Jednogłośna Warmia i Mazury

Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego odbył się 28 lutego 2024 roku w podolsztyńskim Zalesiu.

> W-MZHBM w Olsztynie z/s w Dorotowie

Prezes związku i jednocześnie wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz powitał delegatów i gości, wśród których byli m.in. Piotr Doligalski, wiceprezydent PFHBiPM, oraz Marek Kuźniewski, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Prezes Steckiewicz przedstawił delegatom bieżące wyzwania stojące zarówno przed kierowanym przez niego związkiem, jak i przed całą branżą mleczarską. W dalszej części zjazdu przedstawiono wyniki oceny wartości użytkowej bydła za rok 2023, a także oddano głos przybyłym do Zalesia hodowcom. Bardzo ważnym punktem obrad były sprawozdania, które przedłożyły delegatom organy zarządzające WMZHBM: Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, prezesi warmińsko-mazurskich kół terenowych hodowców oraz finalnie zarząd związku. W dyskusji głos zabrali m.in. członkowie zarządu Konrad Krupiński i Andrzej Kurzątkowski. Należy mocno podkreślić, że wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i nie zgłaszano do nich żadnych zastrzeżeń! Identycznie było z absolutorium dla dalszych działań zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, którego również udzielono jednomyślnie. Zjazd zakończył się wręczeniem pamiątkowych podziękowań dla hodowców, którzy przeszli na emeryturę lub przekazali gospodarstwo następcom. 

Nadchodzące wydarzenia