Rabat dla gospodarstw aktywnie użytkujących program SOL

Korzystanie z programu SOL jest nieodpłatne dla gospodarstw, których stada znajdują się pod oceną wartości użytkowej. Co więcej, korzystając z aplikacji można nawet zaoszczędzić na kosztach oceny! Poniżej informujemy, co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej możliwości.

Agnieszka Antczak

W ramach promocji programu do zarządzania stadem SOL dla gospodarstw aktywnie go użytkujących wprowadzono rabat w kosztach oceny, w wysokości 0,20 zł na krowę ocenianą. Główny cel, jaki przyświeca udzielaniu opisanego upustu, to zachęcenie hodowców do rejestrowania zdarzeń, pozyskane w ten sposób informacje są niezbędne do prawidłowego prowadzenia oceny wartości użytkowej krów.

Aby skorzystać z możliwości obniżenia odpłatności za ocenę, hodowca powinien rejestrować w programie SOL przynajmniej te zdarzenia, które według metodyki oceny wartości użytkowej bydła powinny być umieszczone w „Wykazie zdarzeń”, będącym jednym z dokumentów sporządzanych podczas próbnego doju (patrz ramka).

Ściśle rzecz biorąc, warunkiem skorzystania z rabatu jest zgłoszenie co najmniej 90% łącznej liczby takich zdarzeń. Jeśli gospodarstwo spełnia ten warunek, to odpłatność za ocenę wartości użytkowej, naliczona po próbnym doju, zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z przemnożenia liczby krów będących na próbnym doju przez 0,20 zł.

Jak ustalane jest prawo gospodarstwa do uzyskania rabatu?
Aktywność gospodarstwa jest oceniana po przetworzeniu wyników z aktualnego próbnego doju. Wyniki tej oceny są brane pod uwagę przy naliczaniu opłaty z tytułu tego doju. Zatem, stosownie do wykazywanej aktywności, gospodarstwo może w jednym miesiącu uzyskać wspomniany rabat, a w innym go nie uzyskać. Uzyskuje go, jeśli spełniony jest warunek określony poniższą formułą:

Jako „zdarzenia wprowadzone do SOL przez hodowcę” liczone są te spośród zdarzeń wymienionych w ramce, które:
• zaszły po rozpoczęciu poprzedniego próbnego doju, ale przed datą rozpoczęcia aktualnego próbnego doju;
• zostały zarejestrowane przez hodowcę w programie SOL przed datą rozpoczęcia próbnego doju.

Oczywiście najlepiej jest, gdy hodowca wpisuje zdarzenia na bieżąco. Z punktu widzenia zasad naliczania rabatu istotne jest, aby ewentualne zaległości w tych zapisach zostały uzupełnione najpóźniej w przeddzień próbnego doju. Nie ma przy tym znaczenia, czy zootechnik oceny skorzystał z informacji zapisanych w SOL, np. pobierając je na swoje urządzenie (tzw. PDA) lub uzyskując od hodowcy WZ w postaci wydruku z programu. Istotne jest jedynie, aby informacja o tych zdarzeniach została w odpowiednim czasie zarejestrowana przez hodowcę w SOL.

Dla oceny aktywności gospodarstwa nie ma znaczenia sposób, w jaki zootechnik uzyskał informacje o rozpatrywanych zdarzeniach (czy pobrał je z SOL bezpośrednio na PDA, uzyskał w postaci wypełnionego druku WZ lub dowiedział się o nich z rozmowy z hodowcą).

Zdarzenia, które miały miejsce w dniu aktualnego próbnego doju, nie są brane pod uwagę przy ocenie aktywności użytkownika SOL za okres, który ten dój zamyka. Mogą one być uwzględnione w kolejnym okresie rozliczeniowym, dlatego powinny zostać zarejestrowane w programie przed datą rozpoczęcia następnego próbnego doju.

Zliczając zarejestrowane zdarzenia, trzeba pamiętać, że rejestracja przez zootechnika wycielenia jałówki w programie SOL lub w systemie Symlek generuje aż dwa zdarzenia: wycielenie i przybycie krowy pod ocenę! Pomijając zatem jedno wycielenie jałówki w danym okresie rozliczeniowym, hodowca „traci” aż dwa zdarzenia.

