Wielkopolski Związek po wyborach do zarządu

Na początku lutego br. wielkopolscy hodowcy opowiedzieli się za sprawdzonymi liderami. Dotychczasowe stanowiska utrzymali Przemysław Jagła, Tadeusz Dymarski, Mikołaj Czarnecki.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Walny Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła odbył się 7 lutego 2019 roku w Krobi, w restauracji Darwid. W regionie było to ważne wydarzenie, o czym świadczy obecność zaproszonych gości, w tym m.in.: zarządu i dyrekcji Polskiej Federacji, przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, prezesów spółdzielni mleczarskich (w Gostyniu i Czarnkowie), przedstawicieli zarządu Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

Na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali Ireneusza Dymarskiego, sekretarzem został Mikołaj Czarnecki. Wyłoniona Komisja Skrutacyjna w składzie: Mirosław Jarocki – przewodniczący, Wiesław Nowak – członek, Zygmunt Szwedek – członek, stwierdziła, że w obradach uczestniczyły 84 osoby, co stanowiło 88,42% ogółu uprawnionych do głosowania. Zgodnie z przyjętym regulaminem Walnego Zjazdu Delegatów WZHiPB przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił: „Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał”.

Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysław Jagła zdał relację z działalności Związku w mijającej kadencji (za lata 2015–2018). Z udzielonych informacji wynika, że Związek angażował się w liczne przedsięwzięcia związane z hodowlą bydła mlecznego na wszystkich szczeblach: gminy, powiatu, województwa i ogólnokrajowym. Co roku organizacja ta uczestniczy i współorganizuje Wystawę Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach oraz co dwa lata jest głównym organizatorem Regionalnej Wystawy Zwierząt Gospodarskich w Pudliszkach. Ponadto Wielkopolski Związek angażował się w wystawy zwierząt na szczeblu wojewódzkim w Sielinku. W mijającej kadencji zarząd m.in. wspierał lokalne społeczności w rozwiązywaniu problemów.

– W 2015 roku uczestniczyliśmy w proteście rolników przeciwko budowie kopalni węgla brunatnego na terenie gmin Poniec i Miejska Górka – przypomniał Przemysław Jagła. Wielkopolski Związek angażuje się także w prace na rzecz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, na co wskazał m.in. w swoim wystąpieniu prezydent PFHBiPM. – Przytoczone aktywności dobrze służą naszej hodowlanej społeczności i budzą szacunek. Dzięki działalności regionalnych kół i związków nasza Federacja jest silną i prężną organizacją. Mamy swoich przedstawicieli w wielu międzynarodowych organizacjach, byliśmy organizatorami światowych kongresów. Dziękuję wszystkim hodowcom za ich wkład na rzecz regionalnych związków i Polskiej Federacji – powiedział Leszek Hądzlik. Warto podkreślić, że Wielkopolski Związek, oprócz działalności merytorycznej, organizuje także aktywny wypoczynek. Od trzech lat hodowcy z tego regionu wyjeżdżali m.in. na wyścigi samochodowe Grand Prix Formuły 1, byli w Belgii, we Włoszech i w Austrii.

Przemysław Jagła ponownie prezesem
Po wygłoszonym przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dariusza Wawrzyniaka sprawozdaniu finansowym z działalności Wielkopolskiego Związku w okresie mijającej kadencji delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Jednocześnie uczestnicy obrad zgłosili jedną kandydaturę na prezesa Wielkopolskiego Związku. Spośród 84 osób obecnych na sali i uprawnionych do głosowania za Przemysławem Jagłą opowiedziało się 81 delegatów, 3 głosy okazały się nieważne. Skład Prezydium Zarządu WZHiPB na kolejną kadencję przedstawia się następująco: Tadeusz Dymarski – wiceprezes, Mikołaj Czarnecki – wiceprezes, Henryk Olejniczak – sekretarz. Natomiast członkami zarządu są: Leszek Hądzlik, Jan Pabierowski, Stanisław Dudka, Wiesław Konarczak, Andrzej Kubiak, Rafał Andrzejewski, Zbigniew Dworecki, Roman Lipowczyk, Dariusz Wawrzyniak, Roman Marszałek, Lech Warga, Zygmunt Kaj, Ireneusz Dymarski, Tadeusz Waliszewski, Maciej Pohl, Andrzej Adamczak, Przemysław Kmieciński, Mieczysław Zaremba, Paweł Kaźmierczak, Leszek Koziczyński, Robert Neneman.

W takcie obrad delegaci wybrali także Komisję Rewizyjną w składzie: Andrzej Marchwiak – przewodniczący, Arkadiusz Gorączka wiceprzewodniczący, Jan Presiak – sekretarz, Marek Błaszczyk – członek, Tadeusz Foluszny – członek, Roman Frątczak – członek. Wyłoniony został następujący Sąd Koleżeński: Marek Cichy – przewodniczący, Eugeniusz Adamczak – wiceprzewodniczący, Jacek Kalak – członek, Mieczysław Fotynowicz – członek, Andrzej Poczta – członek. Podczas tegorocznego Walnego Zjazdu Delegatów w Krobi uczestnicy obrad wybrali spośród siebie 18 osób, które będą reprezentować Wielkopolski Związek na Walnym Zjeździe PFHBiPM 14 marca w Ożarowie Mazowieckim.

Wyboru do władz Wielkopolskiego Związku na kolejną kadencję gratulowali zaproszeni goście, w tym m.in.: prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, członek zarządu powiatu gostyńskiego Sebastian Czwojda oraz dyrektor departamentu ds. rolnictwa i rozwoju wsi w urzędzie marszałkowskim Wielkopolski Marek Beer. Zwieńczeniem obrad było wręczenie członkom ustępującego zarządu WZHiPB okolicznościowych grawertonów. Wyróżnione zostały też osoby i firmy współpracujące z Wielopolskim Związkiem w mijającej kadencji. 

Nadchodzące wydarzenia