PIM opracowuje standard dobrostanu krów dla przetwórców mleka

26 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie, powstałej z inicjatywy Polskiej Izby Mleka, grupy roboczej zajmującej się zagadnieniem standardu PIM ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego. W spotkaniu wziął udział dr Krzysztof Słoniewski, przedstawiciel Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Tekst: Radosław Iwański/PIM

Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt, którego założeniem jest rozszerzenie istniejącego już Standardu Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” o moduł systemu oceny dobrostanu zwierząt.

Pozwoli to rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu chowu zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa konkurencyjnymi, a jednocześnie da zadość założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, producenci mleka, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, zootechnicy, przedstawiciele zakładów przetwórczych oraz audytorzy współpracujący z Polską Izbą Mleka.

Zagorzała i merytoryczna dyskusja podczas spotkania udowodniła, że jest wiele zagadnień do omówienia. Członkowie grupy roboczej zapoznali się z katalogiem wymagań opracowanym przez firmę audytorską, do którego wnieśli wiele cennych uwag i sugestii oraz konkretnych propozycji rozwiązań.

Objęcie Standardem PIM tak istotnego zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt to kolejne rozwiązanie pomagające branży mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez dobre skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości, bezpiecznymi produktami, ale także standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych.

W ocenie dr Krzysztofa Słoniewskiego opracowanie standardu wymogów dobrostanu będzie bardzo pomocne w zabiegach mających na celu utrzymanie dobrej opinii konsumentów na temat branży mleczarskiej.

Polska Izba Mleka to organizacja branży mleczarskiej w Polsce. Głównym profilem działalności Polskiej Izby Mleka jest wspieranie oraz promocja polskiej branży mleczarskiej w Polsce i za granicą. Tworzą ją m.in. przetwórcy mleka, największe spółdzielnie mleczarskie w Polsce.

Nadchodzące wydarzenia