Naprzeciw oczekiwaniom hodowców

29 listopada bieżącego roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dyskutowano przede wszystkim o aktualnych sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji. Dotyczyły one modyfikacji opłat za świadczone przez Federację usługi, wprowadzenia zmian w Wystawowym Regulaminie Etycznym oraz rabatu dla hodowców.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Listopadowe posiedzenie było pierwszym od dłuższego czasu, które odbyło się w normalnym trybie, a nie online. Podczas spotkania zachowane zostały wszystkie zalecenia związane z obostrzeniami epidemicznymi.

W obradach uczestniczyło 26 członków Zarządu. Poprowadził je prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, przy wsparciu wiceprezydenta PFHBiPM Andrzeja Steckiewicza, dyrektora PFHBiPM Stanisława Kautza oraz sekretarza Zarządu PFHBiPM Dariusza Piątka. Obecni byli także zastępcy dyrektora – Mieczysław Klupczyński i Ewa Kłębukowska, dyrektor ds. oceny Elżbieta Matuszewska, dyrektor ds. hodowli Agnieszka Nowosielska i dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM Sebastian Mucha. Obrady koncentrowały się wokół czterech głównych tematów dotyczących bieżących spraw Federacji. Po ich omówieniu zaprezentowano zagadnienia, nad którymi obecnie pracuje organizacja, i plany na najbliższą przyszłość.

Pierwszym z tematów była zmiana uchwały nr 6/2019 Zarządu Polskiej Federacji z 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone przez Federację usługi. Zmiany dotyczą opłat za usługi wykonywane przez laboratoria PFHBiPM, doradcze usługi z zakresu profilaktyki mastitis w stadach bydła mlecznego będących pod oceną i podstawowe usługi hodowlane oraz stawek za usługi oferowane przez Laboratorium Genetyki Bydła. Doradztwo somatyczne przez cały 2021 rok prowadzone było nieodpłatnie i ten swoisty okres testowy potwierdził, że jego obecność w ofercie PFHBiPM jest niezbędna, a odpowiadający za nie doradcy są merytorycznie i organizacyjnie przygotowani do świadczenia odpłatnych usług w tym zakresie.

Zmiany wysokości opłat za usługi świadczone przez laboratoria PFHBiPM podyktowane są tym, że wykonują one badania diagnostyczne dla stad będących pod oceną wartości użytkowej (poza próbnymi dojami) oraz dla stad niekorzystających z oceny. Analiza wykazała, że oferta skierowana dla tych ostatnich podmiotów znacząco wpływa na podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji współpracy w zakresie oceny wartości użytkowej i podwyżka cen dla tej grupy może być stymulatorem do wejścia takich hodowli pod ocenę.

Zdecydowano o likwidacji przez laboratoria paszowe osobnego cennika dla tzw. podmiotów trzecich prowadzących doradztwo w oborach ocenianych. Ma to ograniczyć pomoc dla konkurencji, gdyż podstawowym celem laboratorium paszowego jest wspieranie doradztwa żywieniowego PFHBiPM, a nie innych firm świadczących podobne usługi. Zaproponowano także zmiany dotyczące usług z zakresu hodowli, tj. wpisu do ksiąg i kwalifikacji buhajków, po których usługa będzie dostępna w dwóch opcjach: przeglądu baz wizyty (gdy dostępny jest certyfikat potwierdzający pochodzenie) i z wizytą (zawiera koszt badania DNA buhajka, nie zawiera kosztu takiego badania dla matki buhajka).

Podwyższona została opłata za wprowadzanego do obrotu w Polsce żywego buhaja lub wprowadzenie nasienia buhaja z importu, co wynika z czasochłonności sprawdzenia świadectw zootechnicznych dostarczonych przez wnioskodawcę oraz konieczności zgromadzenia prawidłowych dokumentów.

Rozbiciu uległy płatności za badanie laboratoryjne markerów genetycznych, które po zmianach podzielone zostały na trzy oddzielne taryfy.

  1. Badanie markerów genetycznych (genotypowanie),
  2. Badanie markerów genetycznych (genotypowanie) i kontrola pochodzenia lub/i oznaczenie szczególnych cech genetycznych metodą analizy polimorfizmu SNP,
  3. Oszacowanie genomowej wartości hodowlanej samic.

Głównym powodem takiego podziału jest odejście od szacowania genomowej wartości hodowlanej dla sztuk z wykluczonym pochodzeniem. Pełna lista zmian w cenniku niebawem zostanie opublikowana na stronie
www.pfhb.pl.

Kolejnym zagadnieniem, którym zajął się Zarząd podczas posiedzenia, było udzielenie w dniach 1–31 grudnia 2021 roku rabatu w wysokości 30% stawki jednorazowej w wariancie podstawowym dla hodowców korzystających z usług w pakietach OCENA oraz HODOWLA i OCENA. Wprowadzenie takiego wsparcia przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka stało się możliwe na podstawie przeprowadzonych analiz i kalkulacji wyników finansowych za świadczone usługi. Podobne działanie zostało przeprowadzone w ubiegłym roku i spotkało się z ogromną aprobatą hodowców.

Trzecim tematem, który poruszono podczas listopadowego posiedzenia Zarządu, był Wystawowy Regulamin Etyczny, obowiązujący na wystawach organizowanych przez PFHBiPM, który na mocy decyzji Zarządu przyjął nazwę „Wystawowy Regulamin Etyczny obowiązujący na wystawach organizowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wystawach o zasięgu krajowym, gdzie nadzór nad ekspozycją zwierząt sprawuje PFHBiPM”. W jego treści wprowadzono także nowy zapis, dzięki któremu przepełnienie wymienia, stwierdzone badaniem ultrasonograficznym, zaliczone zostało do zasad niedozwolonej praktyki podczas przygotowywania zwierząt na wystawach. Wprowadzono również punkty informujące, że organizator powołuje, w celu nadzorowania na wystawie przestrzegania zasad Wystawowego Regulaminu Etycznego, trzyosobową Komisję Regulaminową w składzie: przedstawiciel związku hodowców, lekarz weterynarii oraz osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie przyznane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Członkowie Komisji Regulaminowej powinni przebywać przy ringu podczas oceny konkursowej i być dostępni na terenie wystawy przez cały czas jej trwania. Mogą również wykonać badanie ultrasonograficzne wymienia, aby określić stopień jego wypełnienia oraz obecność ciał i substancji obcych. Działania takie pozwolą na zachowanie dobrostanu zwierząt i uczciwej konkurencji oraz wpłyną na wizerunek PFHBiPM jako organizatora wystaw dbającego o jak najbardziej naturalne zaprezentowanie zwierząt na pokazie.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o przyznaniu Złotej Honorowej Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka osobom wytypowanym przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego, Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Koszalinie, Szczeciński Związek Hodowców Bydła, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła.

Zarząd PFHBiPM postanowił, że z dniem 1 stycznia 2022 roku Federacja przystąpi do związku stowarzyszeń Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, a także podjął decyzję o definitywnym zamknięciu programu hodowlanego dla rasy szwedzkiej czerwonej (SR), gdyż na przestrzeni lat obserwuje się ciągły spadek liczby samic tej rasy wpisanych do ksiąg hodowlanych.

Podczas prezentacji przygotowanych przez działy księgowości, oceny i hodowli PFHBiPM członkowie Zarządu mogli zapoznać się z aktualną sytuacją finansową, prowadzonymi pracami, planami na przyszłość oraz z osiągnięciami firmy w mijającym roku. 

Nadchodzące wydarzenia