Reforma raportów wynikowych STADO i PRÓBA już w maju!

Jak doskonale wiemy, wszyscy hodowcy, których stada są objęte oceną wartości użytkowej bydła ras mlecznych i dwustronnie użytkowych, otrzymują po każdym próbnym doju dwa tak zwane raporty wynikowe. Ponieważ raporty te są dostarczane wszystkim hodowcom obligatoryjnie i bez dodatkowej odpłatności, nazywamy je „raportami podstawowymi”. Jeden z nich (RW-1 STADO) charakteryzuje sytuację w stadzie w dniu próbnego doju, którego dotyczy ten raport. Drugi, noszący nazwę RW-2 PRÓBA, zawiera informacje o użytkowości każdej z krów, które były obecne w stadzie w dniu próbnego doju. Szykują się zmiany, drodzy hodowcy, ale tylko na lepsze!

tekst: Krzysztof Słoniewski, zdjęcie: Marcin Wąż

Może nie wszyscy pamiętają, ale raporty RW-1 i RW-2 zostały wdrożone do praktyki ponad 15 lat temu! To szmat czasu! Naturalnie, od tego czasu były poddawane wielu mniej lub bardziej widocznym modyfikacjom, związanym głównie z udostępnianiem nowych informacji, pozyskiwanych w ramach oceny wartości użytkowej krów. Przykładami tych „małych reform” mogą być informacje o wynikach usługi ketozowej (pojawienie się znaczka K!) lub o zawartości kazeiny w mleku. Jednak ogólny wygląd wspomnianych raportów oraz sposób prezentowania informacji pozostały przez cały ten okres niezmienne.

Trzeba przyznać, że obydwa wymienione raporty podstawowe dobrze służyły zarówno hodowcom, jak i współpracującym z nimi specjalistom, takim jak lekarze weterynarii czy doradcy żywieniowi, i mimo upływu lat RW-1 i RW-2 nadal prezentują dobry poziom, także na tle podobnych raportów użytkowanych w innych krajach. Potwierdzeniem tej tezy może być opinia prof. Kowalskiego, przytoczona w styczniowym numerze HiChB, w artykule „Raporty Wynikowe porządkują wiele danych”.

Nie należy jednak spoczywać na laurach i trzeba udoskonalać projekty, nawet te, które zdobyły uznanie. Dlatego, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom swoich klientów, PFHBiPM podjęła prace nad daleko idącą modyfikacją całego systemu raportów wynikowych udostępnianych hodowcom. Głównym celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie użyteczności raportów w bieżącym zarządzaniu stadem, a także jeszcze większa intuicyjność ich interpretacji. Chcemy to osiągnąć poprzez:

  • poprawę czytelności raportów oraz ich atrakcyjności graficznej;
    wprowadzenie do treści raportów oceny i interpretacji prezentowanych informacji;
  • zwrócenie uwagi hodowcy na ewentualne niedomagania w krytycznych obszarach zarządzania stadem.

Na pierwszy ogień poszły dwa wspomniane wcześniej raporty podstawowe, które zaprezentujemy hodowcom w maju 2020 r. W związku z tym w majowym numerze HiChB ukażą się obszerne omówienia obu nowych raportów. Szczegółowe informacje o zawartości każdego z nich zostaną umieszczone także na stronie internetowej (www.pfhb.pl).
Zatem, jakich nowości mogą się spodziewać hodowcy w nowych raportach? Tym, co z pewnością od razu rzuci się w oczy odbiorcy raportów, jest graficzne wyróżnienie prezentowanych wartości. Pierwszym z nich jest symbol w postaci trójkąta, sygnalizujący, że dana wartość uległa znaczącej zmianie w porównaniu ze stanem, jaki stwierdzono w trakcie poprzedniego próbnego doju. Drugi graficzny wyróżnik to kolorowe tło komórki tabeli, sygnalizujące wynik porównania wartości stwierdzonej w danym stadzie do wartości zalecanych przez ekspertów.

Rycina 1. Kolorowe symbole i tła komórek zwracają uwagę na najistotniejsze informacje

Zgodnie z zasadą, że „dobry rysunek jest wart tysiąca słów”, w nowym raporcie STADO wiele informacji będzie prezentowanych w formie wykresów, które pozwalają od razu zorientować się co do przebiegu zmian danej cechy w okresie ostatniego półrocza. Kolorowe pasy na wykresie wskazują zalecany poziom danej cechy, co ułatwia ocenę obserwowanych zmian.

Trzecią nowością są słowne komunikaty, podające informacje wynikające z porównania sytuacji w danym stadzie do innych stad lub do wartości zalecanych przez ekspertów. Pozwalają one hodowcy zorientować się, gdzie jest jego stado w porównaniu z innymi stadami oraz które obszary zarządzania stadem wymagają pilnej poprawy.

Rycina 2. Wykresy ułatwiają ocenę zmian zachodzących w stadzie, a słowne komentarze wskazują na ich konsekwencje

JUŻ W MAJU NOWE RAPORTY STADO I PRÓBA
Syntetyczne, porównywalne, skupione na efektach, dostosowane do oczekiwań odbiorcy – a to dopiero początek.

Zmiana raportów podstawowych jest pierwszym krokiem do reformy całego systemu raportów wynikowych udostępnianych w ramach oceny wartości użytkowej bydła. Kolejne nowe raporty będą wdrażane sukcesywnie, w ciągu najbliższy dwóch lat. Niektóre z nich zastąpią te obecnie użytkowane. Inne będą dostarczały informacji, które do tej pory nie były udostępniane w raportach wynikowych. Dotyczy to na przykład raportów analitycznych oceniających zdrowotność wymion na podstawie LKS lub raportu analitycznego odnoszącego się do przebiegu i wyników pracy hodowlanej w danym stadzie. O wdrażanych zmianach będziemy oczywiście informowali Państwa na bieżąco, zarówno w HiChB, jak i na stronie internetowej Federacji.  

Nadchodzące wydarzenia