Zgłoszenia do ARiMR nowy moduł w SOL

Wprowadzona w końcu zeszłego roku zmiana przepisów dotyczących ksiąg rejestracji zwierząt spowodowała konieczność dostosowania programu SOL do nowych wymagań. Nie można już prowadzić w nim elektronicznej Księgi Rejestracji Bydła, ale użytkownik programu może go wykorzystać jako swego rodzaju „sekretarkę”, czuwającą nad przekazywaniem zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tę rolę pełni nowy moduł programu nazwany „Zgłoszenia do ARiMR”.

tekst: Agnieszka Antczak

Prowadzić papierową KRB czy zdecydować się na IRZ Plus?
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Księgę Rejestracji Zwierząt można prowadzić w formie papierowej (wypełniając odpowiednie druki) lub w formie elektronicznej (przesyłając zgłoszenia za pośrednictwem portalu IRZ Plus). Który sposób wybrać? Hodowca decydujący się na księgę w formie papierowej musi ją sam prowadzić w swoim gospodarstwie, dokonując na bieżąco odpowiednich wpisów. Ponadto musi dostarczać do ARiMR zgłoszenia w formie papierowych druków. Oznacza to dużo pracy i dużo ręcznego przepisywania długich numerów (zwierząt i siedzib stad), przy czym łatwo o pomyłkę. Trzeba też pamiętać o obowiązujących terminach – zgłoszenie powinno wpłynąć do Agencji w ciągu siedmiu dni od daty zdarzenia, którego ono dotyczy.

Dlatego zdecydowanie polecamy drugą możliwość – prowadzenie KRB za pomocą portalu IRZ Plus. Zgłoszenia wysyła się w takim przypadku elektronicznie, dokonując wpisu na ekranie komputera, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Można to zrobić w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie, siedząc wygodnie we własnym domu. Nie musimy się martwić o „uzupełnianie KRB”. W tym przypadku bowiem to baza danych Agencji spełnia rolę naszej „elektronicznej księgi”. Posługiwanie się zatem portalem IRZ Plus oszczędza czas i zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowego wpisania błędnych danych, a „nasza KRB” jest zawsze aktualna (jeśli pamiętamy o wpisywaniu zgłoszeń do IRZ Plus).

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na prowadzenie papierowej księgi, czy na posługiwanie się IRZ Plus, kluczowe znaczenie ma terminowe przekazywanie zgłoszeń do Agencji. Tu przychodzi z pomocą SOL, który gromadzi informacje o odpowiednich zdarzeniach w postaci Rejestru Zgłoszeń, przypomina o konieczności wysłania zgłoszenia oraz pomaga to zgłoszenie wypełnić i wysłać. Zapamiętuje także, czy i kiedy wysłaliśmy dane zgłoszenie do ARiMR.

Jak działa Rejestr Zgłoszeń?
Zacznijmy od tego, że aby SOL prowadził dla nas Rejestr Zgłoszeń, musimy mu to „zlecić” – włączając moduł „Zgłoszenia do ARiMR”. W menu głównym klikamy „Gospodarstwo”, potem „Moduły programu”, a następnie przycisk „Dodaj moduł”. W tym samym miejscu można ten moduł wyłączyć. W takim przypadku SOL przestanie przekazywać informacje do Rejestru Zgłoszeń. Korzystanie z modułu „Zgłoszenia do rejestru” nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat!

Jeśli moduł jest włączony, to SOL automatycznie uzupełnia Rejestr Zgłoszeń, dopisując do niego wszystkie te zdarzenia rejestrowane w programie, które są wymagane przez Agencję. Jeśli w SOL wprowadzamy ubycie zwierzęcia (np. sprzedaż do chowu lub na rzeź) albo jego przybycie (zakup lub „przerzut” z innego numeru IRZ w tym samym gospodarstwie), to w Rejestrze generowane jest zgłoszenie przemieszczenia. Jeśli w SOL rejestrujemy nowo urodzone cielę – w Rejestrze generowane jest zgłoszenie bydła do Rejestru, a jeśli wprowadzamy padnięcie – powstaje zgłoszenie padnięcia.
Załóżmy, że wycieli się krowa i w formatce „Rejestracja cielęcia” zarejestrujemy numer urodzonego zwierzęcia. W tym momencie w Rejestrze Zgłoszeń automatycznie powstaje odpowiedni zapis. Informuje nas o tym pojawienie się nowego wiersza (lub, jak mówią informatycy, „rekordu”) na liście zgłoszeń. Widzimy tam jedynie podstawowe dane tego zgłoszenia, takie jak: „Kolczyk”, „Płeć”, „Rodzaj zdarzenia”, „Data zdarzenia” oraz „nr IRZ siedziby stada”, w którym zdarzenie miało miejsce.

