ARiMR: wypalanie traw grozi utratą dopłat

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wraz z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypaleniem traw. Zwyczaj ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło: ARiMR, zdjęcie: KMPSP w Krakowie

Komunikat ARiMR nawiązuje do ubiegłorocznego pożaru terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego spowodowanego wiosennym wypalaniem traw, którego gaszenie trwało kilkanaście dni. Jednocześnie podkreśla się, że wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby i w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.

– Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie – przestrzega Agencja.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

ARiMR informuje, że zakaz wypalania traw zawarto w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który spowoduje zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Ryzykujesz utratę dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014–2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzi się uporczywe wypalanie przez niego traw.

Nadchodzące wydarzenia