Certyfikat dla PFHBiPM – wręczony w Słowenii

Podczas 46. Walnego Zgromadzenia ICAR, które odbyło się w dniach 19–24 maja 2024 roku w Bled na Słowenii, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik odebrał osobiście Certyfikat Jakości ICAR.

tekst: Rafał Morawski

Po przerwie związanej z pandemią powrócono do wieloletniej tradycji wręczania certyfikatów jakości podczas walnych zgromadzeń wszystkich członków ICAR.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Komitet ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt Gospodarskich (ICAR) to organizacja, której celem jest dzielenie się wiedzą oraz normalizacja i kontrola standardów prowadzenia oceny wartości użytkowej zwierząt, ksiąg hodowlanych i zadań z zakresu produkcji zwierzęcej. Zasady i standardy ustalone przez ICAR są uznawane za wiążące w Unii Europejskiej.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest członkiem ICAR od 2007 roku, natomiast prawo posługiwania się Certyfikatem Jakości ICAR posiada od 2010 roku. Certyfikat przyznawany jest okresowo, w efekcie szczegółowego audytu wnioskującej o jego przyznanie organizacji członkowskiej. To swoiste potwierdzenie najwyższych standardów jakości usług świadczonych hodowcom. Polska Federacja przeszła pomyślnie wszystkie dotychczasowe audyty ICAR, również ten przeprowadzony ostatnio, w listopadzie 2023 roku. Otrzymała tym samym rekomendację do utrzymania Certyfikatu Jakości ICAR, ponieważ:

  1. System identyfikacji bydła pozostaje w zgodzie z wytycznymi ICAR.
  2. System oceny użytkowości mlecznej w analizowanym okresie dla 807 719 krów typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w metodzie A jest efektywny i w zgodzie ze standardem ICAR (wg danych za rok 2023).
  3. Procedury wpisu i prowadzenia ksiąg hodowlanych pozostają zgodne z wytycznymi ICAR.
  4. System oceny typu i budowy krów i stosowane w tym obszarze procedury nie są sprzeczne z wytycznymi ICAR w tym zakresie.
  5. Dane z oceny wartości użytkowej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, oceny typu i budowy itd. są przetwarzane w kompleksowym systemie informatycznym FedInfo, który pracuje w zgodzie z zapisami w wytycznych ICAR dotyczących tego obszaru.
  6. Cztery laboratoria PFHBiPM, wykonujące analizy ok. 8 mln próbek mleka rocznie, posiadają akredytację na metody analizy, a procedury związane z identyfikacją próbki mleka i krowy są zgodne ze standardami ICAR.
  7. Laboratorium Genetyki Bydła posiada akredytowane i zgodne ze światowymi standardami metody analizy DNA oraz stosuje wymaganą przez ICAR identyfikację próbki.
    Należy także wspomnieć, że 46. Walnemu Zgromadzeniu Członków ICAR towarzyszyła konferencja naukowo-praktyczna. Tematem przewodnim były „Zrównoważone systemy produkcji zwierzęcej w nowej erze”. Odbywająca się co roku konferencja ICAR jest doskonałą okazją do wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń z zakresu hodowli, chowu, systemów utrzymywania i monitorowania stanu zdrowia bydła, a także ważnym wydarzeniem w ogólnoświatowej branży zootechnicznej. Uczestniczyła w niej również delegacja Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z prezydentem Leszkiem Hądzlikiem na czele. Jak co roku bardzo ważnym elementem tego wydarzenia były spotkania z lokalnymi hodowcami bydła i producentami mleka. Uczestników konferencji podjęli słoweńscy hodowcy: państwo Nada i Martin Jamśekowie z miejscowości Moster oraz pan Tomaź Ćerwieniec z miejscowości Radomlje. Pierwsze gospodarstwo było typowym dla Słowenii gospodarstwem rodzinnym, z uwięziowym systemem utrzymania oraz systemem udoju na stanowiskach, drugie zaś – nowoczesną skomputeryzowaną farmą wolnostanowiskową wyposażoną w roboty udojowe.

Słowenia charakteryzuje się niewielką populacją bydła. W minionym 2023 roku przeciętnie 92 tys. krów, utrzymywanych w 4,9 tys. stad, objętych było oceną. Przeciętna wielkość ocenianego stada wynosiła 18,8 szt., a przeciętna wydajność od ocenianej krowy – 6,9 tys. kg mleka przy zawartości 4,0% tłuszczu i 3,30% białka. 

Reklama

Nadchodzące wydarzenia