Jak ściągnąć wyniki doju z robota? Moduł „Mleko” w programie SOL

W programie SOL istnieje możliwość wczytywania wyników doju z plików, które są generowane przez programy dostarczane razem z robotami, halami udojowymi lub dojarkami posiadającymi mierniki ilości pozyskanego mleka. Jeżeli dysponujesz takim programem, możesz pobrać z niego plik zawierający wyniki doju z określonego dnia.

tekst: Izabela Jannasz

Dwa niezbędne kroki
Zanim zaczniemy doczytywać wyniki codziennych udojów, musimy wykonać następujące czynności: pobrać taki raport z programu sprzężonego z robotem/halą i na jego podstawie utworzyć schemat importu danych. Jest to czynność jednorazowa, jeśli za każdym razem posługujemy się raportem o tej samej strukturze (chodzi o jednakowy układ kolumn). Jeżeli przygotujemy taki schemat, to doczytywanie wyników nie zajmie więcej niż dwie minuty dziennie.
Do programu Stado OnLine można wczytać pliki w formacie XLS oraz CSV. Taki plik musi zawierać: datę doju, numer identyfikacyjny krowy (numer kolczykowy lub oborowy) oraz ilość udojonego mleka. Jeżeli w raporcie będzie brakowało któregoś z tych elementów, to doczytanie wyników do programu się nie powiedzie.

Jeżeli w gospodarstwie mamy różne urządzenia udojowe (np. część krów jest dojona za pomocą robota, a część w hali), to pliki z programów obsługujących te urządzenia będą się różnić. Dlatego ważne jest w takim przypadku utworzenie dwóch schematów – jednego dla hali, drugiego dla robota.

sol
Fot. 1. Schemat doczytania mleka w programie SOL

Schemat pliku danych
Schemat pliku danych tworzymy na podstawie pliku z programu obsługującego system doju zainstalowanego w Twojej oborze. Plik ten musi być zapisany w pamięci urządzenia, z którego będziesz uruchamiać SOL-a. Należy wejść do zakładki „Mleko” w bocznym menu, a następnie wybrać opcję „Import” » „Schematy plików danych”. Tutaj są zapisywane wszystkie schematy importu danych z wynikami doju. W celu utworzenia schematu klikamy na przycisk „Nowy schemat”. Wyświetli się okienko, w którym należy wskazać plik z raportem. Po wybraniu odpowiedniego pliku w okienku wyświetli się podgląd pliku z wynikami. Jeśli wszystko się zgadza, należy kliknąć przycisk „Wczytaj”. W tworzeniu schematu chodzi o to, aby wskazać, jaki rodzaj danych znajduje się w poszczególnych kolumnach (np. w którym numerze kolumny znajduje się data doju). Po poprawnym wczytaniu pliku pojawi się docelowy schemat doczytania mleka z polami do wypełnienia (fot.  1).

Etapy tworzenia schematu

 1. W pole „Nazwa schematu” wpisujemy nazwę, np. „Schemat robot”.
 2. Jeżeli plik z wynikami jest w formacie CSV, to umieszczone w nim dane będą oddzielone średnikami, przecinkami lub tabulatorami. Sprawdzamy rozszerzenie pliku, który jest generowany przez program z systemu udojowego, i jeśli jest to CSV, to sprawdzamy, jakie znaki oddzielają dane, a następnie klikamy na odpowiednią opcję (podświetli się na zielono). Jeżeli plik ma format XLS i dane są podzielone na kolumny, to pole pozostawiamy bez zmian.
 3. Teraz wybieramy pierwszy wiersz danych – sprawdzamy, który w kolejności wiersz (licząc od góry dokumentu) zawiera dane z doju. Może się zdarzyć, że np. pięć pierwszych wierszy zawiera opis hali lub inne parametry, a wyniki i numery krów zaczynają się dopiero od szóstego wiersza. Wskazujemy numer pierwszego wiersza, w którym pojawiły się numer kolczykowy, data doju i wydajność z doju.
 4. Opcjonalnie możemy dodać opis – jest to pomocne, zwłaszcza gdy mamy różne urządzenia udojowe wymagające utworzenia osobnych schematów danych.
 5. Możemy ustawić dostęp – jeżeli wybierzemy „publiczny”, to schemat będą mogli oglądać wszyscy użytkownicy gospodarstwa, natomiast w przypadku zaznaczenia opcji „prywatny” schemat będzie dostępny wyłącznie dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
 6. Kolejnym etapem jest ustalenie szczegółów dotyczących formatu daty. Sprawdzamy, jaki format jest w podglądzie pliku – jaki znak oddziela poszczególne elementy daty (np. miesiąc od dnia) oraz w jakim zapisie widnieje data (np. DD-MM-RRRR albo DD-MM-RR).
  Ostatnim etapem (pole „Data doju”) jest wskazanie numeru kolumny, w której znajduje się data doju. Po wybraniu tejże na podglądzie pliku kolumna zostanie podpisana niebieską czcionką „Data doju” (fot. 2).
 7. Teraz wybieramy, który numer krowy będzie identyfikatorem – oborowy czy kolczykowy. Zaznaczamy odpowiednią opcję, a następnie wskazujemy numer kolumny, w której znajduje się ten identyfikator (kolczyk lub numer oborowy).
 8. Ostatnim etapem jest wskazanie kolumny, w której znajdują się wydajności. Opcjonalnie możemy podać numer kolumny, w której wpisane są godzina doju i jego długość.
 9. Na koniec klikamy przycisk „Zapisz”.
Fot. 2. Gotowy wykaz, powstały na podstawie schematu doczytania mleka w SOL

Schemat gotowy, co dalej?
Jeżeli został utworzony schemat pliku danych, to można przystąpić do wczytywania codziennych wyników. Sama procedura jest prosta i szybka. Po pierwsze, potrzebny jest nam plik wygenerowany przez program połączony z dojarnią. Musimy pamiętać, żeby codziennie pobierać z tego programu dokładnie taki sam plik (o takiej samej strukturze – kolejności kolumn).