To, że na liście nie widzimy wszystkich danych wymaganych do wypełnienia zgłoszenia wg wymagań ARiMR, nie znaczy, że ich w Rejestrze nie ma. SOL „z automatu” umieszcza w Rejestrze wszystkie te informacje o zdarzeniu, które mu się udało uzyskać. Możemy je obejrzeć, klikając opcję „Podgląd” w niebieskim kwadraciku, który pojawia się na liście, na lewo od numeru kolczyka. Jeśli SOL nie dysponuje jakimiś danymi, które są wymagane, aby zdarzenie danego typu mogło być zgłoszone do ARiMR, to w kolumnie „Kompletność” pojawia się napis „Niekompletne”. Gdy wszystkie potrzebne informacje są wprowadzone, pojawia się tam komunikat „OK”.
Jeśli z jakiegoś względu chcemy poprawić zgłoszenie – np. zauważymy, że podaliśmy niewłaściwy nr IRZ ubojni, do której sprzedano zwierzę – możemy to zrobić na dwa sposoby:
– zmieniamy niewłaściwe dane w SOL, co powoduje automatyczną aktualizację danych w Rejestrze Zgłoszeń
lub
– poprawiamy dane bezpośrednio w Rejestrze Zgłoszeń, klikając niebieski kwadracik na lewo od numeru kolczyka i wybierając opcję „Edycja”.

Jaka jest różnica? Zmiany zdarzenia dokonywane w programie SOL przenoszą się automatycznie do odpowiedniego zgłoszenia w Rejestrze Zgłoszeń – ale nie na odwrót! Zmiana dokonywana przez użytkownika bezpośrednio w zgłoszeniu nie wpływa na zarejestrowane w SOL zdarzenie, które było „podstawą” dla tego zgłoszenia. Dla przykładu, jeśli użytkownik wpisał w programie SOL, że cielę urodziło się 13 czerwca, a następnie przy pomocy opcji „Edycja” poprawi datę w zgłoszeniu na 12 czerwca, to w SOL temu cielęciu nadal będzie przypisana data urodzenia 13 czerwca. Natomiast w Rejestrze Zgłoszeń odpowiednie zdarzenie („przybycie do rejestru”) będzie miało datę 12 czerwca. Innymi słowy, informacje o zdarzeniach „płyną” z programu SOL do Rejestru Zgłoszeń, ale na odwrót już nie.

Druga ważna uwaga dotyczy następującej sytuacji: jeśli użytkownik poprawi jakieś zgłoszenie w Rejestrze, to ewentualne późniejsze zmiany dokonywane w SOL nie będą już dłużej miały wpływu na to poprawione zgłoszenie! Odwołajmy się raz jeszcze do przytoczonego przed chwilą przykładu z edycją daty wycielenia. Jeśli (po opisanej zmianie tej daty w Rejestrze) użytkownik zmieni z kolei datę wycielenia w SOL na 15 czerwca, to w Rejestrze pozostanie taka data, jaka tam była (czyli 12 czerwca). Innymi słowy, jeśli użytkownik sam edytuje zgłoszenie w Rejestrze, to SOL „umywa ręce” i przestaje się zajmować aktualizowaniem tego zdarzenia.

To, czy dane zgłoszenie było poprawiane (przez program lub przez użytkownika), możemy sprawdzić na Liście zgłoszeń. Przy pierwszym umieszczeniu zgłoszenia w Rejestrze w kolumnie „Wersja” pojawia się liczba „0”. Za każdym razem, gdy program lub użytkownik modyfikuje to zgłoszenie, liczba ta jest powiększana o 1. Jeśli zatem w kolumnie „Wersja” jest liczba „3”, to znaczy, że dane zdarzenie było już trzy razy poprawiane. Wszystkie wersje danego zgłoszenia możemy obejrzeć, korzystając z wcześniej wspomnianego „niebieskiego kwadracika z trzema kropkami” – klikając opcję „Pokaż poprzednie wersje”.

