Alerty w programie SOL

Ideą korzystania z aplikacji komputerowych jest m.in. to, aby pamiętały za nas rzeczy, o których zwykle zapominamy lub których liczba jest tak duża, że nie sposób przypilnować wszystkiego. Dlatego żaden tego typu program nie może obejść się bez alarmów, zwracających uwagę użytkownika na najważniejsze kwestie – i tak jest również w programie SOL.

tekst: Joanna Kwaśniewska

W tekście będzie wielokrotnie mowa o systemie Symlek – czyli bazie danych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Gromadzone są tam dane pozyskane w trakcie próbnych dojów oraz dane o zabiegach unasieniania. Te drugie mogą być rejestrowane przez inseminatorów (w tym hodowców wykonujących zabiegi samodzielnie) lub przez firmy inseminacyjne.

Wszystkie alarmy wyświetlają się na pulpicie (rys. 1) oraz w karcie zwierzęcia (rys. 2).

Rysunek 1

Błędne cielności

Jest to ostatnio wprowadzony raport, bardzo pomagający w pilnowaniu kwestii pochodzenia cieląt, które mają się urodzić w gospodarstwie. W przypadku każdej samicy, która ma wpisaną cielność, a od daty jej zacielenia minęło ponad 150 dni, program sprawdza, czy pokrycie wskazane jako skuteczne zostało zarejestrowane w Symleku. Jak jest oznaczone pokrycie zarejestrowane w naszym systemie? W kolumnie „Status”, w karcie zwierzęcia, zakładce „Rozród” może się pojawić jedna z dwóch opcji, która mówi o tym, czy pokrycie dotarło do systemu, czy nie. Status „WLA” (własne) pojawia się zawsze, gdy użytkownik zapisze pokrycie w programie SOL – jest to rodzaj notatki do jego wiadomości. Taki status będzie miało pokrycie do momentu, kiedy inseminator wykonujący zabiegi w gospodarstwie nie zarejestruje go w Symleku. Wtedy pokrycie otrzymuje status potwierdzone („PTW”). Istnieje jeszcze jeden status, który jest nadawany wtedy, gdy użytkownik nie wpisuje pokryć do programu SOL, ale czeka, aż zostaną doczytane z systemu Symlek. Takie zabiegi będą miały status „SYM”. Podsumowując: alarm pojawi się, gdy w karcie krowy lub jałówki, która ma pozytywny wynik badania na cielność, znajdą się pokrycia ze statusem „WLA”. Alarm zniknie wtedy, gdy inseminator lub firma inseminacyjna wprowadzą do naszego systemu dane o zabiegu.

Błędne pokrycia

Kolejny ważny alert, ostrzegający o problemach związanych z poprawną rejestracją pokryć, to raport „Błędne pokrycia”. Dotyczy on tych hodowców, którzy aktywnie korzystają z modułu Inseminator. Jeżeli użytkownik wpisze do programu dane o wykonanym zabiegu inseminacyjnym, to sprawdzanie jest wykonywane dwuetapowo: w pierwszej kolejności program sprawdza kompletność danych – i tu możliwe jest np. zapisanie pokrycia bez podania numeru buhaja. Taki zabieg nie będzie przesłany dalej, zatrzymuje się na pierwszej kontroli poprawności, więc zostaje wyświetlony alert o konieczności dostarczenia brakujących informacji. Jeżeli wszystkie pola zostały uzupełnione, to program SOL raz dziennie zbiorczo wysyła do systemu Symlek zestaw zabiegów zarejestrowanych tego dnia – tam następuje drugie sprawdzenie, np. czy buhaj występuje w systemie lub czy samica nie ma zarejestrowanego haremu, który obejmowałby podaną datę pokrycia. W przypadku, gdy program wykryje jakiś błąd, pokrycie nie zostaje zarejestrowane w systemie, a w SOL-u wyświetla się alarm. Zawsze przy alarmie są podane wszelkie informacje, w tym najważniejsza – przyczyna błędu. Kwestia pokryć jest bardzo istotna z punktu widzenia pochodzenia cieląt rodzących się z zabiegów inseminacyjnych, dlatego niezwykle ważne jest odpowiednio wczesne reagowanie na wszelkie nieścisłości. Alarmy znikają, gdy zostaną podane brakujące dane lub wyjaśnione niezgodności w Symleku.

Korekty z OWUB do decyzji

Pod tą nazwą kryje się wszystko, co roboczo nazywamy synchronizacjami pomiędzy SOL-em a Symlekiem. Baza Federacji zasila program SOL danymi. Istnieje stały przepływ między nimi – użytkownik wpisuje do programu zdarzenia, które potem pobiera zootechnik, przygotowując próbny dój. Te dane trafiają z telefonu zootechnika do systemu Symlek, a stamtąd do programu – tym sposobem wcześniej wprowadzone zdarzenia potwierdzają się (świadczy o tym symbol zamkniętej kłódki przy danych np. o wycieleniach – oznacza to, że zdarzenie jest zapisane w naszej głównej bazie i można je uznać za „oficjalne” – od daty wycielenia są naliczane chociażby wydajności laktacyjne). Może się zdarzyć, że w SOL-u została wprowadzona błędna data wycielenia i później, w trakcie próbnego doju, hodowca poda zootechnikowi poprawną datę, a ten zapisze to w smartfonie – skoryguje dane pochodzące z programu i takie wyśle do systemu Symlek. W związku z tym, po przetworzeniu próbnego doju, w SOL-u pojawi się alarm o niezgodności. W takiej sytuacji hodowca może zdecydować, którą datę (czy każdą inną informację) uznaje za prawdziwą. Ma do wyboru akceptację – czyli przyjęcie wersji, która nadeszła z systemu Symlek, lub reklamację – czyli przyjęcie wersji, którą wprowadził pierwotnie do programu SOL. Tego typu działania dotyczą nie tylko wycieleń, ale także innych zdarzeń, takich jak ubycia czy zasuszenia. Domyślnie każde gospodarstwo ma ustawione automatyczne doczytywanie – przyjęliśmy zasadę, że nadrzędne są dane, które trafiły za pośrednictwem zootechnika oceny do systemu Symlek, i według niej są poprawiane zdarzenia w programie SOL. Alarm znika, gdy użytkownik podejmuje decyzję o tym, co zrobić z konkretną niezgodnością. Bardzo istotne jest, aby w miarę na bieżąco sprawdzać te alerty, ponieważ kwestia nieobsłużonych synchronizacji może być przyczyną niespodziewanych błędów.