Aby doczytać wyniki, wchodzimy do zakładki „Mleko” / „Import” / „Importuj dane z pliku”. W pierwszym polu wskazujemy wcześniej utworzony schemat danych, który pozwoli dopasować wyniki doju do numeru krowy. Następnie za pomocą tego przycisku wybieramy plik z wynikami doju. Klikamy przycisk „Importuj doje”. Wyświetli się podsumowanie doczytywania wyników – można sprawdzić, czy wszystkie doje zostaną zapisane poprawnie. Może się zdarzyć, że wystąpią błędy – w takich wypadkach polecamy skontaktować się z SOL-asystentem, który pomoże znaleźć rozwiązanie.

Wykaz z wynikami dojów
Jest to lista wszystkich zarejestrowanych w gospodarstwie dojów (zakładka „Mleko” / „Wykazy” / „Wyniki dojów”). Listę możemy przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się nad wykazem, np. możemy wybrać doje z określonego przedziału czasowego lub z określonej lokalizacji w gospodarstwie.

Z tego poziomu możemy również usuwać wyniki dojów – w tym celu należy odnaleźć je na liście (np. można wyszukać numer krowy, której doje chcemy usunąć). Wystarczy zaznaczyć doje za pomocą check boxu (zielona strzałka, fot. 3) na liście i kliknąć przycisk „Usuń doje” (czerwona strzałka, fot. 3).

Fot. 3. Wykaz z wynikami wczytanych dojów w programie SOL

Wykaz „Mleko 7 dni”
Jest to wykaz, który przedstawia produkcję mleka w ostatnich siedmiu dniach z uwzględnieniem wahań w wydajności (spadek lub wzrost), przy czym użytkownik może wybrać sposób prezentacji różnicy – w kilogramach lub wartościach procentowych. Można wybrać sposób obliczania wahań – w stosunku do poprzedniego dnia lub średniej z trzech ostatnich dni (w tym celu należy zmienić ustawienia).

Wykaz zadziała, jeżeli do programu doczytano wyniki z minimum czterech ostatnich dni lub jeżeli zaznaczymy „Uwzględnij dzisiejszy dzień” – z trzech ostatnich dni. Wahania w wydajności zostaną podświetlone na czerwono. Wykaz obejmuje maksymalnie siedem ostatnich dni i prezentuje spadki lub wzrost wydajności w tym przedziale czasu.

Analizy udojów dobowych – stan i trend
W „Analizie stanu udojów” dobowych można przeglądać wyniki udojów pogrupowane według stadium laktacji, lokalizacji, grupy technologicznej lub numeru laktacji. Program wyświetli następujące dane: ile dni obejmuje zestawienie, ile krów było w danej grupie, liczbę udojów w grupie, średnią wydajność mleczną oraz sumę mleka udojonego przez określony czas w tej grupie.

Kliknięcie na poszczególną grupę w drugiej części zestawienia sprawi, że lista krów, znajdująca się na dole strony, zostanie odfiltrowana, np. klikamy na grupę „1–30 dzień laktacji”, dzięki czemu na liście są tylko krowy w tej fazie laktacji.

Analiza trendu udojów dobowych pozwala prześledzić średnie wartości produkcji mleka na krowę w zadanym okresie, liczbę dojonych krów, wykres zmiany ilości udojonego mleka. Analizę można przeglądać w odniesieniu do konkretnej grupy – lokalizacji, grupy technologicznej lub znacznika.

Dane są przedstawione na wykresie, na którym można wybrać parametr (średnia mleka na krowę, suma mleka w danym dniu, liczba krów lub liczba udojów na krowę).
Pod wykresem znajduje się tabela, w której każdy wiersz to jeden dzień. Można zobaczyć, jaka była średnia ilość mleka udojonego w tym dniu, jego suma, liczba krów oraz liczba dojów.
Standardowo do zestawienia dołączona jest wyszukiwarka, która pozwala np. stworzyć wykres i tabelę dla określonej grupy technologicznej lub numeru obory FedInfo – dzięki temu możliwe jest porównywanie wydajności z poszczególnych grup.

Zakładka „Mleko” w Karcie Jałówki‑Krowy
W karcie krowy można przeglądać historię wczytywanych udojów na przejrzystych wykresach kropkowych. Zawsze gdy wystąpi nagły spadek lub wzrost wydajności, zostanie to zaznaczone czerwonym kolorem. Dodatkowo z poziomu zakładki można zarejestrować doje dla tej krowy. W tym celu należy kliknąć przycisk „Dodaj udój dobowy”. Wyświetli się prosta formatka, w której wymagane jest podanie daty i kilogramów mleka (godzina i długość doju są opcjonalne).

SOL a inne systemy
Innowacyjne programy do zarządzania stadem bydła mlecznego nierzadko oferują wiele dodatków czy też modułów do wersji bazowej systemu, których połączenie z tym systemem jest stosunkowo proste, bo wszystkie te programy wykonane są przez jeden zespół twórców. W programie SOL na razie istnieje jedna droga do komunikacji pomiędzy systemami zawierającymi własne mierniki pomiaru ilości udojonego mleka, i działa ona na razie jednokierunkowo. Pracujemy nad tym, by mało uczęszczaną wąską drogę zmienić w autostradę do wymiany danych pomiędzy systemami. 

Fot. 4. Warunki wyszukiwania analizy stanu udoju dobowego

Nadchodzące wydarzenia