Szczególnego podkreślenia warta jest informacja, że w rejestracji zdarzeń istotna jest zarówno data samego zdarzenia, jak i data jego rejestracji. Data zdarzenia przyporządkowuje je do określonego cyklu rozliczeniowego, natomiast data rejestracji decyduje o aktywności hodowcy w danym cyklu rozliczeniowym. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że hodowca jest „nagradzany rabatem”, jeśli informacja o zdarzeniu, potrzebna zootechnikowi oceny, była dostępna w SOL w przeddzień próbnego doju. Nieważne, czy zootechnik z niej skorzystał, czy nie. Ważne, że tam była!

Praktyczny przykład
Oto kilka przykładów rozliczenia aktywności w gospodarstwie, w którym poprzedni dój rozpoczął się 6 czerwca, a aktualny 8 lipca wieczorem:
• Ubycie krowy Riny miało miejsce 4 lipca, lecz rejestracja tego zdarzenia w programie SOL nastąpiła dopiero 8 lipca (czyli w tym samym dniu, gdy rozpoczynał się aktualny próbny dój). W tym przypadku ubycie Riny nie zostanie zaliczone do aktywności użytkownika.
• Wycielenie krowy Berty miało miejsce 10 czerwca, natomiast jego rejestracji w programie hodowca dokonał (dopiero) 7 lipca. To zdarzenie zostanie jednak zaliczone do aktywności użytkownika, bo rejestracja nastąpiła przed dniem rozpoczęcia próbnego doju.
• Krowa Grota wycieliła się 8 lipca rano, wycielenie to zostało w tym samym dniu odnotowane w SOL. Zdarzenie to nie będzie brane pod uwagę przy ocenie aktywności gospodarstwa.
• Krowa Patrycja została zasuszona 3 lipca, zdarzenie to zostało zarejestrowane w SOL następnego dnia. To zdarzenie zostaje zaliczone do aktywności hodowcy.

Zootechnik odnotował i przekazał do systemu Symlek informacje o wszystkich wymienionych wyżej zdarzeniach.

Jak zostanie oceniona aktywność tego gospodarstwa? Do oceny wchodzą trzy zdarzenia, bo wycielenie krowy Grota nie jest brane pod uwagę. Spośród tych trzech wydarzeń dwa zostały przez hodowcę odnotowane w programie SOL na czas i zostają mu „zaliczone”. Jedno zdarzenie (ubycie Riny) nie zostaje mu zaliczone, bo zarejestrował je za późno. Aktywność gospodarstwa wynosi zatem 67% (2*100/3). Gospodarstwo nie zostanie uznane za aktywne i nie otrzyma omawianego upustu.

A co z rabatem, gdy nie ma zdarzeń?
Ocena aktywności gospodarstwa jest możliwa tylko wtedy, gdy wraz z danymi z próbnego doju wpłynęła do systemu informatycznego informacja o co najmniej jednym zdarzeniu, które zaszło w danym stadzie. A co w sytuacji, gdy w okresie, którego dotyczy rozliczenie, nie było żadnego zdarzenia, które powinno być wykazane na WZ? W takim przypadku do aktualnego próbnego doju stosowany jest rabat z poprzedniego próbnego doju. Zatem jeśli w tym miesiącu nie było zdarzeń, a w poprzednim gospodarstwo uzyskało rabat, to teraz też się on hodowcy należy. I na odwrót: jeśli w poprzednim próbnym doju gospodarstwo nie uzyskało rabatu, a w aktualnym nie ma zdarzeń, to rabat nie przysługuje.

Bieżąca rejestracja zdarzeń w programie SOL jest w interesie samego hodowcy, ale także zootechnika oceny, a ponadto poprawia jakość informacji gromadzonych w ramach oceny wartości użytkowej krów. Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji o sposobie przyznawania rabatu lub macie wątpliwości co do zasadności jego nieprzyznania w swoim gospodarstwie, prosimy o kontakt z SOL-asystentami: 22 290 00 92. 

Nadchodzące wydarzenia