600 plus na dobrostan

Powraca kwestia dofinansowań na zwierzęta gospodarskie. 595 zł rocznie na krowę mleczną, 329 zł na krowę mamkę z dostępem do wybiegów, 185 zł na krowę mleczną wypasaną – takie kwoty zakłada przyjęty przez rząd projekt dodatkowych dopłat dla hodowców za poprawę warunków ich utrzymania. Przybliżamy naszym czytelnikom, jak wygląda to w praktyce.

tekst: Mateusz Uciński

2W 2020 r. rolnicy hodujący krowy będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy – poinformowała ostatnio w komunikacie Kancelaria Premiera. Na wsparcie będą mogli liczyć ci hodowcy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt poprzez poprawę warunków ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy, np. zwiększenie powierzchni przypadającej na zwierzę o co najmniej 20 proc. ponad wymaganą minimalną, albo zapewnienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, zarezerwowano na ten cel 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w programie „Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Kto na tym skorzysta?
Projekt tego rozporządzenia przewiduje wsparcie dla dwóch typów operacji, w tym tzw. pakietów (lub wariantów) dobrostanowych dotyczących krów. Pakiet dla hodowców bydła składa się z następujących wariantów:
Dobrostan krów mlecznych – wypas.
Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach.
Dobrostan krów mamek.

Aby uzyskać dopłaty do któregoś z tych wariantów, rolnik wnioskujący o płatność dobrostanową musi posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt, którego zakres jest uzależniony od realizowanego wariantu, sporządzony przy udziale doradcy rolniczego na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie trzeba podkreślić, że w przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu, o których była wcześniej mowa, hodowca może posiadać jeden lub dwa plany poprawy dobrostanu zwierząt. Rolnicy są zobowiązani zrealizować deklarowane wymogi w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca 2021 r. Wysokość płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu ustala się jako iloczyn odpowiedniej stawki płatności za sztukę zwierzęcia i liczby zwierząt, do której przysługuje ta płatność, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności. Najkrócej mówiąc, oznacza to, że rolnicy, którzy przedstawią plan poprawy dobrostanu i uzyskają na niego pieniądze, mają rok, aby swoje plany zrealizować, i muszą liczyć się z tym, że będą skontrolowani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w razie uchybień część przyznanych pieniędzy może im zostać odebrana, według stawek określonych przez rozporządzenie. Należy pamiętać, że jeżeli w okresie realizacji danego wariantu zwierzęta zostaną przemieszczone do innego gospodarstwa, płatność dobrostanowa będzie przyznawana proporcjonalnie do okresu przebywania danego zwierzęcia w konkretnym gospodarstwie.

Warunki poprawy dobrostanu
Zatem, jakie wymogi dotyczące krów określono w przygotowywanym rozporządzeniu? Otóż w przypadku wypasu krów należy spełnić następujące warunki:
Wypasanie wszystkich krów mlecznych w gospodarstwie w okresie od 15 kwietnia do 15 października powinno się odbywać bez uwięzi, przy czym dla każdej krowy mlecznej okres wypasu wynosi minimum 120 dni i minimum 6 godzin dziennie.
Wypasanie powinno być prowadzone na zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej trwałych użytkach zielonych, gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub na ugorach, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne.
Należy prowadzić rejestr wypasu, indywidualnie dla każdej posiadanej krowy mlecznej, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w którym wskazuje się tylko dni, w których dana krowa mleczna nie była wypasana, wraz z podaniem przyczyny jej niewypasania.

W przypadku krów mlecznych utrzymywanych grupowo – kluczowa jest zwiększona powierzchnia w budynkach. Ten warunek jest spełniony, jeśli:

 1. Liczba krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie nie jest większa niż maksymalna liczba krów.
 2. Powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich dla wszystkich krów mlecznych w gospodarstwie w przeliczeniu na jedną sztukę wynosi:
  a) w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:
  – wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m;
  – powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 4 m2 ,
  b) w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce – co najmniej 5,4 m2 ;
 3. Powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich:
  a) dla innych niż krowy mleczne grup technologicznych bydła użytkowanego w kierunku mlecznym
  oraz
  b) dla krów mamek – jest zgodna z odpowiednimi obowiązkowymi normami ustanowionymi zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013 oraz innymi odpowiednimi obowiązkowymi wymogami wynikającymi z prawa krajowego.

W przypadku dobrostanu krów mamek należy spełnić następujące wymogi:

 1. Wypasanie stada bydła w typie użytkowym mięsnym (krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg) powinno być prowadzone przez minimum 140 dni, w okresie od 15 kwietnia do 15 października.
 2. Wypasanie bydła w typie użytkowym mięsnym (krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg) powinno być prowadzone na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub ugorach, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne.
 3. Zewnętrzna powierzchnia bytowa (pastwiska, wybiegi, okólniki) dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg w okresie od 16 października do 14 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej powinna wynosić, w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku:
  a) cieląt – co najmniej 6 m2;
  b) jałówek – co najmniej 12 m2;
  c) opasów do 300 kg – co najmniej 12 m2;
  d) krów – co najmniej 18 m2.
 4. Suma liczby krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg w typie użytkowym mięsnym utrzymywanych w gospodarstwie w okresie, o którym mowa w § 6, pkt 5, lit. b, żadnego dnia realizacji wymogów w tym okresie nie może być większa, w przeliczeniu na wielkość powierzchni wymaganą zgodnie z pkt 3, niż wielkość powierzchni, o której mowa w ust. 2, pkt 6, lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia.

To tylko najważniejsze informacje, dlatego zainteresowanych odsyłamy na naszą stronę www.pfhb.pl, gdzie publikujemy pełną wersję rozporządzenia wraz z załącznikami. Sugerujemy zapoznanie się z tymi informacjami, gdyż według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski o to dofinansowanie hodowcy będą mogli składać od 15 marca do 15 maja 2020 r. Jednocześnie pragniemy poinformować, że te pieniądze zostały przesunięte z puli środków przeznaczonych pierwotnie na grupy producenckie. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji, ale w dniu publikacji tego numeru „Hodowli i Chowu Bydła” nieznane są jeszcze opinie organizacji rolniczych na jego temat.

Wsparcie finansowe ma rekompensować rolnikom koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt. Według prognoz CIR szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń. Wskazane w projekcie wysokości dopłat dotyczą tylko 2020 r. 

Nadchodzące wydarzenia