Kwietniowe obrady Zarządu PFHBiPM

5 kwietnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jego członkowie obradowali nad ustaleniem opłat za świadczone przez Federację usługi, prowadzeniem oceny metodą B oraz przystąpieniem do porozumienia na rzecz rozwoju rynku biogazu i biometanu.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Posiedzenie Zarządu poprowadził prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, a towarzyszyli mu wiceprezydent Andrzej Steckiewicz, sekretarz Zarządu PFHBiPM Dariusz Piątek oraz dyrektor Stanisław Kautz. Obecni byli także dyrektorzy: Mieczysław Klupczyński, Ewa Kłębukowska, Agnieszka Nowosielska, Elżbieta Matuszewska oraz główna księgowa Monika Dulny.

Po powitaniu przybyłych, przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu przedstawiono sprawozdanie z obecnej sytuacji finansowej PFHBiPM, a także zaproponowano zmiany w cenniku usług świadczonych przez organizację, przewidujące m.in. jednolitą stawkę za ocenę, bez podziału wg tzw. stażu.

Nowy cennik przewiduje wzrost stawki jednorazowej o 12%, co jest spowodowane drastycznym wzrostem cen paliw, energii i gazu, które przekładają się na ceny wszystkich innych usług i materiałów oraz wzrost kosztów prowadzonej działalności. Dodatkowo sytuację komplikuje podwyżka opłat za zewnętrzne usługi informatyczne, szczególnie za przetwarzanie danych związane z utrzymywaną przez Federację bazą danych krów, niezbędną do prowadzenia działalności. Na nowe ceny usług ma także wpływ zmiana systemu wynagrodzeń pracowników w PFHBiPM oraz podwyżka zarobków, szczególnie w grupie zootechników oceny.

Podczas posiedzenia przedstawiono symulacje finansowe, z których wynika, że skutek finansowy podwyżki dla hodowcy w skali miesiąca do jednej sztuki w metodzie oceny A4 wyniesie średnio 1,49 zł (z własnym sprzętem pomiarowym) i 1,60 zł (ze sprzętem pomiarowym PFHBiPM), czyli stawka za jedną sztukę będzie wynosić odpowiednio średnio 13,90 zł i 14,93 zł. W przypadku stosowania metody AT4 będą to miesięczne podwyżki o około 1,36 zł (z własnym sprzętem pomiarowym) i 1,47 (ze sprzętem pomiarowym PFHBiPM), co daje średnie miesięczne stawki za sztukę 12,72 zł i 13,68 zł. Zaznaczyć trzeba, że w symulacji skutku finansowego proponowanej podwyżki uśredniono podział ze względu na wielkość stada.

Gdyby posłużyć się konkretnym przykładem i pokazać następstwa wzrostu odpłatności za ocenę w przypadku średniego stada będącego pod oceną i liczącego 44 sztuki bydła, to miesięczna różnica w stosunku do obecnych stawek wyniesie średnio w metodzie A4 74,8 zł, a w metodzie AT4 70,4 zł, co z kolei przełoży się na skutek roczny w wartości odpowiednio dla metody A4 – 822,8 zł i AT4 – 774,4 zł.

Zaznaczyć trzeba, że kiedy uśrednimy podział ze względu na metodę oceny, to mimo podwyżki stawka za ocenę w Polsce (13,20 zł/szt.) należy do jednej z najniższych w Europie, plasując nasz kraj dopiero na 8. miejscu za Francją (23,42 zł/szt.), Niemcami (23,19 zł/szt.), Słowacją (16,70 zł/szt.), Litwą (16,20 zł/szt.), Holandią (14,10 zł/szt.), Belgią (13,50 zł/szt.) i Włochami (13,40 zł/szt.).

Do powyższych zmian Zarząd PFHBiPM ustosunkował się pozytywnie. Zostały one przyjęte w wyniku głosowania (26 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym”) i będą obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Kolejnym zaprezentowanym podczas posiedzenia Zarządu tematem było uruchomienie testów stosowania metody oceny B w wybranych gospodarstwach. Metoda ta polega na pobieraniu próbek mleka podczas próbnego udoju przez właściciela ocenianego stada lub osobę przez niego upoważnioną. Za takim posunięciem przemawia m.in. uelastycznienie oferty PFHBiPM dla hodowców, korzystniejsza finansowo propozycja dla właścicieli stad, a także jest to odpowiedź na ewentualną kolejną falę pandemii. Podkreślić trzeba, że rozwiązanie takie rekomendował Federacji audytor ICAR Juho Kyntäjä podczas inspekcji w 2021 roku. Na razie w testach udział bierze grupa pilotażowa 16 stad z terenu całego kraju i są to gospodarstwa pracujące na robotach udojowych lub skalibrowanych, skomputeryzowanych halach udojowych, stosujące metody oceny AR lub AZ, czyli z jednokrotnym pobraniem próby. Testy potrwają do końca bieżącego roku.

Zarząd PFHBiPM został także poinformowany o propozycji przystąpienia Federacji do „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”, które zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem tego sektora w Polsce. Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu 23 listopada 2021 roku podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Inicjatywa ta zwraca szczególną uwagę na fakt, że rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy dysponuje bardzo dużym potencjałem substratowym w postaci biomasy i produktów ubocznych oraz odpadów pochodzenia rolniczego. Szacunki krajowych jednostek naukowych wskazują, że jest to ok. 120–150 mln ton użytecznych biogazowo odpadów. Potencjał produkcji biogazu z odpadów wynosi niemal 13–15 mld m3. Z tego powodu biogazownie na terenach wiejskich wpłyną na zwiększenie rentowności branży rolniczej i jej innowacyjności oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie poprzez prowadzenie produkcji w sposób zrównoważony. Dywersyfikacja przychodów rolników poprzez wykorzystanie niezagospodarowanych dotychczas pozostałości o potencjale energetycznym pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i wzmocnienie podstawowej funkcji krajowego rolnictwa, jaką jest produkcja żywności.

Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podjął decyzję o przystąpieniu do „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Podczas kwietniowego posiedzenia Zarządu podjęto także uchwałę w sprawie nadania Złotej Honorowej Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wnioski w tej sprawie zostały przedstawione przez Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła oraz Łódzki Związek Hodowców Bydła. 

Nadchodzące wydarzenia