Świadectwa zootechniczne tylko zgodne z prawem

Mimo obowiązku zaopatrywania w dokumenty zwane świadectwami zootechnicznymi zwierząt hodowlanych czysto rasowych i pochodzący od nich materiał biologiczny, będących przedmiotem handlu lub wprowadzanych na terytorium Unii od 1 listopada 2018 r., nie zawsze jest on przestrzegany.

tekst: Olga Orłowska, Dział Hodowli PFHBiPM

PFHBiPM przypomina, że powyższy obowiązek wynika z „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czysto rasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii”, które obowiązuje od 1 listopada 2018 r.

Jak ma wyglądać świadectwo zootechniczne oraz dokumenty handlowe i co dokładnie one mają zawierać, określa „Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu”. Załącznik I do tego rozporządzenia określa wzory świadectw zootechnicznych odpowiednio dla: żywych zwierząt, nasienia, oocytów i zarodków.

Mimo tego do Polski nadal jest importowane nasienie buhajów hodowlanych czysto rasowych z dokumentami niebędącymi świadectwami zootechnicznymi lub niezgodnymi z obowiązującymi wzorami dla świadectw. Takie sytuacje powodują wstrzymanie i opóźnienie w rejestrowaniu rodowodów buhajów, od których zaimportowano nasienie, do czasu otrzymania prawidłowych dokumentów.

Polska Federacja zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie interpretacji prawodawstwa UE dotyczącego przyjmowania świadectw zootechnicznych z importu i otrzymała wyjaśnienie, że PFHBiPM może akceptować świadectwa zootechniczne towarzyszące zwierzętom i materiałowi biologicznemu, jeśli:
1) zostały wydane przez:
– związek hodowców uznany w państwie członkowskim UE;
– podmiot zajmujący się hodowlą znajdujący się na liście Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 34 Rozporządzenia 2016/1012;
– centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia bądź zespół pozyskiwania lub produkcji zarodków, zatwierdzone do celów wewnątrzunijnego handlu tym materiałem biologicznym, o ile właściwy organ państwa członkowskiego zezwolił im na wydawanie świadectw zootechnicznych na podstawie odstępstwa, o którym mowa w art. 31, ust. 1 Rozporządzenia 2016/2010.
2) są zgodne z wzorem formularza określonym odpowiednio w załączniku I Rozporządzenia 2017/717.
Polska Federacja uczula, zwłaszcza importerów materiału biologicznego, a w szczególności nasienia buhajów, na zwracanie uwagi na prawidłowość świadectw zootechnicznych i wymaganie ich od swych zagranicznych kontrahentów. 

Nadchodzące wydarzenia