XIV Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przełożony na inny termin.

Wspólne dobro wszystkich członków Federacji, wyjaśnienie nieścisłości związanych z liczbą delegatów, a także ryzyko uchylania uchwał były przesłankami, które przyświecały Zarządowi PFHBiPM w podjęciu decyzji o czasowym odroczeniu terminu zwołanego na dzień 23 marca 2023 r. Walnego Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Tekst: Mateusz Uciński

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Federacji, które zwołano w trybie pilnym na dzień 7 marca br. odbyło się w ostatnim możliwym terminie umożliwiającym Mazowieckiemu Związkowi Hodowców Bydła i Producentów Mleka udział w Walnym Zjeździe Delegatów PFHBiPM zwołanym na dzień 23 marca 2023 r.  Niestety do dnia 7 marca 2023 r. nie wpłynęło żadne pismo od Mazowieckiego Związku wyjaśniające i uprawdopodabniające ilość członków Związku wynikającą z dokonanej w dniu 17 stycznia 2023 r. wpłaty składki członkowskiej na rzecz PFHBiPM w kwocie 33 925 zł. tj. za 6 785 członków podczas gdy za 2021 rok wpłacono składkę w kwocie 9 905  zł. tj. za 1981 członków. Ponadto pomimo przekazanego pouczenia, ze strony MZHBiPM nie wpłynął również wniosek o uchylenie uchwały Nr 29/2023 Zarządu PFHBiPM z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie skreślenia MZHBiPM z listy członków Polskiej Federacji.

Warto w tym miejscu także zauważyć, że w mediacjach pomiędzy Federacją a MZHBiPM czynnie uczestniczył Pan Rafał Romanowski, poseł na Sejm RP, pełniący funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W zaistniałej sytuacji Prezydium Zarządu PFHBiPM mając na uwadze wspólne dobro wszystkich członków Federacji, a także uwzględniając wnioski złożone między innymi przez Wielkopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców Bydła Białogrzbietego czy prezesa Lubuskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaproponowało Zarządowi zmianę terminu  odbycia XIV Walnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM. Ponadto poddano pod rozwagę, aby Zarząd PFHBiPM zdecydował  o przeprowadzeniu lustracji we wszystkich Związkach wchodzących w skład Polskiej Federacji, wynikającą z konieczności weryfikacji liczby delegatów zgłaszanych przez poszczególne Związki Hodowców i zapewnienia udziału delegatów wszystkich związków reprezentowanych na Walnym Zjeździe Delegatów w 2019 roku. Działania takie skutkowały by usunięciem ryzyka związanego z uchyleniem przez Sąd uchwał podjętych przez Walny Zjazd Delegatów zaplanowany na dzień 23 marca 2023 r.

Należy mocno zaakcentować, iż ryzyko uchylenia uchwał Walnego Zjazdu wynika między innymi ze wskazanie przez Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka ilości delegatów niezgodnie z treścią uchwały Nr 30/2023 Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z dnia 3 lutego 2023 roku oraz z publicznie stawianymi zarzutami o zawyżaniu liczby członków Związków,  w celu uzyskania większej liczby delegatów.

Bardzo istotne jest również to, iż podjęta uchwała uwzględnia oczekiwania wyrażone przez wspomnianego wcześniej ministra Rafała Romanowskiego, a dotyczące pełnej reprezentacji hodowców na Walnym Zjeździe, ponieważ sprawne przeprowadzenie lustracji umożliwi określenie właściwej ilości Delegatów uprawnionych do udziału w XIV Walnym Zjeździe Delegatów PFHBiPM.

Podczas posiedzenia Zarządu PFHBiPM z dnia 7 marca wnikliwie przedyskutowano propozycje przedstawione przez Prezydium Federacji i przegłosowano (24 głosami za i jednym wstrzymującym), podjęcie uchwały Nr 31/2023, w której na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się odroczyć termin zwołanego na dzień 23 marca 2023 r. Walnego Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka na termin późniejszy, lecz nie dłuższy niż do końca miesiąca listopada 2023 r.

§ 2.

  1. Zarządza się przeprowadzenie lustracji we wszystkich Związkach członkach PFHBiPM w celu zweryfikowania liczby członków danego Związku, wpłaconych składek członkowskich na rzecz danego Związku oraz składek członkowskich wpłacanych przez Związek na rzecz PFHBiPM.
  2. Zobowiązuje się Prezydium Zarządu do przeprowadzenia lustracji na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno- zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 27, poz. 132 ze zm.) .

§ 3.

Po przeprowadzeniu lustracji Zarząd ustali liczbę delegatów reprezentujących dany Związek i wyznaczy termin odbycia Walnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Zarządu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przyjęciu opisanej powyżej uchwały, Leszek Hądzlik – Prezydent PFHBiPM poinformował zgromadzonych, ze w najbliższym czasie zainicjowane zostanie rozpoczęcie prac nad utworzeniem specjalnej komisji której zadaniem będzie przeprowadzenie lustracji w Związkach Hodowców tworzących Federację, oraz przygotowanie wszystkich założeń tego procesu. Jednocześnie prezydent Hądzlik zapewnił, ze wszystkie te działania podejmowane zostaną w sposób zapewniający pełną transparentność.

Nadchodzące wydarzenia