ARiMR: wydłużono termin składania wniosków …

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużył do 26 marca 2021 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu: „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych, a przypadku młodych rolników także kiszonek. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:
* 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
* 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Agencja informuje, że pomoc jest przyznawana i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. O pomoc może ubiegać się rolnik, będący właścicielem w gospodarstwa, w którym prowadzi się  chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. W terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl  

Wypełnione wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, w następujący sposób:

* poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn we właściwym oddziale regionalnym czy biurze powiatowym ARiMR, lub

* w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP, lub

* przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Warto przypomnieć, że szczelne zbiorki do przechowywania płynnych nawozów naturalnych są już wymagane. Od 31 grudnia 2024 roku przechowanie stałych nawozów naturalnych będzie możliwe tylko w miejscach nieprzepuszczalnych, czyli na szczelnych płytach obornikowych. 

Nadchodzące wydarzenia