Dolnośląska elita

Doroczne spotkanie z hodowcami bydła mlecznego z województwa dolnośląskiego, podsumowujące wyniki oceny wartości użytkowej za rok 2017, odbyło się 14 marca w Jaworze i, podobnie jak pozostałe spotkania zorganizowane na terenie RO Poznań, miało nową multimedialną oprawę.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Nozdryn-Płotnicki, PFHBiPM Warszawa, Region Oceny Poznań, oddział w Opolu

Prezes Regionalnego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka we Wrocławiu Leszek Wojciechowski i zootechniczka oceny z woj. dolnośląskiego Bożena Łukasiewicz, nagrodzona Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM

W spotkaniu wzięli udział liczni hodowcy, współpracujące z nimi firmy oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. przedstawiciel nauki prof. Marian Kuczaj z Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes Spółdzielni Mleczarskiej KaMos Kamienna Góra Jerzy Lelito. Spotkanie rozpoczął prezes Regionalnego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka we Wrocławiu Leszek Wojciechowski, który przywitał przybyłych gości oraz przedstawił hodowcom informacje dotyczące działalności Związku i Polskiej Federacji. Następnie wspólnie z dyrektorem RO Poznań Mariuszem Chrobotem wręczyli Złotą Honorową Odznakę PFHBiPM pani Bożenie Łukasiewicz – zootechniczce z wieloletnim stażem pracy w ocenie.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaworze Adam Ćwik przedstawił zasady przystąpienia do dobrowolnego programu zwalczania groźnych i powodujących duże straty ekonomiczne chorób IBR/IPV oraz BVD-MD oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w programie. Następnie goście wysłuchali pracownika Działu Hodowli PFHBiPM Grażyny Jendrysiak-Lipietty, która omówiła m.in. genotypowanie jałówek oraz przypomniała o ustawowym obowiązku zaopatrywania w świadectwo rodowodowe każdego zwierzęcia hodowlanego przed wprowadzeniem do obrotu. W czasie przerwy uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z porad pracowników Federacji dotyczących programu do zarządzania hodowlą i chowem bydła Stado OnLine oraz doradztwa żywieniowego i ogólnego. Mogli też bezpłatnie zbadać próbkę paszy i zapoznać się z pracą laboratorium paszowego.

W drugiej części spotkania królował tylko jeden temat: podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2017. Po raz kolejny hodowcy z Dolnego Śląska uzyskali jedne z najlepszych wyników w kraju. Mimo że jest ich niewielu, potwierdzili, że stanowią hodowlaną elitę. Województwo dolnośląskie uzyskało, jako jedno z czterech województw, średnią wydajność kg mleka od krów ocenianych powyżej 9000 kg i uplasowało się na czwartej pozycji, z wynikiem 9001 kg mleka, co stanowi wzrost wydajności w porównaniu do poprzedniego roku o 340 kg. Przeciętna wielkość stada ocenianego była druga co do wielkości w kraju i wyniosła 86,3 sztuki. Cieszy też fakt, że przeciętna wydajność życiowa krów ubyłych w 2017 roku, która wyniosła 26 517 kg mleka, i procent krów objętych oceną wartości użytkowej w stosunku do pogłowia krów mlecznych ogółem, który wyniósł 64,85%, były najwyższe w Polsce. To świadczy o tym, że dolnośląscy hodowcy doceniają znaczenie wyników z oceny w zarządzaniu stadem i produkcji mleka oraz potrafią skutecznie wykorzystać je w codziennej praktyce. Należy też podkreślić, że zdecydowana większość hodowców wyraża zgodę na rejestrację mleka skupowego, dzięki czemu mamy następne narzędzie do weryfikacji szacowanej m.in. na podstawie oceny wydajności krów.

Hodowcy wyróżnieni certyfikatami za krowy, które uzyskały 100 000 kg wydajności życiowej

Ostatnim, najbardziej oczekiwanym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień hodowcom, którzy uzyskali najlepsze wyniki za ubiegły rok. Wręczono puchary za najwyższe wydajności kg mleka w stadach w sześciu kategoriach wielkości obór oraz certyfikaty wydajności życiowej dla właścicieli krów, których ta wydajność przekroczyła 100 000 kg mleka. Dodatkowo przyznano puchar dla krowy, która uzyskała najwyższą wydajność mleka w laktacji 305-dniowej w RO Poznań. Była to krowa o imieniu Bela 2, należąca do OHZ Kamieniec Ząbkowicki, która w drugiej laktacji uzyskała wydajność 20 804 kg! Gratulujemy wszystkim hodowcom uzyskanych wyników i życzymy, żeby przełożyły się one na jak największy sukces ekonomiczny gospodarstw.

Nadchodzące wydarzenia