) – 19 801 89,88 zł
 • Rzeczowe aktywa trwałe – 51 807 869,91 zł.
 • W tym główne pozycje stanowią:
 • Grunty – 6 840 749,23 zł
 • Budynki – 24 329 062,20 zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny – 1 414 594,35 zł
 • Środki transportu – 14 169 362,88 zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że na dzień 31 grudnia 2022 roku PFHBiPM dysponowała 756 samochodami, w tym 679 to samochody leasingowane (w tym 11 samochodów ciężarowych) oraz 77 – samochody własne (w tym 9 samochodów ciężarowych).

Inwestycje długoterminowe

Po stronie aktywów warto zwrócić uwagę na inwestycje długoterminowe, gdzie prezentowane są udziały, które PFHBiPM posiada w spółkach obcych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość bilansowa udziałów wyniosła 3 523 398 zł. Na tę kwotę składają się udziały o następującej wartości:

Posiadane udziały przeznaczone są na pozyskiwanie dodatkowych środków, otrzymywanych w formie dywidendy, na cele działalności statutowej. W okresie, gdy PFHBiPM dysponowała poszczególnymi udziałami, otrzymała następujące wypłaty w formie dywidendy:

Środki pieniężne

Omawiając aktywa, warto zwrócić także uwagę na środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych. Na dzień 31 grudnia 2022 była to kwota 53 645 884,22 zł.

Wykres 1. Struktura pasywów w 2022 r.

PASYWA

Po stronie pasywów najważniejszym elementem składowym, świadczącym o stabilnej pozycji finansowej Federacji, jest kapitał własny stanowiący równowartość aktywów, które pozostałyby po spłacie wszystkich zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kapitał własny zamknął się kwotą 98 197 701,85 zł (wzrost o 1,1% wobec roku poprzedniego). PFHBiPM w okresie swojej działalności wypracowany zysk zawsze przeznaczała na zwiększenie funduszu statutowego.

RACHUNEK ZYSKU I STRAT

Przychody z działalności operacyjnej

W Rachunku Zysku i Strat przychody z działalności operacyjnej na koniec 2022 roku zamknęły się kwotą 174 734 284,71 zł (wzrost o 10,9% wobec roku poprzedniego).

Złożyły się na to:

 • Przychody z usług – 133 214 690,09 zł (wzrost o 12,9% wobec roku poprzedniego)
 • Dotacje z MRiRW – 37 351 579 zł (wzrost o 0,8% wobec roku poprzedniego z uwagi na organizację Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego)
 • Dotacje z KOWR – 4 048 396 zł (wzrost o 71,68% wobec roku poprzedniego)
 • Składki członkowskie – 119 620 zł (wzrost o 113,7% wobec roku poprzedniego).

Koszty z działalności operacyjnej

Koszty z działalności operacyjnej na koniec 2022 roku osiągnęły poziom 171 144 460,92 zł (wzrost o 11,6% wobec roku poprzedniego).

Struktura rodzajowa i udział procentowy poszczególnych grup kosztowych przedstawione są na wykresie 3.

Wykres 3. Struktura kosztów rodzajowych w 2022 r.


PFHBiPM w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku odnotowała przeciętne zatrudnienie na poziomie 982,19 etatów. W związku z powyższym największą grupę kosztową stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia ZUS) – w sumie stanowiące 111 591 825,56 zł.

Dzięki gruntownej, comiesięcznej analizie osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów i ocenie bieżącej sytuacji udało się wypracować przychody z usług o 1,6 mln wyższe od założonych w uchwalonym budżecie na 2022 rok oraz koszty o 1,4 mln niższe od planowanych.

Rok 2022 zamknął się zyskiem netto 1 033 924 zł (wobec planowanego 521 758 zł).

PFHBiPM w 2022 roku poniosła wydatki inwestycyjne, mające na celu rozwój i rozbudowę majątku, w wysokości 13 807 054 zł. Do największych wydatków należą:

 • Program FedInfo – 6 713 832 zł
 • Remonty i modernizacje budynków – 4 352 274 zł
 • Fotowoltaika – 822 407 zł
 • Opracowanie projektu metody „jednego kroku” – 556 083 zł
 • Serwery i sprzęt komputerowy – 304 746 zł
 • Pozostałe środki trwałe – 17 097zł.

Badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok zostało przeprowadzone przez niezależną, bezstronną firmę audytorską Perfectum – Audit sp. z o.o. Obejmowało badanie sprawozdań jednostkowych poszczególnych regionów oceny, działu hodowli i biura w Warszawie wraz z centrum genetyki bydła oraz sprawozdania łącznego.

Zostało przeprowadzone przez zespół czteroosobowy pod kierownictwem pana Piotra Habiba i prezesa firmy audytorskiej, pana Przemysława Karwowskiego, który osobiście dokonał podsumowania działań na spotkaniu Prezydium Zarządu w dniu 23 marca 2023 roku.

Zgodnie z jego opinią badanie przebiegło bez zakłóceń i polegało na zapoznaniu się nie tylko
z księgami, ale także z organizacją firmy, procesami w niej zachodzącymi, przepływem informacji, działaniem kontroli wewnętrznej i występowaniem ewentualnych ryzyk – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Na tej podstawie sprawozdanie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka za 2022 rok uzyskało pozytywną opinię.

Pan Przemysław Karwowski, dokonując krótkiej analizy finansowej danych za 2022 rok, podkreślił, że realna wartość majątku Federacji jest nawet wyższa niż prezentowana w bilansie, z uwagi na konieczność prezentacji wartości historycznych pomniejszonych o amortyzację, a nie wartości rynkowych. Wspomniał także, że jeśli aktywa trwałe mają wysokość ponad 50%, to określa się to „złotą regułą bilansową”, a to wskazuje na zdrową strukturę majątku (na koniec 2022 roku aktywa trwałe stanowiły 54% sumy bilansowej). Zwrócił także uwagę, że kapitały własne stanowią ponad 67%, co świadczy, że nie ma żadnych zagrożeń płynności, wypłacalności czy też kontynuacji działalności.

Prezes firmy audytorskiej podkreślił, że wskaźnik płynności wynosi 264%, to znaczy, że gdyby doszło do natychmiastowej spłaty wszystkich zobowiązań, to i tak pozostaną środki na rachunku Federacji. Poddał także analizie przepływy pieniężne świadczące o prawidłowych procesach, tj. przeznaczaniu na rozwój zarobionych środków.

Zgodnie z jego opinią sprawozdanie przedstawia rzetelny obraz majątkowo-finansowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie oceny w kwestii działalności jednostki zgodnie z przepisami i statutem oraz ustawą branżową.

Pan Przemysław Karwowski podkreślił, że księgi rachunkowe, procesy IT są prowadzone prawidłowo, dlatego wystawiona została pozytywna opinia, bez żadnych zastrzeżeń.  

Nadchodzące wydarzenia