Stawka płatności za wypas krów mlecznych taka sama po 2023 r.

Tekst: Radosław Iwański

Od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące Planu Strategicznego dla Polski. Ministerstwo rolnictwa otrzymało ponad 3 i pół tysiąca wniosków, propozycji i postulatów, z których najwięcej zgłosiły osoby fizyczne, czyli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Stanowiły one 30 proc. zgłaszających. Trwają także pierwsze ustalenia dotyczące stawek płatności dobrostanowych, które będą obowiązywały po 2023 r.

Opinie, uwagi oraz wyniki wszystkich konsultacji, również tych na poziomie UE, będą podstawą do przygotowania finalnego projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. MRiRW podaje, że gotowy projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Komitet Monitorujący realizację Planu, we wrześniu 2021 roku. Następnie zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów i ostatecznie trafi do akceptacji Komisji Europejskiej.

– Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia KE to listopad 2021 roku. Natomiast zakończenie procesu negocjacyjnego przewidujemy w maju 2022 roku – zaznaczył minister rolnictwa Grzegorz Puda.

– Dopiero druga wersja Planu Strategicznego, po zawarciu w nim uwzględnionych uwag i propozycji, będzie uzupełniona o środki finansowe i propozycje stawek płatności – podkreśla dyrektor departamentu wspólnej polityki rolnej Joanna Gierulska.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że jednym z głównych obszarów, nad którymi w szczególności prowadzone będą prace jest dobrostan zwierząt jako jeden z potencjalnych ekoprogramów.

Jak wiadomo w ekoschemacie – dobrostan zwierząt, który będzie realizowany od 2023 r. wsparcie rolnikom udzielane będzie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki.

Urzędnicy ministerstwa rolnictwa proponują, żeby rolnicy w ramach tego ekoschematu podejmowali zobowiązania na jeden rok.

Jedno z tych zobowiązań ma dotyczyć wypasu krów mlecznych.  Hodowcy bydła i producenci mleka, żeby otrzymać dodatkowe płatności będą musieli zapewnić swoim krowom co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym, przez co najmniej 6 godzin dziennie i prowadzić rejestr wypasu krów mlecznych.  Wypasane bydło nie może być na uwięzi.

Resort rolnictwa proponuje, żeby stawka płatności na krowę wynosiła 185 zł, czyli tyle samo, ile obecnie wynosi ta płatność. Chce także utrzymać degresywność tych płatności, czyli uzależnić je od ilości bydła utrzymywanego w gospodarstwie: do 100 sztuk – płatność wyniesie 100%, od 101 do 150 sztuk – 75%, a powyżej 150 sztuk – 50%.

Nadchodzące wydarzenia