Przy dokonywaniu ewentualnych zmian w SOL, mających wpływ na treść zgłoszenia, bardzo pomoże nam możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy modułem „Zgłoszenia do ARiMR” a Kartą zwierzęcia, którego dotyczy dane zgłoszenie. Klikając numer kolczyka w Rejestrze, przechodzimy do Karty zwierzęcia, gdzie możemy dokonać stosownych korekt. Następnie wystarczy kliknąć zieloną strzałkę i powrócimy do Rejestru, gdzie od razu widzimy zaktualizowane zgłoszenie, spójne z zapisem w Karcie.

Zgłoszenie wpisywane „z palca”
Opisałam wcześniej typową (i godną polecenia) sytuację, w której zgłoszenie w Rejestrze tworzone jest automatycznie, w wyniku zarejestrowania odpowiedniego zdarzenia w programie SOL. Może się jednak zdarzyć, że musimy wysłać zgłoszenie, które w taki sposób nie powstało. Może to na przykład dotyczyć zdarzenia, które miało miejsce w okresie, gdy moduł „Zgłoszenia do ARiMR” nie był (jeszcze) włączony. Oczywiście można wysłać takie zgłoszenie, nie umieszczając go w ogóle w Rejestrze. Wypełniamy po prostu ręcznie druczek zgłoszenia lub wpisujemy odpowiednie dane bezpośrednio w portalu IRZ Plus. Korzystanie z modułu „Zgłoszenia do ARiMR” nie wyklucza skorzystania z żadnej z tych możliwości.

Jest jednak ze wszech miar warte polecenia, aby Rejestr Zgłoszeń zawierał wszystkie zgłoszenia, jakie wysłaliśmy (lub zamierzamy wysłać) do ARiMR. Znacznie ułatwi nam to „ogarnięcie” obowiązków, jakie w tej mierze narzucają hodowcom przepisy prawa. Jeśli zatem chcemy dodać nowe zgłoszenie do Rejestru, możemy się posłużyć widocznym w Rejestrze przyciskiem „Nowe zgłoszenie”. Program umożliwi nam wówczas wpisanie odpowiednich informacji, prowadząc nas „krok po kroku” przez odpowiednią formatkę. Takie zgłoszenie, wpisane do Rejestru „z palca”, jest przez program traktowane jak każde inne. Można je poprawiać (edytować) w Rejestrze. Można je też wysłać, korzystając z oferowanych przez moduł narzędzi. Wpisywanie zgłoszenia „z palca” jest bez porównania bardziej uciążliwe, niż rejestrowanie zdarzeń w programie SOL. Należy je więc traktować jako „wyjście awaryjne”, a nie jako rutynowy sposób tworzenia zgłoszeń.

Mamy już zgłoszenia gotowe do wysłania, więc…
Rejestr zgłoszeń jest dokładnie tym, na co wskazuje jego nazwa – wykazem zgłoszeń, które hodowca (użytkownik programu SOL) powinien wysłać do ARiMR (oraz tych, które ewentualnie już tam wysłał). Program „sam z siebie” nigdzie tych zgłoszeń nie wysyła. Jedyne, co robi, to przypomina użytkownikowi, że są zgłoszenia, które powinny być wysłane, umieszczając odpowiednią informację na pulpicie, w sekcji Alarmy.

Zgłoszenia, które powinny być przesłane do Agencji, są w Rejestrze oznaczone napisem „Oczekujące”, widocznym w kolumnie z nagłówkiem „Status”. Jeśli od daty zdarzenia do daty aktualnej minęło więcej niż 7 dni, to w tej samej kolumnie pojawia się napis „przeterminowane”, podkreślając fakt, że termin na zgłoszenie danego zdarzenia już minął. Oczywiście staramy się nie dopuszczać do takiej sytuacji i zaglądamy regularnie do Rejestru, wysyłając na bieżąco „oczekujące” zgłoszenia. Możemy to zrobić tradycyjnie (dostarczając wydrukowane zgłoszenia do biura Agencji) lub, szybciej i wygodniej, wysyłając je elektronicznie na portalu IRZ Plus. Jak się do tego zabrać? Piszemy o tym w tym samym numerze, w artykule „IRZ Plus SOL”.

Mam nadzieję, że moduł „Zgłoszenia do ARiMR” ułatwi Państwu spełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem Księgi Rejestracji Bydła. W razie potrzeby proszę się zwracać do SOL-asystentów (tel. 22 2900092), którzy służą dodatkowymi informacjami oraz pomocą w pełnym wykorzystaniu możliwości nowego modułu. 

Nadchodzące wydarzenia