Zgłoszenia do IRZ

Alarmy będą pojawiały się wyłącznie wtedy, gdy użytkownik korzysta z modułu „Zgłoszenia do ARiMR”. Są to w zasadzie przypomnienia o konieczności wysłania formularza do IRZ Plus ze względu na zbliżający się termin, do którego hodowca ma obowiązek poinformować ARiMR o urodzeniu zwierząt czy przemieszczeniach. Poza tym wyświetlane są także przypomnienia o zgłoszeniach przeterminowanych – na żółtym prostokącie, który pojawi się na pulpicie, obok informacji, że mamy zgłoszenia do wysłania lub przeterminowane, pojawi się liczba zgłoszeń czekających w kolejce do wysłania. Po kliknięciu na ten prostokąt zostanie wyświetlony „Rejestr zgłoszeń do ARiMR”. Alarmy znikną wtedy, gdy hodowca wyśle zgłoszenia do IRZ Plus i będą one miały status „wysłane” lub zadecyduje, że danego zgłoszenia nie chce przekazywać.

Przesłano ci zwierzęta

Ten prostokąt pojawia się na pulpicie zawsze, gdy program SOL jest otwierany przez hodowcę po raz pierwszy – w tym miejscu znajduje się lista jałówek i buhajków, które należą do gospodarstwa według systemu Symlek, co nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością – często ubycia jałówek czy tym bardziej buhajków nie są zgłaszane na próbnym doju (zresztą w przypadku buhajków nie ma obowiązku ich podawania do systemu – z punktu widzenia prowadzenia oceny użytkowości nie są one istotne, natomiast jak najbardziej można je wprowadzać do programu). Ponadto alarm ten wyświetli się w sytuacji, gdy inny hodowca korzystający z programu SOL sprzeda nam zwierzę i prześle informację o tym za pomocą programu lub gdy informacja o przybyciu zwierzęcia do danego stada zostanie przekazana z systemu Symlek. Użytkownik może zadecydować, czy przyjąć zwierzę, czy nie – jeżeli się na to zdecyduje, to w programie zostanie utworzona karta takiego zwierzęcia. Alarm znika w momencie przyjęcia lub odrzucenia zwierząt prezentowanych na tej liście.

Prace na dziś

Jest to część alarmów z Kalendarza programu SOL – główna ich część znajduje się na pulpicie, po lewej stronie, w postaci zielonych prostokątów z liczbą planowanych czynności. Prace na dziś to z kolei lista wszystkich czynności, których planowana data wykonania wypada właśnie na aktualny dzień (te są oznaczone jako „Pilne”), a w części „Pozostałe” są te, których planowany czasowy zakres wykonania obejmuje aktualną datę. Alerty znikają, gdy zostanie potwierdzone wykonanie pracy lub gdy minie termin jej wykonania.

Karencje

Każdy użytkownik, który ma uruchomiony moduł Zdrowie i zapisuje podanie zwierzętom leków powodujących czasową karencję na mleko lub mięso, widzi na pulpicie czerwone prostokąty z informacją, ile zwierząt w danym dniu zaczęło lub kończy karencję („Karencja – zmiany”) albo jest w okresie karencji na mleko („Karencja – mleko”) lub mięso („Karencja – mięso”). Na liście znajdują się zakresy dat, w których zwierzę będzie objęte karencją. Alerty znikają wtedy, gdy w stadzie nie ma żadnych zwierząt, którym zapisano w SOL-u podanie tego typu leków.

Nowe wiadomości

Jest to nie mniej ważny alarm, ponieważ informuje o takich rzeczach, jak np. prośba z innego gospodarstwa o ubycie sprzedanego zwierzęcia (kiedy sprzedajemy zwierzę hodowcy, który też korzysta z programu, możemy wskazać jego gospodarstwo jako miejsce ubycia i w ten sposób „przesłać” je do jego gospodarstwa SOL). Innym przykładem jest informacja o liczbie nieuzupełnionych kart cieląt (po zapisaniu wycielenia można odłożyć wpisanie numeru kolczykowego zwierzęcia – jeżeli są w programie takie zaległości, to program o tym przypomina). Tutaj również trafia powiadomienie o doczytaniu danych z próbnego doju lub wyników testów PAG. Za pomocą tego kanału wysyłamy inne wiadomości dotyczące bieżącego działania programu (informowaliśmy chociażby o skróceniu czasu na rejestrację pokrycia), dlatego warto tam zaglądać. Jeżeli nie chcemy, aby alert się wyświetlał, należy oznaczyć wiadomości jako przeczytane lub je usunąć.

Rysunek 2.

Karta zwierzęcia

Jeżeli alarm dotyczy bezpośrednio konkretnego zwierzęcia, to w jego karcie, na głównej stronie w prawym górnym rogu, w sekcji „Uwagi” znajdzie się lista powiadomień (rys. 2). 

Nadchodzące wydarzenia