Łączymy siły! SM Mlekpol i PFHBiPM podpisały Kartę Współpracy!

Wspieranie działalności polskich hodowców i producentów mleka oraz rozwój sektora mleczarskiego zarówno dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jak i Spółdzielni Mleczarskiej “MLEKPOL” w Grajewie jest sprawą priorytetową. Dlatego właśnie zapadła decyzja o wspólnych działaniach, której ukoronowaniem było podpisanie w dniu 23 czerwca dokumentu o nazwie Karta Współpracy.

Autor i zdjęcia: Mateusz Uciński

Spotkanie przedstawicieli SM Mlekpol i PFHBiPM, odbyło się 23 czerwca w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie.

Z ramienia Federacji uczestniczyli w nim prezydenci PFHBiPM – Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, zastępca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska, dyrektor ds. Oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska, dyrektor ds. Hodowli Agnieszka Nowosielska, dyrektor PFHBiPM Region Oceny Centrum zs. w Parzniewie – Adam Kamiński, kierownik Laboratorium Genetyki Bydła, Dariusz Kamola, oraz kierownik Laboratorium Mleka w Parzniewie – Monika Mikołajczak.

Spółdzielnię reprezentowali Prezes Zarządu SM Mlekpol w Grajewie, Edmund Borawski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Sławomir Przytuła, Członkowie Rady Nadzorczej SM MLEKPOL – Robert Chmielewski, Janusz Wielbut i Mirosław Siwicki, Dyrektor Wydziału Skupu – Kazimierz Czernewski,a także prof. Andrzej Babuchowski – Prezes Zarządu IIPM w Mrągowie.

Gości powitał prezydent Hądzlik, który zwrócił uwagę na to, że w sektorze produkcji mlecznej następują obecnie istotne przemiany technologiczne, gospodarcze i społeczne jaki i ekologiczne. Skłaniają one obie firmy do ściślejszej współpracy w celu poszukiwania nowych rozwiązań, produktów czy usług, jakie można zaoferować hodowcom bydła czy producentom mleka.

Kolejną częścią spotkania, była prezentacja usług świadczonych przez PFHBiPM, a także wynikających z nich możliwości. Poprowadziły ją dyrektor ds. Oceny – Elżbieta Matuszewska i dyrektor ds. Hodowli –  Agnieszka Nowosielska. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i sprowokowała dyskusję dotycząca przyszłej współpracy. Platformy działań PFHBiPM z podmiotami skupującymi mleko, to przede wszystkim budowa mocnej, rynkowej pozycji polskiego mleczarstwa, wsparcie doradcze producentów mleka, transfer wiedzy dla dostawców, a także nowe rozwiązania, produkty i usługi dla producentów mleka.

Po prelekcji nastąpiło podpisanie Karty Współpracy przez prezydenta Leszka Hądzlika z ramienia Federacji, oraz prezesa Edmunda Borawskiego i przewodniczącego Sławomira Przytułę z SM Mlekpol.

Współpraca pomiędzy obydwoma podmiotami, będzie opierać się na wsparciu doradczym oraz edukacji hodowców bydła mlecznego i producentów mleka jako element poprawy kondycji gospodarstw mlecznych Współpraca będzie realizowana przede wszystkim poprzez publikację materiałów o charakterze merytorycznym tworzonych przez Federację  lub SM MLEKPOL (po akceptacji stron) w czasopismach wydawanych przez strony, oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu transfer wiedzy dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka oraz szkolenia z zakresu użytkowania narzędzi do poprawy zdrowotności stada oraz  opłacalności produkcji mleka. Zaznaczyć trzeba, że inne obszary mogą być dodane w przyszłości, jeśli będzie to zasadne.

Ostatnią częścią spotkania było oprowadzenie gości z SM Mlekpol po Laboratorium Genetyki Bydła i Laboratorium Oceny Mleka, gdzie zaprezentowano metodykę badawczą i możliwości obydwu działów badawczych.

Uczestnicy spotkania w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie. Od lewej: Dariusz Kamola – Kierownik Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM, Adam Kamiński – Dyrektor Regionu Oceny Centrum PFHBiPM, Robert Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej SM MLEKPOL, Ewa Kłębukowska – Z-ca Dyrektora PFHBiPM, Janusz Wielbut – Członek Rady Nadzorczej SM MLEKPOL, Leszek Hądzlik – Prezydent PFHBiPM, Andrzej Steckiewicz – v-ce Prezydent PFHBiPM, Agnieszka Nowosielska – Dyrektor ds. Hodowli PFHBiPM, Edmund Borawski- Prezes Zarządu SM MLEKPOL, Andrzej Babuchowski – Prezes Zarządu IIPM w Mrągowie, Elżbieta Matuszewska – Dyrektor ds. Oceny PFHBiPM, Sławomir Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej SM MLEKPOL, Kazimierz Czernewski – Dyrektor Wydziału Skupu SM MLEKPOL, Mirosław Siwicki – Członek Rady Nadzorczej SM MLEKPOL

Zbliżające się wydarzenia