Wybór buhaja będzie łatwiejszy

Wszystkie buhaje podlegające ocenie krajowej i międzynarodowej będą miały przypisany Indeks Ekonomiczny (IE) – efektywne narzędzie przeznaczone dla producentów mleka i do selekcji bydła.

tekst: Radosław Iwański

Centrum Genetyczne PFHBiPM już od najbliższego, grudniowego sezonu oceny wartości hodowlanej buhajów dla każdego z nich opublikuje Indeks Ekonomiczny i na jego podstawie stworzy ranking buhajów, który będzie publikowany na stronie internetowej Centrum Genetycznego w zakładce indeksy
(www.cgen.pl/indeksy).

Opracowanie Indeksu Ekonomicznego wymagało nie tylko uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych produkcji mleka, ale także dokładnego poznania oczekiwań hodowców, ponieważ to oni będą z niego korzystali.

Umożliwia on m.in. tworzenie rankingu buhajów uwzględniającego różnice między przewidywanymi korzyściami finansowymi uzyskiwanymi od ich córek w przeliczeniu na laktację. Korzyści te będą wyrażone w złotówkach, dzięki czemu, porównując ze sobą buhaje, będzie można wskazać, o ile większego zysku można się spodziewać po córkach buhaja o wyższym IE.

Do spodziewanych efektów, które wynikną z wdrożenia i konsekwentnego stosowania Indeksu Ekonomicznego, należy zaliczyć:
• poprawę bilansu ekonomicznego gospodarstw produkujących mleko;
• maksymalizację zysków hodowców poprzez optymalną selekcję w warunkach, w jakich prowadzą hodowlę;
• łatwiejsze zrozumienie znaczenia pracy hodowlanej (zwłaszcza selekcji) i jej wpływu na uzyskiwane wyniki finansowe;
• lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej poprzez możliwość przełożenia ich na złotówki;
• efektywniejsze korzystanie z możliwości, jakie dają najnowsze osiągnięcia genetyki, zwłaszcza selekcja genomowa, poprzez łatwiejszą ocenę rezultatów uzyskiwanych dzięki jej stosowaniu.
Wartość hodowlana buhajów wyrażana w złotówkach będzie bardziej zrozumiała dla hodowców i producentów mleka.

Indeks Ekonomiczny doskonali cechy o znaczeniu ekonomicznym i kładzie większy nacisk na cechy produkcyjne i funkcjonalne, a mniejszy na pokrój. Pozwoli hodowcy na osiągnięcie wyższych zysków. Wynika to zwłaszcza z doskonalenia cech produkcyjnych (w tym wydajności mleka) i LKS, a także skrócenia długości okresu międzyciążowego.

Aktualnie duża liczba buhajów posiada tę samą wartość indeksu PF. W przypadku IE różnicowanie ich jest o wiele lepsze, co przełoży się na łatwiejsze tworzenie rankingów i cenników samców.

Już w grudniu, po trzecim sezonie oceny buhajów, który realizuje w Polsce Instytut Zootechniki – PIB, Indeks Ekonomiczny dla wszystkich buhajów będzie dostępny na wspomnianej stronie CGen, a także w systemie Symlek oraz w DoKo.

Od kilku lat hodowcy na całym świecie posługują się indeksami ekonomicznymi. Na ich podstawie producenci mleka wybierają buhaje w takich krajach, jak: USA (Net Merit, Cheese Merit, Fluid Merit, Grazing Merit); Kanada (Pro$); Hiszpania (IM€TLECHE, IM€TQUESO, IM€TPASTO, IM€TECO); Włochy (IES, ICS); Wielka Brytania (PLI, ACI, SCI); Australia (Balanced, Type Functionality); Nowa Zelandia (BW).

Na podstawie Indeksu Ekonomicznego będzie także oceniana wartość hodowlana samic. Ta nowość w produkcji mleka i selekcji krów pojawi się na początku 2020 r. Wartość ekonomiczna samic zostanie udostępniona w nowych raportach wynikowych. 

Nadchodzące wydarzenia