Razem od piętnastu lat

22 listopada 2017 r. hodowcy i zaproszeni goście świętowali jubileusz XV-lecia istnienia Galicyjskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Spotkanie było okazją do wspominania wspólnie przeżytych chwil i nakreślenia perspektyw rozwoju na przyszłość.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Rasiński, przedstawicielstwo PFHBiPM w Krakowie zs. w Zabierzowie

Odznaczeni złotą odznaką PFHBiPM

W imieniu władz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka życzenia i gratulacje składali: Edgar Beneš – członek Prezydium Zarządu PFHBiPM, Adam Kamiński – dyrektor Regionu Oceny Parzniew, Zbigniew Młyński – prezes Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Wacław Drożdż – prezes Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu, Janusz Czubski – prezes Podkarpackiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Obecni byli Wojciech Rasiński z przedstawicielstwa PFHBiPM w Krakowie i Andrzej Kruk z przedstawicielstwa w Rzeszowie.

Eugeniusz Królikowski przekazał życzenia od prezydenta PFHBiPM

Życzenia od władz samorządowych składał starosta gorlicki Karol Górski, wójtowie gmin, reprezentanci i delegaci organizacji samorządowych, agencji rządowych działających na rzecz rolnictwa. Obecne były podmioty skupujące mleko: ZPM „Dominik”, OSM Nowy Sącz i OSM Radomsko – ZPM w Nowym Targu. Uczestnicy jubileuszu mogli skosztować niepowtarzalnych, wyjątkowo smacznych wyrobów z mleka krów rodzimych ras mlecznych hodowanych na terenie działalności Związku.

Jan Dubec, prezes Galicyjskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, podziękował szczególnie za otrzymany od nieobecnego na uroczystości prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika pamiątkowy plafon, który wręczył w jego imieniu dyrektor Adam Kamiński. Eugeniusz Królikowski, delegat do Zarządu PFHBiPM, przekazał serdeczne słowa od prezydenta, podkreślając wagę, jaką przywiązuje on do wspólnej, zgodnej działalności związków tworzących Federację.

Gratulacje od członków Zarządu PFHBiPM i dyr. A. Kamińskiego

W 2001 r. w Gorlicach, na zebraniu założycielskim, utworzono Związek Hodowców i Producentów Bydła Ziemi Gorlickiej. Inicjatorami jego powstania byli hodowcy, a także osoby wchodzące w skład Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Gorlicach. Należy podkreślić, że od początku istnienia został on otoczony szczególną opieką przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach, otrzymując niezmiennie wsparcie merytoryczne i prawne. W lutym 2002 r. oficjalnie został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a na walnym zjeździe wybrano jego pierwsze władze. Prezesem zarządu został wówczas Wacław Korbelak z Gorlic, wiceprezesem – Eugeniusz Królikowski z Bednarki, sekretarzem – Leszek Rafa z Łużnej, skarbnikiem – Piotr Bołdyś z Koniecznej, członkiem zarządu – Piotr Wasula ze Zdyni, przewodniczącym komisji rewizyjnej – Jan Dubec z Hańczowej.

W niedługim czasie ponad pięćdziesięciu rolników z powiatu gorlickiego złożyło deklarację przystąpienia do Związku. Z czasem jego działalność zaczęła oddziaływać na sąsiednie powiaty i województwa, co miało wpływ na wstąpienie w jego szeregi rolników z innych terenów. Hodowcy uznali więc za zasadne umieszczenie w jego nazwie określenia „Galicyjski”, odnoszącego do historycznej nazwy ziem polskich pod zaborem austriackim w latach 1772–1918, a obejmujących dzisiejsze tereny województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wtedy to na tych ziemiach, w ramach „autonomii galicyjskiej”, tworzono pierwsze związki hodowców, koła kontroli obór oraz spółdzielnie mleczarskie. Podczas obchodów XV-lecia z dumą prezentowano nowe logo Związku, nawiązujące do tej tradycji. Wyraźnie zaznaczone są na nim granice historycznej Galicji.

Prezes GZHiPB Jan Dubec odbiera dyplom od prezydenta Leszka Hądzlika z rąk Adama Kamińskiego

Aby mieć większy wpływ na sprawy hodowców i hodowli bydła mlecznego w Polsce, zarząd Związku w 2004 r. złożył deklarację przystąpienia do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która została przyjęta. Do zarządu delegowano Eugeniusza Królikowskiego, który z dumą reprezentuje Związek we władzach Federacji.

Wraz z pozostałymi dziewięcioma związkami z regionu Polski południowej utworzono w 2008 r. Spółdzielnię Hodowców i Producentów Zwierząt Gospodarskich w Krasnem. Głównym zadaniem Spółdzielni jest udział w prywatyzacji Małopolskiego Centrum Biotechniki, tak aby hodowcy mieli też bezpośredni wpływ na jakość nasienia używanego do inseminacji ich stad hodowlanych. W 2011, w czasie Walnego Zjazdu, prezesem Związku został Jan Dubec z Hańczowej.

Podczas uroczystości hodowcy i osoby zasłużone dla jego powstania i działalności otrzymali z rąk Edgara Beneša i Adama Kamińskiego Złote Honorowe Odznaki PFHBiPM. Byli to: Bohdan Rydzanicz, Jan Dubec, Wacław Kmak, Dorota Telep-Michalak, Wacław Korbelak, Alicja Plata, Leszek Rafa, Piotr Bołdyś, Barbara Jerzak, Alicja Wacek, Andrzej Tylawski, Piotr Wasula i Aleksander Pabis. W imieniu odznaczonych podziękowania złożył wójt gminy Uście Gorlickie Bohdan Rydzanicz, biorący aktywny udział w pracach Związku od początku jego istnienia.

Uroczystości uświetniło wykonanie pieśni Łemków przez chór dziecięcy

Podstawowym zadaniem Związku jest reprezentowanie hodowców i obrona ich interesów ekonomicznych. Występuje, jako reprezentant rolników, z petycjami do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu poprawy warunków gospodarowania na terenie Polski południowej, daje aktywnie przykład i zachęca do wspólnego działania. Wspiera rozwój hodowli bydła mlecznego na terenie Polski południowo‑wschodniej w oparciu o programy hodowlane i programy ochrony zasobów genetycznych ras polskiej czerwonej i polskiej czerwono-białej. Związek zrzesza hodowców różnych narodowości i wyznań, żyjących na terenie jego funkcjonowania. Unikalnym przedmiotem działalności Związku jest wspólne zaopatrywanie w środki produkcji, np. folię do sporządzania sianokiszonek, oraz sprzedaż przetworzonych produktów zwierzęcych. Własne cele hodowcy chcą realizować działając wspólnie z Federacją, Małopolską Izbą Rolniczą, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz MCB w Krasnem – ze wszystkimi, którym najbardziej zależy na poprawie warunków życia rolnika-hodowcy.

Jubileuszową uroczystość uświetnił występ chóru dziecięcego, który w strojach ludowych wykonał wiązankę tradycyjnych pieśni Łemków, żyjących od wieków na terenie powiatu gorlickiego.

Nadchodzące wydarzenia