595 zł na krowę za dobrostan

Tekst: Radosław Iwański

Mimo tego, że Plan Strategiczny dla przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej jest w fazie negocjacji, trwają pierwsze przymiarki dotyczące stawek płatności dobrostanowych, które będą obowiązywały po 2023 r. Obecna propozycja płatności na krowę przedłożona przez resort rolnictwa w ekoschemiacie dobrostan zwierząt wynosi 595 zł.

Jednym z głównych obszarów, nad którymi w szczególności prowadzone są prace jest właśnie dobrostan zwierząt, jako jeden z potencjalnych ekoschematów, który będzie funkcjonował od 2023 r. W tym ekoschemacie wsparcie rolnikom udzielane będzie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki.

Jedno z tych zobowiązań ma dotyczyć zapewnienia krowom mlecznym utrzymywanym grupowo zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w budynkach względem wymaganej powierzchni.

Za takie polepszenie dobrostanu hodowcy bydła i producenci mleka mieliby otrzymywać 595 zł na krowę mleczną.  

Resort rolnictwa proponuje także degresywność tych płatności, czyli uzależnienie ich wysokości od ilości krów utrzymywanych w gospodarstwie. Do 100 sztuk – płatność wyniosłaby 100%, od 101 do 150 sztuk – 75%, a powyżej 150 sztuk – 50%.

Do 15 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju. Ministerstwo rolnictwa otrzymało ponad 3 i pół tysiąca wniosków, propozycji i postulatów, z których najwięcej zgłosiły osoby fizyczne, czyli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.

Opinie, uwagi oraz wyniki wszystkich konsultacji, również tych na poziomie UE, będą podstawą do przygotowania finalnego projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. MRiRW podało, że gotowy projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Komitet Monitorujący realizację Planu, we wrześniu 2021 roku. Następnie zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów i ostatecznie trafi do akceptacji Komisji Europejskiej. Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia KE to listopad 2021 roku. Natomiast zakończenie procesu negocjacyjnego resort rolnictwa przewiduje w maju 2022 roku.

Wiadomo też, że dopiero druga wersja Planu Strategicznego, po zawarciu w nim uwzględnionych uwag i propozycji, będzie uzupełniona o środki finansowe i propozycje stawek płatności.

Urzędnicy ministerstwa rolnictwa proponują, żeby rolnicy w ramach tego ekoschematu podejmowali zobowiązania na jeden rok.

Nadchodzące wydarzenia