Federacja nie odpuszcza i skarży decyzję ministra do WSA

PFHBiPM składa skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uznania 48 082,01 zł za dotację pobraną w nadmiernej wysokości, którą Federacja wykorzystała na utrzymanie systemu Symlek w części dotyczącej prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła ras mlecznych. Polska Federacja nie zgadza się z decyzją ministra i skarży ją do sądu. Powyższa dotacja dotyczy lat 2015–2016.

Pierwotnie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt kwestionowało kwotę 225 059,59 zł, jako pobraną w nadmiernej wysokości. Federacja uznała zastrzeżenia kontroli w stosunku do 8614,76 zł i kwotę tę zwróciła do budżetu państwa. Kwestionowała natomiast kwotę 217 687,83 zł i nie zgadzając się ze stanowiskiem kontrolujących z KCHZ, kierowała zastrzeżenia i w tym zakresie do protokołu kontroli. Ostatecznie sprawą zajął się Minister Rolnictwa, który przeprowadził postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonego postępowania Minister wydał 19 grudnia 2019 r. decyzję administracyjną, w której uwzględnił część wcześniej zgłaszanych przez PFHBiPM zastrzeżeń do protokołu kontroli, i uznał, że dotacja w kwocie 131 732,00 zł została przez Federację wykorzystana prawidłowo. Jednocześnie powyższą decyzją określił kwotę 84 712,00 zł jako pobraną w nadmiernej wysokości i nakazał zwrócić do budżetu państwa. Federacja, po dokładnej analizie uzasadnienia do decyzji, postanowiła – pomimo pewnych wątpliwości – zwrócić kwotę 29 586,68 zł, która dotyczyła kosztów modyfikacji systemu Symlek w celu oznaczenia kazeiny w mleku jako frakcji białka stanowiącego jeden z parametrów oceny wartości użytkowej bydła (bardzo ważny dla hodowców). Natomiast w stosunku do dotacji w kwocie 55 125,00 zł Federacja nie zgodziła się ze stanowiskiem Ministra i złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po rozpatrzeniu wniosku Minister 18 marca 2020 r. wydał decyzję ostateczną, w której utrzymał pierwotną decyzję w zakresie kwoty 48 082,01 zł, natomiast uznał argumenty Federacji w stosunku do kwoty 7043,84 zł i w tej części uchylił pierwotną decyzję. Reasumując, z kwoty 225 059,59 zł, którą kwestionowało KCHZ, PFHBiPM zwróciła do budżetu państwa 38 201,44 zł, kwota 131 732,00 zł uznana została przez ministerstwo jako prawidłowo zakwalifikowana do kosztów do dotacji, a sporną pozostaje kwota 48 082,01 zł, będąca przedmiotem skargi do WSA. O zasadności argumentów Federacji rozstrzygnie sąd.

Należy podkreślić, że na ogólną kwotę 551 029 167,00 zł dotacji otrzymanych w latach 2007–2019 Federacja zwróciła do budżetu jedynie łącznie 114 403,00 zł, co stanowi 0,02% otrzymanej dotacji. red

Nadchodzące wydarzenia