To już czwarte spotkanie Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka

Cały sektor mleczarski, jak i rolniczy, stoją przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju oraz z koniecznością redukowania negatywnego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Jak raportować i co raportować w odniesieniu do CSRD? Jak sprostać wymaganiom PPWR unikając wzrostu cen i spadku wydajności? Jakie wymagania nałożą na producentów sieci handlowe? Co z Single Use Plastics oraz ustawą o systemie kaucyjnym? To tylko kilka z wielu pytań, na które Komitet Sterujący – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka – próbuje znaleźć odpowiedzi.

Tekst: Polska Izba Mleka

Członkowie Komitetu Sterującego składającego się z przedstawicieli branży mleczarskiej, organizacji i instytucji, 4 lipca 2023 r. spotkali się po raz czwarty, aby wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem i nakreślić ramy wspólnych działań dla zrównoważonego mleczarstwa. Spotkanie miało formę hybrydową.

W trakcie dyskusji przekazano uczestnikom informację o planowanych przez Związek Polskich Przetwórców Mleka szkoleniach z zakresu wymogów zrównoważonego rolnictwa, produkcji i przetwórstwa mleka oraz o stronie internetowej dotyczącej tej tematyki przygotowywanej przez Polską Izbę Mleka. Oba projekty finansowane są z Funduszu Promocji Mleka.        

Pan Robert Gasek (ZPPM) omówił stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego (European Dairy Association) wobec projektu PPWR –  rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylającego dyrektywę 94/62/WE. EDA w swoim stanowisku odnosi się m.in. do takich kwestii, jak wymagane poziomy oraz sposób obliczania zawartości recyklatu w opakowaniach wprowadzanych na rynek, sposób naliczania opłat za wprowadzanie opakowań do obrotu w zależności od ich rodzaju, zakres produktów, które powinny podlegać nowym przepisom. EDA postuluje również, by wszelkie środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego ze względu na ich szczególny charakter i konieczność dostosowania do potrzeb konsumentów, zostały wyłączone spod zakresu obowiązywania PPWR. Organizacja postuluje także o możliwość wyłączenia przez  państwa członkowskie wprowadzania systemów kaucyjnych dla mleka i jego przetworów (kierując się kwestiami higienicznymi, ale również fragmentacją rynku, obniżeniem wartości surowca pochodzącego z punktów skupu).

                Zakres projektu PPWR i jego skutki dla producentów opakowań, przetwórców, ale i sieci handlowych, były tematem obszernej dyskusji uczestników. Zakłady mleczarskie, stale inwestując w rozwój, ponoszą koszty udoskonalania linii produkcyjnych. Dostosowanie się do wymagań projektu będzie niosło ze sobą nie tylko ogromne nakłady finansowe,  ale również wymagać będzie nowych koncepcji w kontekście zapewnienia klientom produktów tej samej jakości, z zachowaniem ich użyteczności. W chwili obecnej nie ma na rynku materiałów, które spełniając wytyczne rozporządzenia jednocześnie pozwalają na zachowanie funkcjonalności opakowań.  Jak wspólnie uważają członkowie komitetu – wprowadzane zmiany powinny uwzględniać kompromis pomiędzy wymogami środowiskowymi, a bezpieczeństwem produktów i wygodą korzystania z nich.

Ostatnim poruszanym tematem były zakładowe oczyszczalnie ścieków oraz biogazownie rolnicze. Problemem jest brak możliwości oddawania do biogazowni rolniczych osadów ściekowych z zakładów przemysłowych wytworzonych w zakładowych oczyszczalniach ścieków, w których nawet w minimalnym stopniu występuje udział domieszki osadów pochodzących ze ścieków sanitarnych. W kwietniu tego roku Polska Izba Mleka przekazała Sekretarzowi Stanu, Januszowi Kowalskiemu, uwagi w tej kwestii do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Wobec braku reakcji ze strony resortu, podczas posiedzenia Komitetu postanowiono, że kwestia ta zostanie ponownie zgłoszona do MRiRW oraz zasygnalizowana parlamentarzystom, przez szersze grono interesariuszy.

Polska Izba Mleka, Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności w dniu 9 lutego 2023 roku podpisały porozumienie o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Efektem zawartego porozumienia było utworzenie Komitetu Sterującego – zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka.

Nadchodzące wydarzenia