Poznaj choroby racic z ICAR Atlasem

Schorzenia racic są jedną z głównych przyczyn brakowania krów mlecznych. Aby z nimi walczyć, w pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, co właściwie stanowi problem i przyczynia się do ich rozwoju w danym stadzie. Nie jest to łatwe bez rejestrowania informacji o występujących schorzeniach i ich analizy za pomocą systemów elektronicznych.

Tekst: Krzysztof Bączkiewicz, CGen PFHBiPM

Aby ułatwić zbieranie tych danych, a także umożliwić przepływ informacji między krajami dla celów oceny wartości hodowlanej, międzynarodowa grupa specjalistów opracowała ICAR Atlas Zdrowia Racic. Narzędzie zostało stworzone w celu standaryzacji rozpoznawania poszczególnych objawów chorobowych zarówno przez korektorów racic, jak i hodowców na całym świecie. Zawarto w nim opisy oraz zdjęcia 16 głównych dysfunkcji, a w przypadku niektórych z nich dodatkowo zaprezentowano bardziej szczegółowy podział. Nazewnictwo i kryteria ich rozpoznawania są wynikiem kompromisu między systemami obowiązującymi w różnych krajach, dlatego mogą się różnić od dotychczas stosowanych. Atlas opiera się na założeniu, że podczas korekcji racic można precyzyjnie rozpoznać tylko objawy, a nie przyczyny chorób. Z tego powodu nie ma w nim także żadnego podziału poszczególnych schorzeń na grupy. Właściwa analiza występującego w stadzie problemu powinna się odbywać po zakończeniu korekcji na podstawie zebranych danych. Dopiero znając obraz stada, możliwe jest prawidłowe postawienie diagnozy, rozpoznanie potencjalnych przyczyn występowania schorzeń i ukierunkowanie działań na występujący w stadzie problem. Atlas w polskiej wersji językowej jest dostępny nieodpłatnie na stronie www.cgen.pl/korekcja/atlas.

ICAR Atlas Zdrowia Racic stanowi podstawę do rozpoznawania objawów chorobowych przez korektorów biorących udział w projekcie „CGen korekcja”, a zaproponowany w nim podział schorzeń został zaimplementowany w aplikacji służącej do rejestrowania danych podczas korekcji racic. Celem projektu, oprócz zbierania danych do oceny wartości hodowlanej zdrowotności racic, jest wspieranie hodowców w zarządzaniu stadem, które umożliwi ograniczenie występowania schorzeń racic, a przez to zwiększy zyski z produkcji mleka. Hodowca, który przyłączy się do projektu, będzie miał dostęp do zestawień generowanych po każdej wizycie korektora, a także do pełnej historii zgłoszeń dla poszczególnych zwierząt.

W najbliższych miesiącach będziemy publikować informacje o najważniejszych schorzeniach racic zawartych w atlasie. Oprócz krótkiej charakterystyki poszczególnych jednostek przedstawimy także informacje na temat ich możliwych przyczyn, powiązań z innymi schorzeniami i szeroko pojętej profilaktyki, możliwej do wprowadzenia na poziomie stada, oraz podstawowych działań terapeutycznych. Informacje z atlasu zostaną poszerzone o dane pochodzące z najnowszych publikacji i wykładów światowych specjalistów-praktyków w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, że takie kompendium w pigułce będzie użyteczne i ułatwi codzienną pracę.

Nadchodzące wydarzenia